Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

8 sierpnia 2010

Uwagi do projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Marki

Sz. P. Janusz Werczyński – Burmistrz Miasta Marki

Szanowni Panie Burmistrzu,

SISKOM – Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji składa uwagi odnośnie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP) miasta Marki.

1.    Wrysować w części rysunkowej projektu studium Trasę Mostu Północnego w klasie technicznej głównej (G) w przebiegu zgodnym z Planem Zagospodarowania Województwa Mazowieckiego[1] oraz obecnie obowiązującym SUiKZP miasta Marki.

2.    Wykreślić z tekstu projektu SUiKZP zdanie: „Odstępuje się na obszarze miasta Marki od kontynuacji przebiegu Trasy Mostu Północnego (wynikającego z obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy). – strona 80.

3.    Uzupełnić wymienione w tekście powiązania zewnętrzne (strona 79) o tiret: „- budowę Trasy Mostu Północnego od granicy z m.st Warszawa do granicy z miastem Kobyłka o standardzie drogi głównej (G)”

Uzasadnienie:

Wykreślenie Trasy Mostu Północnego stoi w sprzeczności z zapisami Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. W tekście[2] ww. dokumentu, jak i na rysunkach wyraźnie zaznaczono przebieg[3] i znaczenie postulowanej drogi:

Pierścień zewnętrzny Warszawy – stanowiący fragment krajowego układu drogowego, rozprowadzający ruch i łączący się jednocześnie z miejskim systemem komunikacyjnym stolicy. Tworzony będzie głownie przez drogi szybkiego ruchu i są to planowane: […] Trasa Mostu Północnego […].

Należy również podkreślić, iż SUiKZP m.st. Warszawy jak i SUiKZP miasta Kobyłka wyznaczają Trasę Mostu Północnego w klasie technicznej głównej (G). Także obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w mieście Marki posiadają wyznaczone rezerwy terenowe[4]. Co więcej, Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe oraz Raport o oddziaływaniu na środowisko dla budowy północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-8 w kierunku Białegostoku na odcinku projektowanej Wschodniej Obwodnicy Warszawy (droga S-17) do Obwodnicy Radzymina nad drogą S-8 w ciągu ul. Dworkowej przewiduje wiadukt dla drogi w klasie głównej (G).

Podzielamy negatywną opinię Prezydent m.st. Warszawy wyrażoną w pismach AM-WPP-ECH-0717-3-2-10 z dn. 26.02.2010 r. i AM-WPP-ECH-0717-3-4-10 z dn. 18.05.210 r. Zwracamy uwagę, iż Naczelny Architekt m.st. Warszawy wnosił już w 2004 r. o zapewnienie przestrzennych możliwości dla przeprowadzenia drogi regionalnej – Trasy Mostu Północnego.

Jako dowód w sprawie SISKOM przekazuje pismo do Marszałka Województwa Mazowieckiego z dn. 21.04.2010 r. (znak: TMP/II/1/51/10/LO)[5].

Wykreślenie korytarza jest niezgodne z zasadą ochrony zaufania obywatela do państwa – zob. uchwała NSA z 12.03.2001 r., OPS 14/00, ONSA 2001, nr 3.

Wyżej wymieniona zasada (która została zaabsorbowana przez polskie sądownictwo administracyjne z praktyki niemieckiej już w okresie międzywojennym) nakazuje, aby organ władzy państwowej (tu gmina) traktował obywateli z zachowaniem pewnych minimalnych reguł uczciwości. Przepisy prawne nie mogą nagle wycofywać się ze złożonych obietnic lub ustalonych reguł postępowania. Jak wskazuje Trybunał Konstytucyjny, zasada ochrony zaufania: „[…] opiera się na pewności prawa, a więc na takim zespole cech przysługujących prawu, które zapewniają jednostce bezpieczeństwo prawne, umożliwiają jej o decydowaniu o własnym postępowaniu w oparciu o pełną znajomość przesłanek działania organów władzy państwowych oraz konsekwencji prawnych […] poszczególnych zachowań i zdarzeń” – wyrok z 25.06.2002 r., K45/01)[6].

W związku z powyższym, wykreślanie z SUiKZP korytarza drogi, który został wytyczony w latach 80 XX w. i jest utrzymywany aż do dziś jest działaniem powodującym spadek zaufania obywateli do organów władzy publicznej.

Zdaje się, iż miasto także nie spojrzało na problem w szerszej perspektywie. Brak utrzymania Trasy Mostu Północnego, a co za tym idzie brak realizacji w dłuższej perspektywie, oznacza jeszcze większą dynamikę obecnie narastających problemów komunikacyjnych w gminie, jak również w całym powiecie oraz paśmie wołomińskim. Dodatkowo tak duża zmiana powoduje, iż zostaje zaburzony układ transportowy aglomeracji warszawskiej projektowany od lat 70/80. XX w. Wszelkie opracowania, SUiKZP gmin sąsiednich, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wykonane za publiczne pieniądze dotyczące dotychczasowego przebiegu staną się bezużyteczne.

Zdaniem SISKOM Trasa Mostu Północnego jest niezbędnym elementem planowanego układu drogowo-ulicznego w północno-wschodniej części aglomeracji warszawskiej. Wprowadzenie nowych korytarzy drogowych wraz z ciągami komunikacji szynowej wpłynie pozytywnie na rozkład ruchu oraz rozwój zarówno Marek, jaki i Białołęki. Zwracamy również uwagę, iż TMP ma także za zdanie poprawić powiązania ponadlokalne między gminami pasma wołomińskiego oraz północnymi dzielnicami Warszawy.

Stowarzyszenie stoi na stanowisku, iż projektowany przebieg musi wykorzystywać w jak największym stopniu rezerwę terenową wyznaczoną na przełomie lat 70 i 80 XX w. oraz uszczegółowioną w Studium technicznym Trasy Mostu Północnego (odcinek rzeka Wisła – ul. Okólna w Markach), BPRW S.A., 1989 r.. Nie do zaakceptowania jest wykorzystywanie obecnie istniejącego układu ulicznego i wprowadzanie TMP na ulice klasy niższej niż G. Plan Zagospodarowania Województwa Mazowieckiego definiuje przedmiotową trasę jako „planowaną drogę klasy G” – zatem wnioskować można, że TMP ma stanowić zupełnie nowy element sieci drogowo-ulicznej.

4.    W związku z uwagą z pkt. 1, 2 i 3 wykreślić tiret pierwszy w tekście projektu SUiKZP dotyczącym podstawowego układu wewnętrznego miasta (strona 79) tj.: „- ciąg ulic Słoneczna – Projektowana – Stawowa – Gliniecka (Główna) o parametrach drogi lokalnej (L), umożliwi powiązanie wschodniej i zachodniej części miasta oraz dogodne połączenie po zrealizowaniu tras S8 i S17 ze stolicą powiatu – Wołominem”

Uzasadnienie:

Patrz: pkt 1, 2 i 3.

5.    Zapisać w projekcie SUiKZP potrzebę podjęcia działań na rzecz obniżenia klasy Al. Piłsudskiego z głównej ruchu przyspieszonego (GP) do głównej (G) w Planie Zagospodarowania Województwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie:

Po oddaniu do eksploatacji drogi S-8 Marki – Radzymin zasadne jest ograniczenie ruchu na Al. Piłsudskiego poprzez obniżenie klasy technicznej i wytworzenie wzdłuż tego ciągu reprezentacyjnej ulicy Marek. Rozumiemy konieczność zapisania w projekcie SUiKZP klasy GP, jednak wprowadzenie dodatkowego, wnioskowanego przez nas zapisu pozwoli rozpocząć działania na rzecz przekształcenia obecnego przebiegu drogi krajowej nr 8 z drogi tranzytowej na drogę miejską obsługującą przyległy obszar.

Należy pokreślić, iż obecnie obowiązujące mpzp przewidują, iż Al. Piłsudskiego ma mieć klasę główną (G).

6.    Zapisać w tekście projektu SUiKZP oraz wrysować części rysunkowej:

a)    trasę tramwajową w ciągu Al. Piłsudskiego od granicy z miastem Ząbki do węzła obecnej DK8 z DW631, wraz z pętlą i parkingiem P&R w tym rejonie.

b)    trasę tramwajową w ciągu Trasy Mostu Północnego od granicy z m.st. Warszawą do Al. Piłsudskiego.

Uzasadnienie:

Zdaniem SISKOM komunikacja tramwajowa w przyszłości powinna zastąpić linie autobusowe przy obsłudze powiązań z m.st. Warszawą. Trasa wnioskowana w ppkt a) jest uzasadniona uwarunkowaniami historycznymi (Marecka Kolej Dojazdowa funkcjonująca do 1974 r.) jak i obecnymi problemami komunikacyjnymi Marek. Co więcej, po wybudowaniu odcinka północno-wschodniego II linii metra zasadne będzie dowożenie mieszkańców miasta komunikacją tramwajową do metra. Należy przy tym podkreślić, iż Urząd m.st. Warszawy przegotowuje się do wykonania opracowania pt.: Projektu systemu transportu publicznego m.st. Warszawy i jej obszaru metropolitalnego na lata 2010-2035. Etap II – koncepcja rozwoju systemu tramwajowego w ramach którego będą analizowane m.in. propozycje władz poszczególnych gmin podwarszawskich[7]. Przedmiotowy postulat pokrywa się też z wnioskami z pkt 5.

Trasa opisana w ppkt b) ma stanowić kontynuacje trasy tramwajowej w ciągu Trasy Mostu Północnego zapisanej w SUiKZP m.st. Warszawy. Zasadne jest tworzenie szynowych połączeń obwodowych z wyłączeniem obszaru centrum Warszawy. Co więcej, przedmiotowa trasa tramwajowa jest postulowana w opracowaniu pt.: Studium rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej Województwa Mazowieckiego autorstwa OBET. Analiza ta powstała na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.


[1] Załącznik nr 1 – Plan Zagospodarowania Województwa Mazowieckiego, mapa 29. „Rozwój systemu transportowego Warszawy”

[2] Plan Zagospodarowania Województwa Mazowieckiego, str. 68

[3] Załącznik nr 1 – Plan Zagospodarowania Województwa Mazowieckiego, mapa 29. „Rozwój systemu transportowego Warszawy”

[4] Projekt SUiKZP miasta Marki, rys. 1.15 Podstawowy układ drogowy wg planów miejscowych.

[5] Załącznik nr 2 – pismo do Marszałka Województwa Mazowieckiego z dn. 21.04.2010 r. (znak: TMP/II/1/51/10/LO)

[6] za: Leszek Garlicki, „Polskie prawo konstytucyjne – zarys wykładu”, Warszawa 2009.

[7] Projekt Uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy na wykonanie „Projektu systemu transportu publicznego m.st. Warszawy i jej obszaru metropolitalnego na lata 2010-2035. Etap II – koncepcja rozwoju systemu tramwajowego” – projekt druk nr 2881 – http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/8C363037-6DD5-43AE-98F3-781E427E5721/756831/2881_druk1.doc

Kategoria: Aglomeracja, Planistyka, Wnioski i uwagi — Tagi: