Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

5 października 2010

Wnioski i uwagi do Studium obsługi komunikacyjnej wschodniej części obszaru dzielnicy Białołęka – etap I

Biuro Drogownictwa i Komunikacji m.st. Warszawy

SISKOM – Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji dziękuje Panu Dyrektorowi i jego współpracownikom za przesłanie materiałów roboczych, zaproszenie na spotkanie i możliwość składania uwag. Jest nam miło, że możemy wspomagać pracę kierowanego przez Pana Biura i działać wspólnie na rzecz rozwoju Warszawy.

W nawiązaniu do przesłanego opracowania pt.: Studium obsługi komunikacyjnej wschodniej części obszaru dzielnicy Białołęka – etap I oraz spotkana roboczego w dn. 24.09.2010 r., SISKOM składa następujące uwagi i wnioski:

1.       Należy uzupełnić Część II przedmiotowego opracowania o opis metodologii budowy i tworzenia modelu ruchu dla komunikacji indywidualnej (KI) i zbiorowej (KZ). Prosimy o przedstawienie w opracowaniu przyjętego przez Wykonawcę algorytmu analizy matematycznej dla opracowanych modeli ruchu, dla wszystkich analizowanych wariantów i horyzontów czasowych.

2.       Na spotkaniu roboczym przekazano informację, iż w modelu ruchu został zastosowany pierwotny podział zadań przewozowych. Zastosowanie takiej metody przy prognozowaniu potoków pasażerskich dla nowych inwestycji komunikacyjnych jest nieprawidłowe, gdyż zakłada się stały udział komunikacji zbiorowej w każdej relacji podróży. Wnioskujemy o modelowanie podziału zadań przewozowych za pomocą funkcji logitowej. Określa ona udział komunikacji zbiorowej na podstawie jej sprawności, w myśl założenia, że im sprawniejsza komunikacja zbiorowa, tym większy na nią popyt i tym mniejszy popyt na podróże w komunikacji indywidualnej. Przedmiotowy sposób modelowania został przyjęty przez BDiK w opracowaniu pt.: Projekt systemu transportu publicznego Warszawy i jej obszaru metropolitalnego na lata 2010 – 2035, etap I. Funkcja logitowa została opisana w publikacji: Modelling and Management In Transportation – Adamski, Rudnicki, Żak, Kraków-Poznań 1999 artykuł: Logit Modal Split Models – W. Jastrzębski s.137 i nn.

3.       Zgodnie z zapisami Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne (Zadanie 8: Racjonalizacja przebiegu linii komunikacji publicznej (marszrutyzacja) – str. 135):

Usprawnienie systemu transportu publicznego w Warszawie będzie się także wiązać z racjonalizacją układu linii tramwajowych i autobusowych. Przeprowadzenie zmian, bardziej radykalnych niż dokonywane okresowo przez ZTM będzie niezbędne przede wszystkim z uwagi na konieczność dążenia do:[…]

-          dostosowania układu linii autobusowych do układu tras komunikacji szynowej z uwzględnieniem podstawowej funkcji komunikacji autobusowej w Warszawie, jaką powinno być dowożenie pasażerów do tramwaju, metra i kolei,

W związku z powyższym wnioskujemy o wykonanie prognoz ruchu dla komunikacji zbiorowej z uwzględnieniem zmiany przebiegu tras autobusowych linii komunikacyjnych w celu dowozu do linii komunikacji szynowej (tramwaj, metro).

4.       Zakres zaproponowanych inwestycji niskonakładowych dla KZ nie obejmuje poza postulatami zwiększenia częstotliwości linii obecnie funkcjonujących innych możliwości poprawy obsługi komunikacyjnej obszaru opracowania tj.:

-           rozbudowa ciągu Skarbka z Gór – Magiczna w celu wprowadzenia i dostosowania do ruchu autobusów normalnogabarytowych;

-           rozbudowa ul. Juranda ze Spychowa w celu wprowadzenia ruchu autobusów normalnogabarytowych;

-           wprowadzenie nowych linii autobusowych na ciągi lokalne np. Sieczna i Internetowa;

-           powiązanie obszaru opracowania z trasą tramwajową na Annopol poprzez linię autobusową kursującą w rozbudowanym ciągiem Daniszewska – Szlachecka – Przykoszarowa.

5.       W zakresie inwestycji niskonakładowych nie przedstawiono rozwiązań dla ruchu rowerowego. Należy uzupełnić tę część opracowania o rozwiązania tj.:

-           stojaki rowerowe typu Sheffiled stand – tzw. odwrócone „U” przy przystankach komunikacji zbiorowej;

-           wytyczanie dróg rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych poza siecią drogową.

6.       Rozdział nt. inwestycji niskonakładowych w zakresie KI i poprawy BRD (budowa rond) powinien być uzupełniony o uzasadnienie ruchowe.

7.       W ramach prognoz ruchu należy przeanalizować dodatkowe warianty rozwoju KZ:

a)    II linia metra wg SUiKZP i trasa tramwajowa od CH Targówek, Głębocką do węzła TMP/TOG;

b)    II linia metra od stacji Kondratowicza do CH Targówek i trasa tramwajowa od CH Targówek, Głębocką do węzła TMP/TOG;

c)    II linia metra od stacji Kondratowicza do CH Targówek i trasa tramwajowa od CH Targówek w ciągu TOG do węzła z TMP;

d)    II linia metra wg SUiKZP i trasa tramwajowa od CH Targówek zastępująca na odcinku od węzła TOG z Trasą Toruńską jeden z ciągów drogowych (np. Skarbka z Gór, Głębocka) lub oderwana od istniejących ciągów drogowych;

e)    II linia metra od stacji Kondratowicza do CH Targówek i trasa tramwajowa od CH Targówek zastępująca na odcinku od węzła TOG z Trasą Toruńską jeden z ciągów drogowych (np. Skarbka z Gór, Głębocka) lub oderwana od istniejących ciągów drogowych.

8.       Dla pkt. 6 ppkt. a) i b) należy przeanalizować jako warianty zintegrowane KI ograniczenie przekroju ul. Głębockiej z 2×2 do 1×2 + trasa tramwajowa. Zgodnie z informacją uzyskaną na spotkaniu do Wykonawcy, w prognozach ruchu ww. ulica ma przekrój dwujezdniowy. Należy pokreślić, iż taki zapis jest niezgodny ze SUiKZP oraz obecnie obowiązującymi MPZP, gdyż docelowo ul. Głębocksa ma mieć klasę L.

Należy także w ramach wariantowania rozwoju KI wykonać analizę możliwości zwiększenia powiązań TOG w klasie GP – minimalna dopuszczalna odległość międzywęzłowa wynosi 600 m. Może to pozwolić to na utrzymanie dobrych parametrów technicznych i geometrycznych, a zarazem większyć liczbę powiązań lokalnych.

9.       Cieszy nas podejście Wykonawcy, który podkreśla, iż decyzja o budowie trasy tramwajowej do Marek czy w ciągu TOG powinna być podjęta także przy uwzględnieniu czynników rozwojowych, społecznych i urbanistycznych.

Stowarzyszenie deklaruje chęć udziału w opiniowaniu całości dokumentacji i jej konsultowaniu. W razie potrzeby udzielenia dodatkowych wyjaśnień, co do złożonych uwag i proponowanych rozwiązań, prosimy o kontaktowanie się z osobą prowadzącą sprawę.