Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

6 kwietnia 2010

Wnioski w sprawie organizacji ruchu w Alejach Jerozolimskich

Biuro Drogownictwa i Komunikacji m.st. Warszawy

SISKOM – Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji przedstawia następujące propozycje zmiany stałej organizacji ruchu w Alejach Jerozolimskich na odcinku od Placu Zawiszy do granicy m.st. Warszawy. Niezależnie od ustosunkowania się do poszczególnych punktów, prosimy o dokonanie przeglądu istniejącego oznakowania.

1) Na odcinku: ulica Grzymały–Sokołowskiego – ulica Łopuszańska[1] (obie jezdnie) podwyższyć dopuszczalną prędkość do 80 km/h.

Uzasadnienie:

Aleje Jerozolimskie na tym odcinku zostały rozbudowane i spełniają kryteria drogi klasy głównej ruchu przyspieszonego (GP). Obecne ograniczanie (70 km/h, brakuje jednak pełnego oznakowania i miejscami, trzymając się ortodoksyjnie przepisów, obowiązuje 50 lub 60 km/h) jest powszechnie ignorowane, nie tylko przez „zwykłych” kierowców, lecz również przez pojazdy służb publicznych (m.in. Policja, Straż Miejska).

Ponadto zwracamy uwagę na fakt, że na porównywalnym ciągu komunikacyjnym, Trasie Łazienkowskiej, obowiązuje ograniczenie 80 km/h (miejscami obniżone do 60 km/h).

2) Na odcinku ulica Grzymały–Sokołowskiego – ulica Niemcewicza (jezdnia południowa) określić dopuszczalną prędkość: 60 km/h.

Uzasadnienie:

Aleje Jerozolimskie na tym odcinku biegną w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych. Nie wszystkie zjazdy na ulice lokalne posiadają wydzielone pasy do skrętu w prawo. Na bezpośredniej kontynuacji Alej Jerozolimskich, czyli ulicy Niemcewicza obowiązuje ograniczenie strefowe 50 km/h i uważamy je za odpowiednie.

3) Na odcinku Plac Zawiszy – ulica Grzymały–Sokołowskiego (jezdnia północna) określić dopuszczalną prędkość: 70 km/h.

Uzasadnienie:

Aleje Jerozolimskie na tym odcinku biegną wzdłuż budynków o charakterze usługowym (głównie biura). Wszystkie zjazdy są obsługiwane za pomocą pasów do skrętu w prawo i lewo. Na całym odcinku ruch na wprost odbywa się na co najmniej 2 pasach ruchu. Okoliczności te powodują, że obowiązujące ograniczenie (strefa 50 km/h) nie jest przestrzegane.

Spotyka się to z tolerancją służb porządkowych, które nie zatrzymują kierowców jadących wolniej niż 70 km/h.

4) Na odcinku ulica Łopuszańska – granica m.st. Warszawy (obie jezdnie) wprowadzić ograniczenie prędkości do 70 km/h, obniżone w rejonie skrzyżowań (ulica Dzieci Warszawy, ulica Ryżowa, ulica Starodęby, ulica Sosnkowskiego) do 60 km/h.

Uzasadnienie:

Obecnie, trzymając się literalnie przepisów, na jezdni w kierunku do Warszawy obowiązuje ograniczenie prędkości do 50/60 km/h (znak terenu zabudowanego przy skrzyżowaniu z ulicą Bodycha, następny znak to 70 km/h, dopiero za skrzyżowaniem z ulicą Łopuszańską).

Jednocześnie jadąc do Pruszkowa kierowca ostatnią informację o dozwolonej prędkości otrzymuje w rejonie skrzyżowania z ulicą Popularną (70 km/h) lub na ulicy Łopuszańskiej (60 km/h). Kolejny znak znajduje się już poza granicami m.st. Warszawy, na odcinku zarządzanym przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Proponowane ograniczenie prędkości dostosowuje organizację ruchu do odcinka zarządzanego przez MZDW. Konsekwentnie obowiązuje tam ograniczenie do 70 km/h, przy lokalnych obniżeniach w rejonie skrzyżowań do 60 km/h.

Wprowadzenie długiego odcinka drogi, na którym obowiązują jednolite zasady ruchu powinno wpłynąć pozytywnie na stosowanie się do przepisów, ułatwić ich egzekwowanie (także poprzez usunięcie sprzecznych informacji) oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

5) Umieszczenie na bramownicach w rejonie węzła Alej Jerozolimskich z ulicą Śmigłowca tablic rozmiaru dużego (D).

Uzasadnienie:

Jest to jedyny węzeł, na którym zastosowano mniejszy rozmiar oznakowania pionowego. Propozycja ta dostosowuje oznakowanie do wymogów określonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury[2]. Ponadto poprawi poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego.

6) Wprowadzenie do oznakowania pionowego wskazań dotyczących centrów handlowych znajdujących się wzdłuż Alej Jerozolimskich oraz usunięcie z pasa drogowego (trawniki) znaków drogowych ustawionych przez przedstawicieli tych obiektów handlowo-usługowych[3] (domniemanie wnioskodawcy). W przypadku niemożności zmiany znaków pionowych wnioskuje się o realizację drugiejczęści postulatu.

Uzasadnienie:

Celem wniosku jest poprawa estetyki pasa drogowego, usunięcie nielegalnych znaków i usprawnienie organizacji ruchu drogowego.

7) Wprowadzenie środków służących fizycznej separacji pasa ruchu biorącego swój początek w wyjeździe z tunelu CH Blue City, uniemożliwiając praktyczną możliwość wjazdu do tunelu tranzytowego pod Rondem Zesłańców Syberyjskich.

Uzasadnienie:

Celem wniosku jest całkowita likwidacja niebezpiecznego i zakazanego przez oznakowanie poziome zwyczaju wyjeżdżania bezpośrednio z CH Blue City do tunelu pod Rondem Zesłańców Syberyjskich. Zjawisko to ma obecnie charakter masowy i uważane jest za „naturalne”.

8) Wprowadzenie oznakowania pionowego (znaki MSI) informującego o położeniu przystanków kolejowych: WKD Opacz (przy skrzyżowaniu z ulicą Ryżową), WKD Aleje Jerozolimskie, PKP Aleje Jerozolimskie (zjazd z Alej na ulicę Włodarzewską, z obu kierunków).

Uzasadnienie:

Celem wniosku jest wskazanie kierowcom istnienia alternatywnych do samochodu środków komunikacji publicznej w ciągu Alej Jerozolimskich. W rejonie przystanków PKP i WKD Aleje Jerozolimskie wykształcił się już de facto dziki parking Park & Ride.

Na odcinku DW719 zarządzanym przez MZDW oznaczono m.in. stację WKD Reguły. Ponadto jest tablica MSI wskazująca istnienie stacji PKP Włochy na skrzyżowaniu ulic Popularnej iAlej Jerozolimskich (niestety tylko dla jadących w kierunku Pruszkowa).

9) Rozważenie dopuszczenia manewru zawracania na skrzyżowaniu Alej Jerozolimskich i ulicy Grzymały-Sokołowskiego dla kierowców indywidualnych.

Uzasadnienie:

W trakcie niedawnej przebudowy skrzyżowania wybudowano pas autobusowy w celu umożliwienia autobusom szybszego dojazdu do Dworca Zachodniego. Od dnia otwarcia pas jest wykorzystywany także przez kierowców indywidualnych. Tolerowanie jawnego łamania przepisów jest niewłaściwe, więc warto rozważyć środki zaradcze (zmianę organizacji ruchu lub jej egzekwowanie). Stan obecny jest najgorszy z punktu widzenia idei państwa prawa.

Prosimy o pozytywne rozpatrzenie powyższych wniosków.


[1] Pismo nie uwzględnia tymczasowej organizacji ruchu związanej z budową węzła u zbiegu Alej Jerozolimskich oraz ulicy Łopuszańskiej.

[2] Rozporządzenie Ministrowa Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach – załącznik nr 1 (Dz. U. z 2003. r. Nr 220, poz. 2181).

[3] Dotyczy również „znaków drogowych” umieszczonych w Alei Prymasa Tysiąclecia, jezdnia zachodnia, tuż przed tunelem obok Dworca Zachodniego.