Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

14 lutego 2013

Określenie przebiegu północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Gdańska na odcinku Czosnów – Trasa Armii Krajowej w Warszawie

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem pt. Określenie przebiegu północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Gdańska na odcinku Czosnów – Trasa Armii Krajowej w Warszawie, wraz z materiałami do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Gdańska na odcinku Czosnów – Trasa Armii Krajowej w Warszawie oraz raportem o oddziaływaniu na środowisko oraz w nawiązaniu do projektu zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy (SUiKZP) Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji SISKOM przygotowało opracowanie Analiza powiązania drogi ekspresowej S7 z Trasą Mostu Północnego na terenie dzielnicy Bielany w Warszawie (w załączeniu). Wyniki opracowania wskazują, iż realizacja węzła drogi ekspresowej S-7 bezpośrednio z Trasą Mostu Północnego jest kwestią kluczową. Z przeprowadzonej analizy wynika, że:

  • przy zachowaniu ciągłości Obwodnicy miejskiej następuje poprawa bezpieczeństwa ruchu na sieci ulicznej dzielnicy Bielany oraz efektywniejsze wykorzystanie drogi ekspresowej S-7 i Trasy Mostu Północnego;
  • widoczne są różnice jakościowe rozwiązań – w wariancie po zmianie SUiKZP następuje przerwanie oczywistych powiązań i utrudnienie bezpośrednich połączeń w relacjach południe (S-7) – wschód (TMP) – południe (S-7) i południe (TMP) – północ (S-7) – południe (TMP), natomiast warianty postulowane przez Stowarzyszenie zapewniają funkcjonalność i czytelność układu drogowo-ulicznego;
  • warianty postulowane przez Stowarzyszenie zapewniają większe korzyści ruchowe niż wszystkie inne warianty dotychczas analizowane w Studium komunikacyjnym rejonu dzielnic Bielany i Bemowo w związku z przebiegiem wylotu trasy S7 na Gdańsk;
  • węzeł drogi ekspresowej S-7 z Trasą Mostu Północnego jest bardzo korzystny dla rozkładu ruchu na drogach wyższych klas technicznych;
  • w węźle S-7 / TMP drugą najważniejszą relacją jest relacja skrętna południe (S-7) – wschód (TMP) – południe (S-7) w ciągu Obwodnicy miejskiej;
  • rezygnacja z węzła przy ul. Janickiego umożliwia deklasację tej ulicy, a zmniejszenie natężenia ruchu na niej przyczyni się do ograniczenia ujemnych skutków środowiskowych (zanieczyszczenie, hałas);
  • ze względu na niezgodne z Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430) odległości międzywęzłowe konieczne jest uzyskanie odstępstwa od obowiązujących przepisów niezależnie od wyboru wariantu do realizacji.

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie powyższych wyników w opracowaniu pt. Określenie przebiegu północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Gdańska na odcinku Czosnów – Trasa Armii Krajowej w Warszawie (…) poprzez analizę wariantu zakładającego realizację węzła drogi ekspresowej S-7 bezpośrednio z Trasą Mostu Północnego . W naszej opinii przedstawione rozwiązanie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz optymalnego wykorzystania planowanej infrastruktury drogowej.

Zgodnie z art. 391 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

(Dz. U. 1960 nr 30 poz. 168 ze zm.) prosimy o przesłanie odpowiedzi na adres poczty elektronicznej: siskom@siskom.waw.pl

Kategoria: Drogi krajowe, Warszawa — Tagi: