Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

21 kwietnia 2010

Przebieg Trasy Olszynki Grochowskiej w projekcie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Nieporęt

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Szanowny Panie Marszałku,

W związku z uzyskaniem informacji o przedłożeniu do uzgodnienia przez Zarząd Województwa projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (dalej SUiKZP) gminy Nieporęt oraz w nawiązaniu do pisma SISKOM z dn. 29.08.2008 r. (znak: TOG/II/1/38/08/WT/TK), które stanowi element niniejszego wniosku, prosimy o możliwość złożenia uwag do przedmiotowego dokumentu przez wydaniem postanowienia.

Stowarzyszenie SISKOM stale monitoruje sprawę przebiegu Trasy Olszynki Grochowskiej (dalej TOG) na terenie gminy Nieporęt. W roku 2008 zaniepokoiły nas próby degradacji tego korytarza komunikacyjnego. Obecnie uzyskaliśmy informację, że aktualny projekt SUiKZP zawiera rezerwę pod TOG w zupełnie innym przebiegu, niż pierwotni ustalony. Dodatkowo proponowany korytarz zaprojektowany został w pobliżu Rezerwatu przyrody „Puszcza Słupecka”[1] .

Zdaniem Stowarzyszenia wszelkie zmiany przebiegu rezerwy terenowych pod drogi o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym są wysoce niekorzystne, gdyż podważają zaufanie obywateli do organów administracji publicznej. Co więcej, takie działania stoją w sprzeczności z art. 8 KPA:

Art. 8. Organy administracji publicznej obowiązane są prowadzić postępowanie w taki sposób, aby pogłębiać zaufanie obywateli do organów Państwa oraz świadomość i kulturę prawną obywateli.

Stowarzyszenie uważa, że właśnie zmiany przebiegu rezerw terenowych pod inwestycje liniowe, ustalonych od kilku dziesięcioleci i potwierdzonych w kolejnych opracowaniach i dokumentach, w tym Planie Zagospodarowania Województwa Mazowieckiego, są przyczyną powstawania konfliktów społecznych, które w wielu przypadkach prowadzą do zablokowania procesu inwestycyjnego. Dodatkową przyczyną powstania konfliktu może być zaprojektowanie nowego przebiegu TOG w pobliżu Rezerwatu przyrody „Puszcza Słupecka”, który tworzy, wraz z obszarem Specjalnym Obszarem Ochrony sieci Natura 2000 „Łęgi Czarnej Strugi” (PLH140009), jeden z najcenniejszych przyrodniczo terenów w rejonie aglomeracji warszawskiej.

Zwracamy także uwagę, że Plan Zagospodarowania Województwa Mazowieckiego, choć nie stanowi aktu prawa miejscowego, jest zapisem zobiektywizowanych potrzeb społeczeństwa województwa w dziedzinie zagospodarowania przestrzennego i potrzeb ochrony interesu społecznego. Zatem ustalenia Studium gminy nie mogą być sprzeczne z treścią zapisów planu województwa, gdyż taka sytuacja byłaby sprzeczna z art. 1 ust. 2 pkt 9 (potrzeby interesu publicznego) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W związku z powyższym uważamy, że zmiana przebiegu negatywnie wpłynie na rozwój gminy oraz aglomeracji warszawskiej, uniemożliwi realizację TOG, podważy zaufanie obywateli do organów władzy publicznej oraz może przyczynić się do odcięcia i degradacji obszarów cennych środowiskowo.

Uprzejmie prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku i umożliwienie wyrażenia opinii oraz spotkanie z Zarządem Województwa celem omówienia przedmiotowej sprawy.


[1] powołany Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 31 grudnia 1993 r. (M.P. z 1994 r. Nr 5, poz. 41)