Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

23 czerwca 2010

Uwagi do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nadarzyn

Pan Janusz Grzyb – Wójt gminy Nadarzyn

Szanowny Panie Wójcie,

W związku z ogłoszeniem o wyłożeniu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP) gminy Nadarzyn, SISKOM – Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji składa następujące uwagi:

1)      Punkt VII.2.2. tekstu Studium „Kierunki rozwoju lokalnego układu komunikacyjnego” dodać akapit:

W układzie drogowym przewiduje się ciągi obwodowe wybranych miejscowości na terenie gminy, co będzie równomiernie rozkładać ruch lokalny na całej sieci dróg bez spiętrzania na skrzyżowaniach. W planach zagospodarowania przestrzennego należy dążyć do likwidacji istniejących spiętrzeń ruchu poprzez wyznaczanie linii rozgraniczających umożliwiających formy organizacji ruchu (ronda, skrzyżowania z sygnalizacją świetlna lub z wydzielonymi pasami do skrętów).

Uzasadnienie

W rysunku projektu Studium w wielu miejscach układ drogowy krzyżuje się w miejscu, gdzie mogą występować spiętrzenia ruchu powodujące przekraczanie przepustowości skrzyżowań. Częste skrzyżowania dróg uniemożliwiają płynny ruch, a tym samym powodują zwiększoną emisję hałasu i spalin.

2)      W punkcie VII.8 „Ruch rowerowy” dodać akapit:

Projektowane ścieżki i drogi rowerowe będą planowane w oparciu o „Standardy projektowe i wykonawcze dla systemu rowerowego w m.st. Warszawie”

Uzasadnienie

Standardy rowerowe opracowane dla m.st. Warszawy są jak dotąd najlepszym znanym Stowarzyszeniu opracowaniem. Dostosowanie się do istniejących standardów pozwoli na stworzenie spójnego i jednolitego systemu dróg rowerowych w aglomeracji warszawskiej.

3)      w Punkcie VII.6 „komunikacja autobusowa” dodać akapity:

Komunikacja autobusowa publiczna jak i prywatna powinna współpracować z systemem wspólnego biletu organizowanego poprzez porozumienia firm oferujących usługi komunikacyjne z ZTM Warszawa.

W zespołach przystankowych odległość miedzy przystankami nie powinna być większa niż 150m a każdy przystanek powinien być wyposażony w wiatę i oświetlenie.

Uzasadnienie

Wprowadzenie wspólnego biletu podnosi atrakcyjność komunikacji autobusowej, obniżając jednocześnie koszty podróży i stawiając komunikację autobusową w lepszej pozycji w sytuacji porównania kosztów dojazdu samochodem osobowym.

Dobrze zorganizowane węzły przesiadkowe podnoszą jakość komunikacji publicznej, ponieważ pasażer przesiadając się nie musi pokonywać dużych odległości.

4)      4. w punkcie VII.4 zmienić akapit na:

Celem rozwoju komunikacji zbiorowej jest poprawa standardu obsługi, w tym zapewnienie możliwości korzystania z niej wszystkim mieszkańcom gminy. Obsługa gminy nadal będzie opierać się o system linii autobusowych, do czasu wybudowania linii tramwajowo – kolejowej; po wybudowaniu tej linii będą pełnić rolę dowozową. Przewiduje się też komunikacje zbiorową na drogach o ograniczonej dostępności, w sytuacji kiedy ciąg lokalny jest nieefektywny.

Uzasadnienie

Wprowadzony w projekcie Studium ciąg szynowy powinien stać się docelowym rozwiązaniem komunikacyjnym.

5)      Punkt VII.5 rozdzielić na dwa podpunkty VII.5.1 „komunikacja kolejowa” i VII.5.2 „komunikacja tramwajowa” wyznaczając osobne brzemienia dla realizacji linii kolejowej i tramwajowej. W przypadku tramwaju należy rozważyć wprowadzenie tego środka komunikacji do wsi Nadarzyn i okolicznych miejscowości. Na obszarach słabo zaludnionych linia tramwajowa powinna przyjąć formę szybkiego tramwaju.

Projektowana komunikacja szynowa powinna być zgodna ze studiami uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planami zagospodarowania przestrzennego gmin sąsiednich.

Uzasadnienie

Rozdzielenie punktu o komunikacji szynowej jest konieczne ze względu na znaczące różnice między tymi dwoma środkami komunikacji oraz jako wynik zapisów o docelowym punkcie na Okęciu. Istnieje w nim już sieć tramwajowa, a sieć kolejowa nie będzie miała uzasadnienia, zwłaszcza w przebiegu przez gminę Raszyn.

Wprowadzenie komunikacji tramwajowej wgłąb wsi Nadarzyn (w dawnej osi traktu Warszawa – Wrocław) zwiększy dostępność tego środka komunikacji, bez tworzenia parkingów i stref ochronnych, jak również umożliwi łatwe jej przekraczanie.

Ponadto lokalizacja ciągu komunikacyjnego w oddaleniu od innego ciągu, jakim będzie trasa S8 podnosi wskaźnik ekonomiczny tego przedsięwzięcia. Komunikacja szynowa w postaci tramwaju umożliwia zaprojektowanie małych promieni zakrętów, co umożliwi w przyszłości ewentualną rozbudowę sieci.

6)      W punkcie VII.7 „polityka parkingowa” wprowadzić następujące zmiany:

a)      dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 1 m.p/1000 m2 działki mieszkaniowej.

b)      dla zabudowy wielorodzinnej 0,5 m.p./lokal niezależnie od wielkości lokalu.

c)       skorygować akapit nr 3 zmieniając:

Dopuszcza się urządzanie miejsc parkingowych podziemnych pod terenami o innym przeznaczeniu (np. pod boiskami, terenami zielonymi itp.).

na:

Dopuszcza się urządzanie miejsc parkingowych podziemnych pod terenami o innym przeznaczeniu niż tereny zielone. Powierzchnia nad parkingami nie może być zaliczana do powierzchni biologicznie czynnej.

Uzasadnienie

Ograniczenie możliwości budowy parkingów jest konieczne ze względu na bardzo duże obszary mieszkaniowe i układ dróg skupiający się jedynie w węzłach, w szczególności w węźle Nadarzyn. Przy tak dużym obszarze monofunkcyjnym jedyny węzeł Nadarzyn nie będzie spełniał swojej funkcji, gdyż będzie skupiać cały ruch z terenu gminy: ruch ze zlikwidowanych skrzyżowań z trasa katowicką w Ruścu, Młochowie, Rozalinie, ruch z drogi wojewódzkiej nr 720 oraz układu drogowego z Kajetan.

W przypadku braku ograniczeń polityki parkingowej na terenie obszarów mieszkalnych projektowany układ drogowy będzie kosztowny w rozbudowie i utrzymaniu w stosunku do oczekiwań. Duży ruch samochodowy na skrzyżowaniach spowoduje także pogorszenie funkcjonowania komunikacji publicznej.

Proponowana w Studium polityka parkingowa przyczyni się do wzrostu zatłoczenia w centrum wsi Nadarzyn. Poprzez preferowanie transportu indywidualnego i chęć dobrego udostępnienia samochodom centrum wsi Nadarzyn, włącznie z zapewnieniem właściwej liczby i organizacji miejsc do parkowania spowoduje, iż nie zostaną wykorzystane korzyści z budowy układów obwodowych i uzupełniających.

Zgodnie z prawem Lewisa – Mogridge’a (ruch powiększa się tak, aby maksymalnie wypełnić dostępną przestrzeń) brak ograniczenia ruchu i liczby miejsc postojowych w centrum doprowadzi z powrotem do powstawania kongestii m.in. na końcowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 720 czy w obszarze węzła Nadarzyn.

7)      Wnioskujemy o zmianę planowanych funkcji mieszkaniowych zlokalizowanych we wsiach Rusiec, Kajetany, Stara Wieś, Urzut, Rozalin, Parole, Młochów, Krakowiany, na zabudowę rozproszona i zagrodową.

Uzasadnienie

Wprowadzenie proponowanych zmian w postaci dopuszczenia do zabudowania ww. terenów przyczyni się do pogłębienia niekorzystnych procesów suburbanizacji w rejonie aglomeracji warszawskiej. Obsługa komunikacyjna będzie w bardzo dużym stopniu zależeć od drogi ekspresowej S8 i lokalnego układu dróg zbiorczych. Transport zbiorowy w postaci komunikacji autobusowej będzie niewystarczający przy obsłudze tak dużego terenu.

Stowarzyszenie odnosi wrażenie, iż planowane przekształcenia nie zostały poprzedzone jakąkolwiek analizą w zakresie skutków. Uważamy, iż doprowadzenie do rozprzestrzenienia się zabudowy będzie w przyszłości skutkować dużymi problemami m.in. w kwestii obsługi komunikacyjnej terenu.

Na podstawie opracowania ekofizjograficznego przy takim stopniu suburbanizacji okaże się, że gmina nie jest w stanie zapewnić oczekiwanego zaopatrzenia w wodę mieszkańców ani odbioru ścieków. Rabunkowa gospodarka wodna doprowadzi do dużych problemów społeczno-ekonomicznych, a w dalszej perspektywie środowiskowych poprzez obniżenie lustra wód gruntowych. Koszty utrzymania rozległej sieci kanalizacyjnej będą hamować rozwój innych inwestycji i usług publicznych. Powstrzymanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej doprowadzi do skażenia wód gruntowych przez szamba i wywóz ścieków a tym samym pogorszenia warunków życia mieszkańców, co jest sprzeczne z celem zmiany Studium i opracowania ekofizjograficznego, jakim jest poprawa standardu życia mieszkańców.

Kategoria: Aglomeracja, Planistyka, Wnioski i uwagi — Tagi: