Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

16 października 2013

Stanowisko Stowarzyszenia SISKOM w sprawie zapisów o możliwości wprowadzenia opłat za wjazd do centrum i przejazd wybranymi elementami układu drogowego, zawartych w „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne”

Radni m.st. Warszawy

Prezydent m.st. Warszawy

Szanowni Państwo,
Szanowna Pani Prezydent,

w związku z nadzwyczajną sesją Rady Warszawy, zaplanowaną na dzień 17 października 2013 r., w trakcie której ma dojść do głosowania ws. wykreślenia zapisów „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne”, dotyczących możliwości wprowadzenia opłat za przejazd wybranymi elementami układu drogowego i wjazd do centrum, SISKOM – Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji zwraca uwagę na następujące fakty:
1. Wspomniany dokument został przyjęty przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy uchwałą Nr LVIII/1749/2009 z 9 lipca 2009 roku, a więc ponad rok przed poprzednimi wyborami samorządowymi. Zapisy mówiące o możliwości wprowadzenia opłat nie budziły wtedy żadnej kontrowersji, ani podczas uchwalania Strategii, ani podczas wyborów samorządowych w 2010 roku.
2. Przyjęcie dokumentu poprzedzone było szerokimi i długotrwałymi konsultacjami społecznymi, w trakcie których licznie działające na terenie Warszawy organizacje społeczne otwarcie popierały zapisy o możliwości wprowadzenia opłat, zaś przyjęty przez Radę Warszawy dokument jest efektem kompromisu władz Warszawy i społeczeństwa.
3. Sporne zapisy o możliwości wprowadzenia opłat za korzystanie z infrastruktury drogowej zawarte są punkcie 4.3.3 Zadania Strategii dotyczące rozwoju systemu drogowego Warszawy w Zadaniu 10 Rozwój systemów opłat (wprowadzanie mechanizmów fiskalnych) za korzystanie z infrastruktury drogowej. We wspomnianym punkcie mowa jest jedynie o rozważeniu możliwości wprowadzenia opłat, a ich stosowanie warunkuje się do przypadku obserwowania dalszego pogarszania się warunków ruchu drogowego w centrum Warszawy lub pogarszania się stanu środowiska i zdrowia społeczeństwa, po wykorzystaniu innych możliwości naprawczych. Strategia stwierdza też, że ewentualne wprowadzenia opłat za korzystanie z infrastruktury drogowej zostanie poprzedzone analizą kosztów i zysków oraz zasięgnięciem opinii społeczeństwa.
4. Wspomniane zapisy nie narzucają obowiązku wprowadzenia opłat za korzystanie z infrastruktury drogowej, ani też rok 2015 nie jest rokiem granicznym dla zastosowania takich rozwiązań, gdyż Strategia opisuje też możliwe działania na lata kolejne.
5. Wprowadzenie opłat za korzystanie z infrastruktury drogowej w Warszawie będzie w przyszłości konieczne. Jak pokazuje praktyka, wprowadzenie opłat za wjazd do centrum jest z powodzeniem stosowane w stolicach cywilizowanej Europy (Londyn, Sztokholm, Oslo), przyjęte rozwiązania są rozwijane i przynoszą wymierne korzyści dla tych miast, a także są akceptowane społecznie.
6. Możliwość wprowadzenia opłat za korzystanie infrastruktury drogowej jest zapisana także w Ustawie o drogach publicznych, której Art. 13. ust. 2. pkt 1) mówi, że korzystający z dróg publicznych mogą być obowiązani do ponoszenia opłat za przejazdy przez obiekty mostowe i tunele zlokalizowane w ciągach dróg publicznych.

Mając na uwadze powyższe apelujemy do Państwa Radnych m.st. Warszawy o prowadzenie merytorycznej dyskusji opartej na faktach i bogatych doświadczeniach innych miast. Sprawy transportu w Warszawie powinny w pracach Rady Miasta być tematem poruszanym cyklicznie z udziałem ekspertów i organizacji pozarządowych, a prowadzone działania powinny podnosić jakość dokumentów strategicznych dla Warszawy.

Kategoria: Interwencje, Oświadczenia