Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

15 kwietnia 2013

Wnioski do projektu zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy

W związku z trwającą procedurą zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy, zapoczątkowaną uchwałą Rady Warszawy nr L/1424/2013 z dnia 21 lutego 2013 r., SISKOM – Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji składa następujące wnioski:

W zakresie układu drogowo-ulicznego

1. Popieramy propozycję dotyczącą obszaru 119 (obniżenie klasy drogi głównej G/l – Trasa Mostu Północnego w rejonie ul. Chudoby – na odcinku od planowanego węzła Trasy Mostu Północnego z Trasą Olszynki Grochowskiej do granic miasta).

Uzasadnienie

Proponowane obniżenie parametrów Trasy Mostu Północnego (TMP) na wschód od Trasy Olszynki Grochowskiej (TOG) zwiększa prawdopodobieństwo realizacji tej inwestycji, w szczególności wobec stanowiska Gminy Marki, która systematycznie działa na rzecz rezygnacji z realizacji TMP w klasie drogi głównej.

2. Popieramy propozycję dotyczącą obszaru 120 (przedłużenie drogi zbiorczej Z/l – Annopol – do ul. Płochocińskiej).

Uzasadnienie

Proponowane przedłużenie ulicy Annopol w kierunku północnym będzie przydatnym uzupełnieniem układu drogowo-ulicznego dzielnicy Białołęka. Ponadto budowa przeprawy drogowej jest naturalnym uzupełnieniem postulowanego przedłużenia linii tramwajowej (patrz wniosek nr 12).

3. Popieramy propozycję dotyczącą obszaru 121 (przedłużenie drogi zbiorczej Z/l – Inowłodzka – na odcinku od ul. Nowo-Kowalskiego do ul. Głębockiej).

Uzasadnienie

Proponowane przedłużenie planowanej ulicy Inowłodzkiej w kierunku wschodnim, do ul. Głębockiej będzie przydatnym uzupełnieniem układu drogowo-ulicznego wschodniej części dzielnicy Białołęka, w szczególności dla ruchu stricte lokalnego.

4. Popieramy propozycję dotyczącą obszaru 122 (obniżenie klasy drogi głównej G/l – Trakt Nadwiślański – na odcinku od ul. Wybrzeże Helskie do Trasy Mostu Północnego wraz z obniżeniem klasy drogi głównej G/p – Płochocińska, w ciągu ulicy Familijnej).

Uzasadnienie

Wobec obserwowanej presji na przekształcenie obszaru pomiędzy Wisłą a ulicami Wysockiego i Odrowąża, z zagospodarowania przemysłowo-handlowego na mieszkaniowo-usługowe, niezbędne będzie zapewnienie odpowiedniej obsługi komunikacyjnej nowej zabudowy, zarówno transportem indywidualnym, jak i zbiorowym.

W związku z tym konieczne jest zapewnienie dużej dostępności obszaru przy jednoczesnym zachowaniu planowanej ulicy – Traktu Nadwiślańskiego – jako głównej ulicy zapewniającej obsługę nowej zabudowy oraz wpisującej się w spójny ciąg drogowy (powiązanie z ul. Myśliborską oraz ul. Wybrzeże Helskie).

Wobec wniosku nr 123 (dotyczącego ul. Jagiellońskiej – patrz poniżej), zasadne jest obniżenie pożądanych parametrów technicznych Traktu Nadwiślańskiego do klasy zbiorczej (Z).

5. Popieramy propozycję dotyczącą obszaru 123 (obniżenie klasy drogi głównej ruchu przyspieszonego GP/l – Jagiellońska – na odcinku od Ronda S. Starzyńskiego do Trasy Armii Krajowej).

Uzasadnienie

Wobec obserwowanej presji na przekształcenie obszaru pomiędzy Wisłą a ulicami Wysockiego i Odrowąża, z zagospodarowania przemysłowo-handlowego na mieszkaniowo-usługowe, niezbędne będzie zapewnienie odpowiedniej obsługi komunikacyjnej nowej zabudowy, zarówno transportem indywidualnym, jak i zbiorowym.

W związku z tym w celu zwiększenia dostępności obszaru zasadne jest obniżenie klasy technicznej ul. Jagiellońskiej na rzeczonym odcinku do klasy głównej (G).

6. Popieramy propozycję dotyczącą obszaru 125 (obniżenie klasy ciągu dróg GP/l – św. Wincentego i Głębocka – na odcinku od ul. Odrowąża do Trasy Armii Krajowej).

Uzasadnienie

Opracowany na zlecenie jednostek m.st. Warszawy projekt rozbudowy ul. św. Wincentego wykazał, że założone w obowiązującym SUiKZP parametry techniczne ulicy praktycznie uniemożliwiają wypracowanie rozwiązań, które zapewnią odpowiednią obsługę Bródna i Targówka oraz poprawią dostępność centralnych dzielnic miasta dla wschodniej części Białołęki, w szczególności za pomocą transportu zbiorowego.

7. Popieramy propozycję dotyczącą obszaru 126 (zmiana przebiegu i obniżenie klasy drogi głównej ruchu przyspieszonego GP/p – Trasa Olszynki Grochowskiej – na odcinku od Trasy Mostu Na Zaporze (ul. Zwoleńska) do Trasy Mostu Południowego).

Uzasadnienie

Istniejąca i planowana zabudowa wzdłuż południowego odcinka korytarza Trasy Olszynki Grochowskiej utrudnia realizację drogi o wysokich parametrach technicznych. Pożądane jest więc obniżenie parametrów TOG do drogi klasy głównej (G) oraz uzupełnienie jej o dodatkowe połączenia z lokalnym układem drogowo-ulicznym.

Jednocześnie należy podkreślić, że z uwagi na planowane połączenie TOG z Trasą Mostu Południowego (drogą ekspresową S2) niezbędne jest zachowanie odpowiednio wysokich parametrów południowego odcinka TOG.

8. Popieramy propozycję dotyczącą obszaru 127 (ustalenie docelowego przebiegu i klasy ul. Czerniakowskiej-Bis na odcinku od Trasy Mostu Południowego do granic miasta).

Uzasadnienie

Ulica Czerniakowska-bis na swoim południowym odcinku jest jedną z ostatnich ważnych dla układu drogowego miasta dróg o niezdefiniowanym przebiegu. Będzie ona pełnić istotne znaczenie dla dynamicznie rozwijających się terenów nadwiślańskiego Wilanowa. Ponadto ustalony przebieg ulicy umożliwi powiązanie z jej planowanym przedłużeniem na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.

9. Sprzeciwiamy się propozycji dotyczącej obszaru 128 (korekta przebiegu drogi zbiorczej Z/l – Prądzyńskiego – na odcinku od ul. Ordona do połączenia z ul. Kolejową).

Uzasadnienie

Proponowana zmiana jest sprzeczna z wnioskami opracowanego na zlecenie m.st. Warszawy opracowania Koncepcja przedłużenia ul. Prądzyńskiego w kierunku zachodnim na tereny Odolan (BPRW, 2008). Opracowanie rekomenduje realizację ul. Prądzyńskiego w Wariancie 1. Propozycja zmiany SUiKZP uniemożliwia utworzenie rusztowego układu drogowego, zapewniającego sprawne lokalne połączenie Czystego oraz Odolan.

Wnioskujemy o zapisanie realizacji ul. Prądzyńskiego według Wariantu 1 przytoczonego powyżej opracowania.

W zakresie systemu transportu zbiorowego

1. Popieramy propozycję przedłużenia linii tramwajowej w ulicach: Budowlanej, Matki Teresy z Kalkuty, św. Wincentego i Głębockiej, w kierunku północnym od Trasy Toruńskiej w rezerwie planowanej Trasy Olszynki Grochowskiej do Trasy Mostu Północnego.

Uzasadnienie

Proponowana linia tramwajowa umożliwi doprowadzenie wydajnego, szynowego systemu transportu zbiorowego do wschodniej części dzielnicy Białołęka. Łącznie z planowaną linią tramwajową w ciągu Trasy Mostu Krasińskiego wytworzony zostanie rusztowy układ linii tramwajowych, sprawnie obsługujący ruch w północnych dzielnicach miasta.

2. Popieramy propozycję przedłużenia linii tramwajowej z pętli Żerań Wschodni do ul. Płochocińskiej z przeniesieniem pętli w rejon hal targowych Marywilska i proponujemy jej dalsze przedłużenie do połączenia z trasą tramwajową w ciągu Trasy Mostu Północnego, w rejonie ulic Smugowej, Waligóry i Jeżowej.

Uzasadnienie

Postulowane przedłużenie linii tramwajowej przez Kanał Królewski (Żerański) poprawi dostępność wydajnego, szynowego systemu transportu zbiorowego dla obszaru objętego projektem m.p.z.p. rej. ul. Marywilskiej i Płochocińskiej. Ponadto pozwoli na lepszą obsługę transportem zbiorowym obszaru hal kupieckich „Marywilska 44”.

Zdaniem SISKOM, pożądane jest również przedłużenie rzeczonej linii w kierunku Trasy Mostu Północnego. Zapewnione zostanie wówczas atrakcyjne połączenie rejonu Marcelina z planowaną stacją metra Rembielińska.

Umożliwi to wykształcenie rusztowego układu sieci tramwajowej w tej części miasta, w tym możliwość obsługi nowych tras tramwajowych w ciągu ul. Modlińskiej, Trasy Mostu Północnego i Trasy Olszynki Grochowskiej przez wozy z planowanej zajezdni Annopol.

Ponadto zapewnione zostanie niezakłócone funkcjonowanie planowanej zajezdni tramwajowej Annopol i całości sieci tramwajowej w tym rejonie miasta w przypadku zdarzenia uniemożliwiającego ruch tramwajów na odcinku ul. Inowłodzka – Trasa Mostu Krasińskiego (obecnie Rondo Żaba). W skrajnym wypadku brak alternatywnego połączenia uniemożliwi zapewnienie właściwej ilości wozów na całej sieci tramwajowej miasta.

3. Popieramy propozycję przedłużenia linii tramwajowej od Dworca Wschodniego ulicami: Nowo-Kijowską, Księcia Ziemowita i Swojską w kierunku Ząbek.

Uzasadnienie

Postulowana linia tramwajowa cieszy się poparciem samorządu Miasta Ząbki, czego najlepszym dowodem było uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej inwestycji.

Tramwaj do Ząbek poprawi spójność komunikacyjną pomiędzy Pragą a Targówkiem oraz zapewni atrakcyjną i bardziej dostępną alternatywę dla przeciążonej linii kolejowej nr 21 (Warszawa Wileńska – Zielonka).

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie naszych wniosków

Kategoria: Planistyka, Warszawa — Tagi: