Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

20 marca 2013

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Miasto-Ogród-Sadyba

Prezydent m.st. Warszawy

Na podstawie art. 18 ust. 1, w związku z art. 17 pkt 11 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), SISKOM – Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji wnosi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Miasto-Ogród-Sadyba prosimy o uwzględnienie następujących uwag:

1. Zaprojektować więcej powiązań poprzecznych ul. Sobieskiego.

Uzasadnienie:

Ul. Sobieskiego, w klasie technicznej głównej, ma mniej powiązań niż ul. Powsińska, będąca drogą główną ruchu przyspieszonego. Postulujemy zwiększenie liczby powiązań poprzecznych ul. Sobieskiego poprzez przewidzenie w planie skrzyżowania z ul. Truskawiecką. Przyczyni się to uspokojenia ruchu indywidualnego w ciągu ul. Sobieskiego i odciążenia układu lokalnego, a co za tym idzie zmniejszenia pracy przewozowej sieci drogowej.

2. Poprawę możliwości przekroczenia ul. Sobieskiego dla ruchu pieszego.

Uzasadnienie:

W związku z planowaną trasą tramwajową zapisaną w Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy (Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LXXXII/2746/2006 z dn. 10 października 2006 r.) konieczne jest ułatwienie komunikacji pieszej na ul. Sobieskiego. Postulujemy zatem likwidację przejścia wielopoziomowego w pobliżu ul. Truskawieckiej i zastąpienie go naziemnym przejściem dla pieszych.

3. Zrezygnować z zapisów dotyczących przewidywanej szerokości dróg dla rowerów

Uzasadnienie:

Wprowadzenie zapisów przebiegu, np. „przebieg ścieżki rowerowej – obustronnej dwukierunkowej o szer. ok. 3,0 m” nie jest właściwe pod względem sztuki legislacyjnej oraz zasad projektowania dróg rowerowych. Po pierwsze, zastosowanie nieostrego zapisu „około” będzie prowadzić do problemów interpretacyjnych dla organów architektoniczno-budowlanych, gdyż jest to opis nieprecyzyjny i dyskusyjny. Po drugie, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie powinien określać tak szczegółowych kwestii jak szerokość drogi dla rowerów – wartość ta powinna wynikać z przewidywanego natężenia ruchu rowerowego na danym ciągu. Wprowadzanie sztywnych zapisów może powodować problemy przy próbie poszerzenia drogi dla rowerów, co może mieć miejsce na tak popularnym ciągu w ul. Sobieskiego.

4. Zmienić zapis §12 pkt 11 poprzez zmianę treści ppkt 1) i dodanie ppkt 1a):

11. Ustala się podstawowy układ komunikacji rowerowej na terenie objętym planem:

1) ustala się prowadzenie wydzielonych ścieżek rowerowych w liniach rozgraniczających ulic

Powsińskiej (101KD-GP), Sobieskiego (102KD-G),

1a) ustala się prowadzenie wydzielonych ścieżek rowerowych lub pasów dla rowerów w liniach rozgraniczających ulicy Nałęczowskiej

Uzasadnienie:

Zgodnie z zasadami projektowania i hierarchizacji sieci dróg rowerowych wydzielone drogi dla rowerów należy projektować w ciągu dróg klasy technicznej G i wyższej. Dla dróg klasy Z można stosować zarówno pasy dla rowerów jak i drogi rowerowe, zaś w przypadku dróg klasy L zaleca się brak fizycznej segregacji ruchu. Uwaga jest zgodna z zapisami Standardów projektowych i wykonawczych dla systemu rowerowego w m.st. Warszawie1. Należy zwrócić uwagę, iż ul. św. Bonifacego jak i ul. Zdrojowa są predestynowane do uspokojenia ruchu.

W przypadku ul. Nałęczowskiej należy dopuścić możliwość wyboru w przyszłości jednego z dopuszczalnych rozwiązań.

5. Wprowadzić w ciągu ul. Powsińskiej obustronną drogę dla rowerów

Uzasadnienie:

Dla dróg klasy głównej ruchu przyśpieszonego o szerokim przekroju poprzecznym wskazane jest zaprojektowanie obustronnych dróg dla rowerów. Wpływa to na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawia dostępność oraz funkcjonalność powiązań rowerowych.

6. Wprowadzić dopuszczenie drogi dla rowerów na ul. Okrężnej.

Uzasadnienie:

Zabytkowa kamienna nawierzchnia ul. Okrężnej w dużym stopniu uniemożliwia jazdę rowerem tym ciągiem. W związku z tym prosimy, w drodze wyjątku od zasad zawartych w Standardach projektowych i wykonawczych dla systemu rowerowego w m.st. Warszawie, o wyznaczenie drogi dla rowerów. Pragniemy zaznaczyć, iż dla odc. pętla Sadyba – Pl. Rembowskiego istnieje już projekt drogi dla rowerów.

1 Załącznik do Zarządzenia nr 5523/2010 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju systemu transportu rowerowego na terenie miasta stołecznego Warszawy

Kategoria: Planistyka, Warszawa — Tagi: