Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

24 lutego 2010

Odwołanie od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ul. Tysiąclecia na odcinku od węzła „Żaba” do ul. Grochowskiej w Warszawie

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
za pośrednictwem
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

Niniejszym odwołujemy się od decyzji znak RDOŚ-14-WOOŚ-II-JI-6613-030/09, wywieszonej na tablicy ogłoszeń w siedzibie RDOŚ Warszawa w dn. 11.02.2010 r., o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ul. Tysiąclecia na odcinku od węzła „Żaba” do ul. Grochowskiej w Warszawie, SISKOM – Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji, na podstawie art. 44 ust 2 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008, Dz. U. z 2008 roku, Nr 199, poz. 1227.

Powyższej decyzji zarzucamy naruszenie m.in.:

a)      art. 7 Kpa, gdyż w postępowaniu w sprawie wydania tejże decyzji nie zostały podjęte wszelkie niezbędne działania konieczne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy z uwzględnieniem interesu społecznego i słusznego interesu obywateli – zgodnie z zasadą prawdy obiektywnej. Zasada ta nakazuje zebranie i rozpatrzenie całego materiału dowodowego w sposób pozwalający na ustalenie stanu faktycznego sprawy zgodnego z rzeczywistością,

b)      art. 37 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, gdyż organ wydający decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedmiotowej inwestycji, w sposób nieuzasadniony nie odniósł się w pełni do wniosków składanych przez SISKOM w trakcie konsultacji społecznych.

W związku z tego rodzaju naruszeniami wnosimy o uchylenie powyższej decyzji w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Uzasadnienie

Nie ulega jakiejkolwiek wątpliwości, że SISKOM – Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji z racji celów statutowych, jest organizacją ekologiczną w rozumieniu Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Ustawa). W par. 8 pkt. 6 Statutu SISKOM jest wprost mowa o prowadzeniu działań mających na celu ochronę środowiska i zrównoważony rozwój. Biorąc zaś pod uwagę definicję organizacji ekologicznej zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 10) Ustawy jest to element wystarczający, aby uznać SISKOM za tego rodzaju organizację i co za tym idzie skorzystać z uprawnień przewidzianych w art. 44 ust. 2 Ustawy.

Konsultacje społeczne przed wydaniem decyzji nie zostały przeprowadzone na odpowiednio wczesnym etapie, na którym wszystkie rozwiązania są możliwe. Inwestor przeprowadził konsultacje społeczne inwestycji w dniach 6, 15 i 16.04.2009 r. Oznacza to, iż odbyły się one już po złożeniu przez inwestora wniosku o wydanie Decyzji przez Organ. W związku z tym społeczeństwo nie miało faktycznego wpływu na szczegółowe rozwiązania projektu. Tymczasem Konwencja o Dostępie do Informacji, Udziale Społeczeństwa w Podejmowaniu Decyzji oraz Dostępie do Sprawiedliwości w Sprawach Dotyczących Środowiska (tzw. Konwencja z Aarhus) wyraźnie nakazuje (Art.6 ust. 4): Każda ze Stron umożliwi udział społeczeństwa na tyle wcześnie, że wszystkie warianty są jeszcze możliwe a udział społeczeństwa może być skuteczny. Konwencja została opublikowana w maju 2003 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 706), a zatem zgodnie z art. 91 Konstytucji RP stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana. Co więcej, jako ratyfikowana umowa międzynarodowa stoi wyżej w hierarchii aktów prawnych nad ustawą, zgodnie z art. 91 ust. 2. Dodatkowo, Stowarzyszenie pragnie zwrócić uwagę, iż już pismem z dn. 26.01.2009 r. (znak: ATY/III/1/5/09/TK), przedstawiło inwestorowi swoje wnioski. Spośród 15 adresatów, w tym inwestora i działającego w jego imieniu projektanta, przyszła 1 odpowiedź od Burmistrza Dzielnicy Targówek.

W treści uzasadnień do sposobu rozpatrzenia wniosków złożonych przez SISKOM i Komisję Dialogu Społecznego ds. Transportu (zwaną dalej KDS) pojawiają się ewidentne błędy, które mogą wskazywać, iż nie przeanalizowano i nie zapoznano się z dokumentacją złożoną przez inwestora, jak i uzasadnieniami przekazanymi przez SISKOM:

-       we wniosku nr 1[1] i 3.3.[2] SISKOM wnioskuje o zachowanie rezerwy pod trasę tramwajową na całej długości ul. Tysiąclecia. Organ w uzasadnieniu pisze, iż do realizacji wybrany został wariant 1b zakładający rezerwę pod trasę tramwajową tylko na odcinku od ul Kawęczyńskiej do ul. Grochowskiej. Powyższe uzasadnienie jest niezrozumiałe i nie odnosi się ono do treści złożonego wniosku. Brak też jest jednoznacznego rozstrzygnięcia co do decyzji Organu w tym zakresie. Co więcej, odnosimy wrażenie, iż Organ nie zapoznał się z uzasadnieniami do przekazanych  wniosków. Wydaje się, iż RDOŚ nie traktuje wniosku i argumentacji do niego dołączonej, jako jednolitej całości. Uważamy, iż Organ rozpatrywał tylko treść wniosku pod względem formalnym nie zapoznając się z uzasadnieniem, w którym zawiera się podstawa merytoryczna uzasadniająca uwzględnienie złożonych uwag.

-       we wniosku nr 2.7.[3] SISKOM wnioskuje o przeanalizowanie spójności proponowanych rozwiązań z dokumentami strategicznymi tj.: Strategia Rozwoju m.st. Warszawy do roku 2020, Program Ochrony Powietrza dla Aglomeracji Warszawskiej i Strategia Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do roku 2015 i na lata następne. Tymczasem RDOŚ w uzasadnieniu pisze, iż w ROŚ odniesiono się do wszystkich dokumentów planistycznych, w tym SUiKZP. Stwierdzenie Organu jest prawdą – ROŚ zawiera odniesienie do SUiKZP[4], jak i MPZP[5]. Strona jednak wnioskowała o przeanalizowanie także innych dokumentów strategicznych, których tytuły zostały wyżej wymienione. RDOŚ nie odniósł się jednakże do tego wniosku w ogóle albo błędnie uznał, iż te dokumenty należą do grupy dotyczącej planistyki, co nie jest prawdą. Brak jest zatem w ogóle odniesienia do Strategii Rozwoju m.st. Warszawy do roku 2020, Programu Ochrony Powietrza dla Aglomeracji Warszawskiej oraz Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do roku 2015 i na lata następne.

Wydaje się, że Organ nie zna nawet zakresu przedmiotowego przedsięwzięcia. Strona wnioskuje bowiem we wniosku nr 3.1. oraz 3.2.[6] o przeanalizowanie alternatywnego wariantu dla przejścia ul. Tysiąclecia nad linią kolejową nr 21. Organ tymczasem uważa, iż wniosek nie dotyczy zakresu przedsięwzięcia, co nie jest prawdą. Strona wyraźnie zaznacza, iż rozwiązanie alternatywne dla przejścia nad linią kolejową dotyczy przebiegu w wariancie 1b. Wniosek strony wyraźnie wskazuje, iż dotyczy przeanalizowania wariantu alternatywnego dla rozwiązania kolizji z koleją, i co więcej, znajduje się na terenie objętym obszarem opracowania.

W uzasadnieniu do sposobu rozpatrzenia wniosku nr 3.4., złożonego przez SISKOM, brak jest odniesienia się przez Organ do konkretnych rozwiązań proponowanych przez stronę. Organ informuje o treściach zawartych w ROŚ, co nie wydaje się być uzasadnieniem. SISKOM proponuje alternatywne rozwiązanie, bezpośrednio związane z poprzedzającymi wnioskami, do którego Organ nie odnosi się w uzasadnieniu.

We wniosku nr 3.6.[7] SISKOM wnioskuje o wprowadzenie rezerwy pod trasę tramwajową w ul. Nowo-Stalowej. Tymczasem RDOŚ w uzasadnieniu pisze, iż wniosek nie dotyczy projektowanego odcinka ul. Tysiąclecia. Nie jest to prawdą, gdyż wybrany przez Organ wariant 1b w zakresie opracowania posiada budowę ww. ulicy na odcinku od ul. Szwedzkiej do nasypu linii kolejowej nr 9 o długości ok. 420 m. Świadczy to o tym, iż Organ nie zapoznał się dokładnie z dokumentacją.

We wniosku nr 4[8] SISKOM wnioskuje o przesunięcie platform przystankowych z rejonu ul. Żupniczej pod wiadukt WK 2 – wyjście z peronów 6 i 7 zgodnie z koncepcją przedstawioną w Studium funkcjonalno-ruchowym obsługi komunikacją tramwajową osiedla Gocław w Warszawie autorstwa Faber Maunsell. Organ uważa, iż kwestia ta wykracza poza treść decyzji. Brak wprowadzenia wnioskowanych platform przystankowych przy wschodniej głowicy peronów 6 i 7 st. Warszawa Wschodnia Osobowa oznacza brak powstania integracyjnego punktu przesiadkowego kolej-autobus-tramwaj połączonego z projektowanym dworcem dalekobieżnej komunikacji autobusowej. Nie uznanie tego wniosku jest niezgodne z Programem Ochrony Powietrza dla Aglomeracji Warszawskiej, który nakazuje ograniczenie ruchu komunikacji indywidualnej w centrum Warszawy o 70%, co nie jest możliwe bez tworzenia wygodnych i przyjaznych podróżnym integracyjnych punktów przesiadkowych. Co więcej, w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do roku 2015 i na lata następne znajdują się zapisy nakazujące w strefie centralnej tworzenie węzłów i punktów przesiadkowych. Dodatkowo, brak realizacji tego wniosku przyczyni się do braku zainteresowania podróżami transportem publicznym, a co za tym idzie wzrostem ruchu pojazdów indywidualnych generującym dodatkowy hałas i emisję spalin. Lokalizacja platform przystankowych pod wiaduktem WK 2 jest częścią większego zamierzenia urbanistyczno-komunikacyjnego – powstania dworca kolejowo-autobusowego z bardzo dobrze dostępnym lokalnym transportem zbiorowym. W naszej ocenie Organ nie posiada takiej wiedzy, a jego decyzje mogą przyczynić się nie do spadku negatywnych oddziaływań na środowisko, lecz do ich wzrostu. Jest oczywistym, iż poprawa warunków odbywania podróży transportem zbiorowym przyczynia się do spadku emisji spalin poprzez mniejszy udział komunikacji indywidualnej[9]. Dlatego jest niezrozumiałym dla strony postępowanie Organu poprzez ocenę przedsięwzięcia tylko w bardzo wąskim zakresie bez uwzględnienia terenu przyległego i istniejących elementów zagospodarowania, tu: dworzec i perony zaprojektowane do powiązania z trasą tramwajową w ul. Tysiąclecia (zrealizowany projekt Arseniusza Romanowicza zakłada powiązanie peronów aglomeracyjnych 6 i 7 z komunikacją tramwajową w ul. Tysiąclecia – na wschodnich końcach tych obiektów znajdują się gotowe zejścia).

We wniosku nr 9[10] SISKOM wnioskuje o przedstawienie do zaopiniowania ROŚ przez Wojewódzką Komisję Oceny Oddziaływania na Środowisko (WKOOŚ). Organ odmawia powyższego bez podania przyczyn. Zdaniem strony przedstawienie ROŚ WKOOŚ jest w pełni zasadne, gdyż przedsięwzięcie wzbudza duże konflikty społeczne, o czym świadczą liczne publikacje prasowe, jak i zajęcie dwóch stanowisk przez KDS ds. transportu.

We wniosku nr 2.1.[11] SISKOM wnioskuje o ponowne wykonanie prawidłowych prognoz ruchu. Zdaniem strony projektowany układ ulicy nie jest w stanie fizycznie przenieść prognozowanego ruchu. Co więcej, RDOŚ uważa, iż prognozy są poprawne, gdyż zostały zaopiniowane przez Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy. Zgodnie z Regulaminem Wewnętrznym Biura Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy oraz podlegle mu wydziały i samodzielne stanowiska nie mają w kompetencjach opiniowania prognoz ruchu. Zatem opinia wyrażona przez ten podmiot nie ma dla strony charakteru wiążącego i nie stanowi podstawy do uzasadnienia odrzucenia wniosku.

W uzasadnieniu do odrzucenia wniosku nr 2.6.[12] Organ pisze, iż ul. Tysiąclecia stanowi w opracowaniu Studium techniczno-ekonomiczne przebiegu wschodniego domknięcia Obwodnicy Śródmiejskiej autorstwa BPRW fragment Obwodnicy Śródmieścia. Nie jest to prawdą, gdyż ww. opracowanie studialne wskazało, iż najlepszym wariantem po przeprowadzeniu analizy wielokryterialnej jest wariant D, który zakłada prowadzenie Obwodnicy Śródmieścia wzdłuż terenów kolejowych, a ul. Tysiąclecia klasyfikuje jako ulicę zbiorczą (Z). Oznacza to, iż Organ nie zapoznał się dokładnie z ROŚ, gdyż opracowanie i plany miasta stanowią inaczej. Dodatkowo, uzasadnienie odrzucenia wniosku to bezrefleksyjnie skopiowane fragmenty tekstu ROŚ, rozdział 4.1., str. 27.

Organ wydał decyzję środowiskową jednocześnie zezwalając na realizację rozwiązania, które nie było analizowane w ROŚ. W opisie przedsięwzięcia w załączniku nr 1 do Decyzji pojawiają się dwa sprzeczne stwierdzenia dot. sposobu powiązania ul. Tysiąclecia z węzłem Żaba. Decyzja zezwala jednocześnie powiązać ul. Tysiąclecia w sposób bezkolizyjny jak i poprzez skrzyżowania skanalizowane z sygnalizacją świetlną. Strona nie zna podstaw skąd się wzięło to wariantowanie, wariant techniczny powiązania bezkolizyjnego nie był analizowany w ROŚ datowanym na lipiec 2009. W ocenie strony kwestia powiązania ul. Tysiąclecia z węzłem Żaba jest bardzo istotną zmianą kształtu inwestycji, nowym wariantem mającym odmienne oddziaływania na środowisko wynikające z różnych potoków ruchu, jakie to rozwiązanie będzie w stanie przenieść. Organ nie poinformował społeczeństwa, że wprowadzono tak istotne zmiany do inwestycji i nie wyłożył ponownie akt sprawy umożliwiając społeczeństwu zapoznanie się z wniesionymi zmianami oraz złożeniem wniosków, co jest ewidentnym złamaniem Ustawy. Ponadto rozwiązanie wpisane w decyzji musi być jednoznaczne.

Biorąc pod uwagę przedstawioną powyżej ogromną liczbę naruszeń wnosimy jak na wstępie.

Jednocześnie na marginesie należy zaznaczyć, że rygor natychmiastowej wykonalności decyzji został nadany na podstawie nieobowiązującej podstawy prawnej w dniu wydania decyzji znak RDOŚ-14-WOOŚ-II-JI-6613-030/09 (zwanej dalej Decyzją). RDOŚ Warszawa (zwany dalej Organem) powołuje się na fakt, iż przedmiotowa inwestycja znajduje się na liści tzw. priorytetów na EURO 2012 na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012 (Dz.U. 2008 nr 127 poz. 818), które to zostało uchylone w dn. 3.02.2010 r., zatem straciło moc obowiązywania przed wydaniem Decyzji i nadaniem jej rygoru natychmiastowej wykonalności w dn. 10.02.2010 r. Uchylenie ww. aktu normatywnego wynikało z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012 (Dz.U. 2010 nr 8 poz. 52), w którym budowa ul. Tysiąclecia nie została umieszczona.


[1] por. decyzja RDOŚ-14-WOOŚ-II-JI-6613-030/09, str. 12, wniosek nr 1.

[2] por. decyzja RDOŚ-14-WOOŚ-II-JI-6613-030/09, str. 14, wniosek nr 3.3.

[3] por. decyzja RDOŚ-14-WOOŚ-II-JI-6613-030/09, str. 14, wniosek nr 2.7.

[4] Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy.

[5] Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

[6] por. decyzja RDOŚ-14-WOOŚ-II-JI-6613-030/09, str. 14, wniosek nr 3.1. i 3.2.

[7] por. decyzja RDOŚ-14-WOOŚ-II-JI-6613-030/09, str. 15, wniosek nr 3.6.

[8] por. decyzja RDOŚ-14-WOOŚ-II-JI-6613-030/09, str. 15, wniosek nr 4.

[9] Paradoks Downsa-Thomsona, inaczej paradoks Pigou-Knight-Downsa. Mówi on, że przeciętna prędkość osoby poruszającej się samochodem po mieście zależy od przeciętnej prędkości (od drzwi do drzwi) osoby poruszającej się komunikacją zbiorową. Tym samym im lepsza będzie komunikacja zbiorowa, tym więcej osób będzie jej używać, a więc w sieci będzie mniej samochodów, [Downs, Anthony, Stuck in Traffic: Coping with Peak-Hour Traffic Congestion, The Brookings Institution: Washington, 1992]

[10] por. decyzja RDOŚ-14-WOOŚ-II-JI-6613-030/09, str. 16, wniosek nr 9.

[11] por. decyzja RDOŚ-14-WOOŚ-II-JI-6613-030/09, str. 12, wniosek nr 2.1.

[12] por. decyzja RDOŚ-14-WOOŚ-II-JI-6613-030/09, str. 13, wniosek nr 2.6.

Kategoria: Drogi miejskie, Odwołania — Tagi: