Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

13 grudnia 2010

Uwagi do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola

Sz. P. Jolanta Batycka – Wąsik
Wójt gminy Lesznowola

Szanowna Pani,

W związku z ogłoszeniem o wyłożeniu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (dalej: SUiKZP) gminy Lesznowola, SISKOM – Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji składa następujące uwagi:

1)      Punkt 7.2. tekstu Studium „Kierunki rozwoju systemu drogowego gminy” wprowadzić modyfikacje przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721:

Przewiduje się możliwość poprowadzenia drogi wojewódzkiej nr 721 w miejscowościach Magdalenka, Sękocin i Lesznowola – Pole. Dodatkowy przebieg tej drogi wynika z opracowania[1], które dopuszcza jeszcze 3 inne warianty, w tym warianty II i IV z wykorzystaniem istniejącej części ul. Słonecznej w Magdalence oraz węzłem z Aleją Krakowską. Do czasu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy wprowadzić rezerwę terenową pod najbardziej prawdopodobne warianty.

Uzasadnienie

W związku z trwającą procedurą uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na terenie gminy Lesznowola istnieje prawdopodobieństwo realizacji wariantu II przebudowy drogi wojewódzkiej nr 721, który jest najkorzystniejszy pod względem ruchowym i ekonomicznym.

2)      W punkcie 7.7 „Ruch rowerowy” dodać akapit:

Projektowane ścieżki i drogi rowerowe będą planowane w oparciu o „Standardy projektowe i wykonawcze dla systemu rowerowego w m.st. Warszawie”.

Uzasadnienie

Standardy rowerowe opracowane dla m.st. Warszawy są jak dotąd najlepszym znanym Stowarzyszeniu opracowaniem, traktującym kompleksowo o tym zagadnieniu. Dostosowanie się do już istniejących i wprowadzanych standardów pozwoli na stworzenie spójnego i jednolitego systemu dróg rowerowych w aglomeracji warszawskiej.

3)      w Punkcie 7.4 „Komunikacja autobusowa” dodać akapity:

Komunikacja autobusowa publiczna oraz prywatna powinny współpracować z systemem wspólnego biletu.

W zespołach przystankowych odległość miedzy przystankami nie powinna być większa niż 150 m, a każdy przystanek powinien być wyposażony w wiatę i oświetlenie.

Uzasadnienie

Wprowadzenie i utrzymanie wspólnego biletu podnosi atrakcyjność komunikacji autobusowej, obniżając jednocześnie koszty podróży i stawiając komunikację autobusową w lepszej pozycji w sytuacji porównania kosztów dojazdu samochodem osobowym.

Dobrze zorganizowane węzły przesiadkowe podnoszą jakość komunikacji publicznej, ponieważ pasażer przesiadając się nie musi pokonywać dużych odległości.

4)      W punkcie VII.7 „Polityka parkingowa” wprowadzić następujące zmiany:

a)      1 miejsce parkingowe na 1000 m2 działki mieszkaniowej w zabudowie jednorodzinnej,

b)      0,5 miejsca parkingowego na lokal, niezależnie od wielkości lokalu w zabudowie wielorodzinnej,

c)      1 miejsce na każde 30 m2 powierzchni użytkowej dla budynków usługowych,

d)       skorygować akapit nr 3 zmieniając:

Parkingi należy realizować na terenie własnym inwestycji.

na:

Parkingi należy realizować na terenie własnym inwestycji, dopuszcza się urządzanie miejsc parkingowych podziemnych pod terenami o innym przeznaczeniu niż tereny zielone. Powierzchnia nad parkingami nie może być zaliczana do powierzchni biologicznie czynnej.

Uzasadnienie

W przypadku braku ograniczeń polityki parkingowej na terenie obszarów mieszkalnych projektowany układ drogowy będzie kosztowny w rozbudowie i utrzymaniu w stosunku do oczekiwań. Duży ruch samochodowy na skrzyżowaniach spowoduje także pogorszenie funkcjonowania komunikacji publicznej.

Proponowana w Studium polityka parkingowa przyczyni się do wzrostu zatłoczenia w centrum gminy Lesznowola. Preferowanie transportu indywidualnego i chęć dobrego udostępnienia samochodom centrum gminy Lesznowola, włącznie z zapewnieniem dużej liczby miejsc do parkowania spowoduje, iż nie zostaną wykorzystane korzyści z budowy układów obwodowych i uzupełniających.

Zgodnie z prawem Lewisa – Mogridge’a (ruch powiększa się tak, aby maksymalnie wypełnić dostępną przestrzeń) brak ograniczenia ruchu i liczby miejsc postojowych w centrum doprowadzi do ponownego powstawania kongestii m.in. na końcowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 czy też w rejonie węzła Lesznowola lub ul Puławskiej (drogi krajowej nr 79).

5)      W części rysunkowej projektu studium w obszarze przylegającym do drogi ekspresowej S7 oznaczyć możliwość mieszania się funkcji UM i AG/UPST (oznaczenie szafranem).

Uzasadnienie:

Droga ekspresowa będzie uciążliwa dla osób przebywających przy niej ciągle, szczególnie w porze wieczornej. Lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej blisko drogi ekspresowej może wywołać konflikty i opóźnić realizację inwestycji. Zlokalizowanie obszarów AG/UPST będzie korzystniejszym wykorzystaniem terenu. Ponadto powstałe obiekty będą stanowić bariery dźwiękochłonne dla dalszych obszarów zabudowy jednorodzinnej.

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie naszych uwag.


[1] Dokumentacja projektowa oraz materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn – Piaseczno – rz. Wisła – Józefów – Duchnów, na odcinku: od skrzyżowania ulic Mleczarskiej i Powstańców Warszawy (granica pomiędzy gminami: Piaseczno i Lesznowola) do włączenia do drogi krajowej nr 7, na terenie gmin Lesznowola i Raszyn, powiatów: piaseczyńskiego i pruszkowskiego, województwa mazowieckiego, Ayesa S.A. 2009

Kategoria: Planistyka, Wnioski i uwagi — Tagi: , ,