Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

26 września 2009

Uwagi i wnioski do zakresu opracowania „Studium wykonalności modernizacji i rozbudowy Warszawskiego Węzła Kolejowego”

Pan Paweł Zejer
Kierownik Projektu „Studium wykonalności modernizacji i rozbudowy WWK” – ScottWilson

W odpowiedzi na prośbę o zaopiniowanie przekazanego materiału SISKOM – Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji przekazuje następujące uwagi:

1. Modernizacja linii średnicowej

  a) Przeanalizowanie możliwości zwiększenia częstotliwości jazdy pociągów na odcinku p.odg. Warszawa Włochy – st. Warszawa Rembertów (linie nr 447 i 448) do 2 min. – 30 par poc./godz.

  Uzasadnienie:

  W celu zwiększenia atrakcyjności kolei w przewozach wewnątrzmiejskich należy umożliwić zwiększenie ruchu pociągów na linii średnicowej – grupa podmiejska (st. Warszawa Zachodnia – st. Warszawa Wschodnia). Dodatkowo podniesienie maksymalnej częstotliwości kursowania na odcinkach:

  - st. Warszawa Zachodnia – st. Warszawa Włochy

  - st. Warszawa Wschodnia – st. Warszawa Rembertów

  ma na umożliwić wprowadzenie pociągów kursujących w następujących relacjach:

  - st. Grodzisk Maz./st. Pruszków – p.odg. Włochy – p.o. Warszawa Kasprzaka – st. Warszawa Gdańska – st. Legionowo

  - st. Zalesie Górne/p.o. Warszawa Służewiec – p.o. Warszawa Śródmieście – st. Warszawa Rembertów – st. Wołomin Słoneczna/Tłuszcz

  - st. Błonie – st. Warszawa Gdańska – st. Warszawa Rembertów/st. Sulejówek Miłosna

  Postulat prowadzenia ruchu pasażerskiego w/w relacjach jest zgodny z zapisem pkt 2 w Wariancie 2.

  b)  Przeanalizowanie możliwości domknięcia tzw. Małej Obwodnicy Kolejowej według Koncepcji ideowej włączenia linii nasielskiej od przystanku osobowego Warszawa Wola do podmiejskiej linii średnicowej (oprac.: mgr inż. Rafał Frączek i mgr inż. Dariusz Szczepieński) – załącznik nr 1.

  Uzasadnienie:

  Zdaniem Stowarzyszenia tzw. Mała Obwodnica Kolejowa posiada duży potencjał przewozowy, który nie jest obecnie wykorzystywany. Co więcej, tereny przez które prowadzi w/w zespół linii kolejowych nie zostały jeszcze zagospodarowane zgodnie z przeznaczaniem według dokumentów studialnych. Pojawienie się wysokiej jakości komunikacji zbiorowej zacznie katalizować procesy urbanizacyjne w rejonach Michałowa, Golędzinowa, Pelcowizny, Powązek, Koła, Targówka Przemysłowego, co wpłynie na generację ruchu pasażerskiego.

  c) Przeanalizowanie w ramach budowy wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chełmżyńskiej realizacji p.o. Warszawa Chełmżyńska wraz zatokami autobusowymi na obiekcie lub pozostawienie rezerwy pod peron wyspowy długości 200 m.

  Uzasadnienie:

  Postulat zgodny z Programem działań na rzecz integracji systemu komunikacji kolejowej z systemem transportu publicznego w Warszawie autorstwa BPRW, KOLPROJEKT, GIBB dla Urzędu m.st. Warszawy i PKP.

  d) Przeanalizować zasadność i możliwość budowy p.o. Warszawa Krucza (Warszawa Bracka) na linii nr 448 pod Al. Jerozolimskimi między Rondem Charles de Gaulle a skrzyżowaniem z ul. Kruczą.

  Uzasadnienie:

  Powyższa lokalizacja była poddana wstępnej analizie w opracowaniu pt.: Analizy funkcjonalno – ruchowe wariantów systemu transportowego Warszawy ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji szynowej autorstwa Politechniki Warszawskiej dla Urzędu m.st. Warszawy.

  e) Przeanalizować możliwość budowy p.o. Warszawa Kozia Górka/Utrata (przejście ul. Nowo-Wiatracznej nad linią nr 2 i 448 – fragment Obwodnicy Śródmieścia).

  Uzasadnienie:

  Powyższa lokalizacja wraz z parkingiem P&R jest zapisane zapisana w Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy (Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LXXXII/2746/2006 z dn. 10 października 2006 r.)

  f) Koncepcja przebudowy p.odg. Warszawa Włochy:

  - winna uwzględnić możliwość powiązania peronów z przystankami tramwajowymi w ciągu tzw. Dużej Obwodnicy Tramwajowej

  Uzasadnienie:

  W/w trasa tramwajowa jest zapisana w Strategii Rozwoju m.st. Warszawy do 2020 roku: Perspektywiczna sieć linii tramwajowych (Uchwała Nr LXII/1789/2005 Rady m.st. Warszawy w dniu 24 listopada 2005 r.).

  g) Koncepcja przebudowy st. Warszawa Zachodnia:

  - powinna uwzględniać założenia opracowania pt.: Studium komunikacyjne węzła przesiadkowego w rejonie Dworca Zachodniego wraz z układem drogowym i komunikacji publicznej w jego otoczeniu autorstwa BPRW dla Urzędu m.st. Warszawy.

  Uzasadnienie:

  Istotnym elementem w/w opracowania studialnego jest przejście trasy tramwajowej Wilanów – Dw. Zachodni – Bemowo pod peronami st. Warszawa Zachodnia

  h) Koncepcja przebudowy p.o. Warszawa Ochota:

  - powinna być uzgodniona z BDiK

  - powinna zawierać bezpośrednie powiązania z przystankami ZTM (w szczególności odtworzenie przejść podziemnych pod ul. Towarową, przystanku autobusowego na wiadukcie w ciągu ul. Towarowej)

  - winna uwzględniać prowadzenia bezkolizyjnie jezdni głównych w ciągu Towarowa – Raszyńska (Obwodnica Śródmieścia)

  Uzasadnienie:

  Zapewnienie wygodnych powiązań między podsystemem SKM a tramwajami i autobusami pozwoli na wytworzenie w rejonie Pl. Zawiszy integracyjnego punktu przesiadkowego. Należy tu zaznaczyć, iż przesiadka w tramwaj w ciągu ulic Okopowa – Towarowa jest bardzo atrakcyjna – wariant lokalizacji w tym ciągu (WII-2) III linii metra uzyskał bardzo wysokie potoki ruchu w prognozach przewozów [za: Określenie korytarzy dla III linii metra w Warszawie autorstwa BPRW dla Urzędu m.st. Warszawy].

  i) Koncepcja przebudowy p.o. Warszawa Śródmieście:

  - winna zawierać projekt połączenia tunelem pieszym ze stacją metra Centrum i zespołem przejść podziemnych w rejonie Ronda Dmowskiego

  - powinna uwzględniać ustalenia i wnioski Studium koncepcyjnego układu komunikacyjnego rejonu Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie z wnioskami do planu miejscowego autorstwa TransEko dla Urzędu m.st. Warszawy.

  Uzasadnienie:

  Przedmiotowy łącznik pieszy poprawni warunki obsługi podróżnych w rejonie punktu przesiadkowego, którym jest Rondo Dmowskiego.

  j) Koncepcja przebudowy p.o. Warszawa Powiśle:

  - powinna zawierać budowę przejścia pod torami linii nr 2 na wschodniej głowicy peronu w kierunku skweru im. Karola Beyera

  - winno podać analizie zasadność i możliwość wyznaczenia przystanku tramwajowego w Al. Jerozolimskich na wysokości głowicy zachodniej p.o. wraz z powiązaniem z peronami.

  Uzasadnienie:

  Wnioskowane rozwiązania pozwolą zwiększyć dostępność p.o. Warszawa Powiśle wynikająca z niekorzystnego położenia względem sieci drogowo-ulicznej.

  k) Koncepcja przebudowy p.o. Warszawa Stadion:

  - powinna być powiązana z założeniami projektu m.pz.p. rejonu Dworca Wschodniego autorstwa Dawos, projektem pętli Stadion według Studium wykonalności dla projektu „Modernizacja trasy tramwajowej Dw. Wileński – Stadion Narodowy – Rodno Waszyngtona” autorstwa CTD dla TW Sp. z o.o. oraz planami stacji metra Stadion.

  Uzasadnienie:

  Zawarcie oraz uwzględnienie w/w dokumentów i opracowań pozwoli na wytworzenie zintegrowanego węzła przesiadkowego.

  l) Koncepcja przebudowy st. Warszawa Wschodnia Osobowa:

  - winna uwzględniać:

  i) projekt m.pz.p. rejonu Dworca Wschodniego autorstwa Dawos,

  ii) Koncepcję Programowo-Przestrzenną Trasy Świętokrzyskiej autorstwa BAKS dla ZMID,

  iii) Koncepcję Programowo-Przestrzenną ul. Tysiąclecia autorstwa Transprojekt-Gdański dla ZMID,

  iv) Studium funkcjonalno-ruchowe obsługi komunikacją tramwajową osiedla Gocław w Warszawie autorstwa FaberMaunsell dla Urzędu m.st. Warszawy

  v) Koncepcję rozwiązania komunikacyjnego dworca autobusowego przy Dworcu Wschodnim w Warszawie wraz z jego analiza funkcjonalno-ruchowa autorstwa FaberMaunsell dla Urzędu m.st. Warszawy

  Uzasadnienie:

  Przeanalizowanie i uwzględnienie w/w dokumentów pozwoli na zaproponowanie spójnego rozwiązania pod względem komunikacyjnym i urbanistycznym.

  m) Koncepcja przebudowy st. Warszawa Rembertów:

  - winna uwzględniać bezkolizyjne przejście ciągu ulic Marsa – gen. Chruściela (przekrój 2×2 + trasa tramwajowa) wraz z powiązaniem z peronami stacji oraz budowę parkingu P&R po południowej stronie

  Uzasadnienie:

  Powyższe wnioski są zgodne Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy (Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LXXXII/2746/2006 z dn. 10 października 2006 r.). Trasa tramwajowa nie jest uwzględniona w obecnie obowiązującym SUiKZP, jednakże planowano jej realizację we wcześniejszych założeniach, czego przykładem służy szeroki pas dzielący w ul. gen. Chruściela – rezerwa pod torowisko.

  Podsumowanie pkt 1

  Celem powyższych uwag jest zwrócenie Wykonawcy studium na obszary problemowe, gdzie dochodzi do stykania się różnych zamierzeń i założeń, często ze sobą nie powiązanych w dostatecznym stopniu. Stowarzyszenie na podstawie innych opracowań studialnych, własnych analiz uważa za efektywniejszy Wariant 2. Poza powyższymi uwagami, pozostałe założenia przedmiotowego scenariusza tzw. „przyszłościowego” uważamy za poprawne.

  2. Modernizacja linii Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki

   a) Przeanalizowanie dokładnej lokalizacji p.o. Pruszków Parzniew

   Uzasadnienie:

   W dokumentach planistycznych występują następujące lokalizacje:

   - przejazd w ciągu ul. Działkowej w Pruszkowie – OPZ

   - przejście tzw. Paszkowianki (nowy przebieg DW-720) przez linię nr 1 i 447 – lokalizacja w pobliżu przedłużenia ul. Przejazdowej w Pruszkowie – Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Parzniewa, Gmina Brwinów (obszar położony pomiędzy linią kolejową PKP, ul. Działkową w Pruszkowie, a terenami ośrodka MON – uchwała Rady miasta i gminy Brwinów Nr 408-III z dn. 30.08.2002 r.

   - przejazd w ciąg ul. Głównej w Parzniewie

   b) Koncepcja przebudowy st. Pruszków:

   - Powinna uwzględniać wykonywany obecnie przez BPRW projekt tunelu drogowego w ciągu ul. Kościuszki w Pruszkowie do ul. Waryńskiego

   Uzasadnienie:

   Wykonanie spójnego węzła integracyjnego poprzez powiązanie projektów.

   c) Przeanalizowanie zasadności i możliwości budowy trzeciego na linii nr 1 tor od st. Grodzisk Mazowiecki do st. Żyrardowa

   Uzasadnianie:

   Wprowadzenie wnioskowanego rozwiązania pozwoli na zwiększenie ruchu pociągów regionalnych

   Podsumowanie pkt 2

   Poza w/w uwagami Stowarzyszenie uznaje zakres zadania za poprawny

   3. Zwiększenie przepustowości linii obwodowej

    a) Wprowadzanie do zakresu opracowania planowanego p.o. Warszawa Obozowa na linii nr 20

    Uzasadnienie:

    Wnioskowany p.o. znajduje się w zapisach Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy (Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LXXXII/2746/2006 z dn. 10 października 2006 r.). Zapewni on powiązanie z trasą tramwajową w ciągu ul. Obozowej.

    b) Przeanalizowanie możliwości lepszego zintegrowania p.o. Warszawa ZOO z zespołem przystankowym ZTM „Rondo Starzyńskiego”.

    Uzasadnienie:

    Obecna lokalizacja p.o. Warszawa ZOO nie zapewnia dobrych warunków do przesiadek w poprzecznie kursujące linie tramwajowe. Poza tym, planuje się zwiększenie możliwości przewozowych w/w trasy tramwajowej w ciągu Modlińska – Jagiellońska poprzez ograniczenie liczby przystanków i wprowadzenie priorytetu. Zadanie to jest łączne z budową trasy tramwajowej na Tarchomin z pętli Żerań FSO.

    c) Przeanalizowanie możliwości domknięcia tzw. Małej Obwodnicy Kolejowej według Koncepcji ideowej włączenia linii nasielskiej od przystanku osobowego Warszawa Wola do podmiejskiej linii średnicowej (oprac.: mgr inż. Rafał Frączek i mgr inż. Dariusz Szczepieński) – załącznik nr 1.

    Uzasadnienie:

    Patrz: pkt 1, ppkt b)

    d) Przeanalizowanie innej lokalizacji p.o. Rondo Żaba niż proponowana we „Wstępnym studium…” autorstwa CNTK dla PKP PLK – załącznik nr 2. Skoordynowanie koncepcji stacji z projektem węzła drogowego opracowywanego na zlecenie ZMID.

    Uzasadnienie:

    Przeniesienie stacji na północno-wschodnią część węzła pozwoli na wytworzenie lepszej jakości węzła przesiadkowego w tym rejonie. Głównym czynnikiem zmiany lokalizacji jest chęć skrócenia czasu dojścia do przystanków tramwajowych i autobusowych.

    e) Przeanalizowanie zasadności i możliwości budowy p.o. Warszawa Karolin na linii nr 509 pod wiaduktem projektowanej ul. Nowo-Lazurowej

    Uzasadnienie:

    Obszary na południe od linii nr 509 są terenem ekspansji budownictwa mieszkaniowego. W wyniku tych przekształceń rejon ulic Łęgi, Chrościckiego i Świerszcza stanie się dużym generatorem ruchu bez właściwej obsługi komunikacyjnej.

    f) Przeanalizować zamienną lokalizację dla p.o. Warszawa Księcia Józefa tj. pod wiaduktem w ciągu Al. Prymasa Tysiąclecia.

    Uzasadnienie:

    Możliwym jest, iż lokalizacja p.o. pod wiaduktem w Al. Prymasa Tysiąclecia będzie charakteryzować się większą atrakcyjnością dla dokonywania przesiadek. Jednakże, rejon ul. Księcia Józefa charakteryzuje się wyższym stopieniem urbanizacji. Stowarzyszenie nie wskazuje lokalizacji preferowanej.

    g) Koncepcja budowy p.o. Warszawa Powązkowska powinna zawierać możliwość powiązania (zintegrowany punkt przesiadkowy) z planowaną trasą tramwajową w ciągu ul. Powązkowskiej.

    Uzasadnienie:

    Ze względu na wykreślenie Lotniska Babcie (Bemowo) z listy ULC w rejonie pasa nalotów powstanie zabudowa (po południowej stronie ul. gen. Maczka). Uzasadni to budowę nowej trasy tramwajowej i powiązanie jej z ciągiem szynowym w al. Jana Pawła II, który to posiada dużą rezerwę przepustowości.

    h) Koncepcja budowy p.o. Warszawa Arkadia powinna zawierać możliwość powiązania z trasą tramwajową Kielecka – Piaski (zintegrowany punkt przesiadkowy).

    Uzasadnienie:

    Obecnie trwa procedura konsultacji OPZ na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Modernizacja trasy tramwajowej w ciągu Al. Jana Pawła II: odcinek pętla Kielecka – pętla Piaski. Zaleca się koordynację prac.

    Podsumowanie pkt 3

    Rekomendowanym przez Stowarzyszenie wariantem do realizacji jest scenariusz nr 2 tzw. „przyszłościowy”. Wynika to z faktu, iż konsekwentne poprawnie infrastruktury kolejowej i atrakcyjności systemu SKM wpłynie za wzrost przewozów pasażerskich, a co za tym idzie wymusi separację ruchu towarowego i międzywojewódzkiego od aglomeracyjnego.

    Uważamy, iż planowane p.o. na obwodnicy towarowej (linia nr 509) pozwolą wykształcić tzw. średnicę-bis, która była przedmiotem analiz w opracowaniu pn.: Program działań na rzecz integracji systemu komunikacji kolejowej z systemem transportu publicznego w Warszawie. Umożliwi to, przy separacji ruchu aglomeracyjnego na linii nr 3, zwiększenie liczby pociągów bez obciążania grupy torów podmiejskich w tunelu średnicowym. Relacja w kierunku Dw. Gdańskiego zapewnia przesiadki m.in. na tramwaj w Trasie W-Z i II linię metra. Dodatkowo, obecnie linia przebiega przez tereny poprzemysłowe, przeznaczone w SUiKZP pod zabudowę mieszkaniową i usługową.

    4. Zwiększenie przepustowości linii Warszawa – Otwock – Pilawa

     a) Przeanalizować możliwość budowy p.o. Warszawa Wiatraczna (przejście ul. Nowo-Wiatracznej nad linią nr 7 – fragment Obwodnicy Śródmieścia).

     Uzasadnienie:

     Powyższa lokalizacja jest zapisana w Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy (Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LXXXII/2746/2006 z dn. 10 października 2006 r.)

     b) Przeanalizować możliwość przesunięcia p.o. Warszawa Gocławek w celu powiązania północno-zachodniej głowicy peronu z przystankami w ciągu ul. Marsa. Koncepcję przebudowy należy skoordynować z pacami na projektem m.p.z.p w tym rejonie (wykonawca: Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju) i projektantem rozbudowy ciągu Marsa – Żołnierska tj. firmą Transprojekt-Warszawa.

     c) Przeanalizować możliwość przesunięcia peronów st. Warszawa Wawer w celu powiązania północnej głowicy z przystankami w ciągu ul. Płowieckiej oraz możliwość przebudowy układu torowego do pełnia funkcji stacji strefowej (z obsługą peronów st. Warszawa Wawer)

     Uzasadnienie:

     Celowym jest powiązanie peronów ww. stacji i przystanków z zespołami przystankowymi na ciągach poprzecznych tworzących sieć drogowo-uliczną Warszawy. Strefowanie ruchu pociągów aglomeracyjnych (ma to miejsce w obecnej edycji rozkładu jazdy bez obsług pasażerskiej na peronach st. Warszawa Wawer) pozwoli odciążyć st. Warszawa Wschodnia i zwiększyć ilość połączeń z dzielnic Wawer i Gocławek do centrum miasta.

     d) Przeanalizować rozbudowę odcinka p.o. Warszawa Gocławek – st. Otwock na czterotorowy.

     e) Przeanalizować rozbudowę odcinka st. Otwock – st. Celestynów na trzytorowy.

     Uzasadnienie:

     Celowym jest separacja ruchu aglomeracyjnego do st. Otwock, gdyż będzie ona pełnić w przyszłości funkcję stacji końcowej SKM. Zgodnie z tzw. Masterplanem dla kolei przyjętym przez Radę Ministrów[1] linia nr 7 będzie pełnić kluczowe znacznie w obsłudze połączeń południowo-wschodniej części kraju z Warszawą. Przewiduje się możliwość uruchamiania pociągów do Lublina do godzinę. W związku, w przypadku braku oddzielenia ruchu aglomeracyjnego może dochodzić problemów z wytrasowaniem pociągów.

     Podsumowanie pkt 4

     Poza w/w uwagami Stowarzyszenie uznaje zakres zadania przedstawiony w wariancie 2 „przyszłościowym” za poprawny i wskazuje go jako rekomendowany.

     5. Zwiększenie przepustowości linii Warszawa – Mińsk Mazowiecki

     a) Koncepcja przebudowy st. Warszawa Rembertów:

     - winna uwzględniać bezkolizyjne przejście ciągu ulic Marsa – gen. Chruściela (przekrój 2×2 + trasa tramwajowa) wraz z powiązaniem z peronami stacji oraz budowę parkingu P&R po południowej stronie

     Uzasadnienie:

     Patrz: pkt 1, ppkt n)

     b) Przeanalizować zasadność i możliwość budowy trzeciego tory na odcinku st. Sulejówek Miłosna – st. Mińsk Mazowiecki.

     Uzasadnienie:

     Umożliwi zwiększenie częstotliwości pociągów aglomeracyjnych i regionalnych kursujących od Mińska Maz. Zgodnie z wnioskami Programu działań na rzecz integracji systemu komunikacji kolejowej z systemem transportu publicznego w Warszawie st. Mińsk Mazowiecki będzie stacją końcową systemu SKM.

     Podsumowanie pkt 5

     Poza w/w uwagami Stowarzyszenie uznaje zakres zadania przedstawiony w wariancie 2 „przyszłościowym” za poprawny i wskazuje go jako rekomendowany.

     6. Zwiększenie przepustowości linii Warszawa – Tłuszcz

      a) Przeanalizować możliwość budowy dwutorowej bezkolizyjnej łącznicy linii nr 21 i linii nr 9 umożliwiającej prowadzenie pociągów w relacji st. Zielonka – st. Warszawa Gdańska. Wymaga to koordynacji z projektem II etapu praskiej części Obwodnicy Śródmieścia (Rondo Żaba – Zabraniecka) opracowywanym przez firmę Transprojekt-Gdański Sp. z o.o. dla ZMID.

      Uzasadnienie:

      Realizacja w/w łącznicy wpisuje się we wcześniej wyrażany postulat zwiększenia roli w przewozach tzw. średnicy-bis poprzez wnioskowane stacje i przystanki na przecięciu ważnych ciągów komunikacyjnych. Zwiększenie możliwości prowadzenia podróży koleją po Warszawie, zwłaszcza w relacjach tzw. przelotowych tj. linia SKM S-2 pozwoli na zwiększenie udziału przedmiotowego podsystemu w przewozach wewnątrzmiejskich i aglomeracyjnych.

      b) Wprowadzenie linii nr 21 na odcinku: wiadukt linii nr 9 – st. Warszawa Wileńska w poziom –1 z przykryciem umożliwiającym posadowienie budynków.

      Uzasadnienie:

      Ze względu na postępującą rewitalizację Pragi zasadnym jest z urbanistycznego punktu widzenia wprowadzanie tzw. linii wileńskiej w tunel i wytworzenie na powierzchni terenu dla budynków komercyjnych. Warto zaznaczyć, iż trwają prace legislacyjne nad tzw. warstwowym prawem własności. Umożliwi ono sprzedaż zarządcy infrastruktury terenu nad płytą tunelu celem zwrotu kosztów budowy. Naszym zdaniem, właśnie teren kolejowy odcinający Szmulki od Pragi Północ stanowi barierę do rozwoju i scalenia w jedną tkankę tych obu dzielnic. W/w działanie może stać się katalizatorem zmian i przekształceń na tym terenie.

      c) Wprowadzenie peronów st. Warszawa Wileńska w poziom –1. Skoordynowanie projektu z opracowaniem pn.: Plac Wileński – koncepcja węzła przesiadkowego autorstwa FaberMaunsell dla Urzędu m.st. Warszawy.

      Uzasadnienie:

      Wprowadzenie wnioskowanego rozwiązania umożliwi bezpośrednie przejście na antresolę stacji metra Dw. Wileński oraz dostanie się na perony przystankowe. Przestrzeń w miejscu obecnych peronów można przeznaczyć pod dodatkową powierzchnię handlową o dużej atrakcyjności, ponieważ będzie ona dostępna z poziomu ulicy.

      d) Przeanalizowanie możliwości lokalizacji p.o. Warszawa Zacisze pod wiaduktem w ciągu ul. Rzecznej.

      Uzasadnienie:

      Powyższa lokalizacja jest zapisana w Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy (Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LXXXII/2746/2006 z dn. 10 października 2006 r.)

      e) Przeanalizowanie lokalizacji nowego p.o. między wnioskowanym p.o. Warszawa Zacisze (ppkt d) a p.o. Ząbki. Lokalizacje wskazane do rozważenia:

      - rejon ulic Tużyckiej i Potulickiej – wg OPZ

      - przejazd w ciągu ul. Łodygowej

      Stowarzyszenie preferuje opcję pierwszą.

      Uzasadnienie:

      We wskazanym obszarze wymienianych jest kilka lokalizacji nowego p.o. Należy naszym zdaniem wskazać jedną optymalną.

      f) Przebudowa st. Zielonka do funkcji stacji strefowej (bez konieczności wykonywania kolizyjnych manewrów).

      Uzasadnienie:

      Konieczność likwidacji wykonywania manewrów na torach głównych nie wymaga uzasadnienia.

      Podsumowanie pkt 6

      Poza w/w uwagami Stowarzyszenie uznaje zakres zadania przedstawiony w wariancie 2 „przyszłościowym” za poprawny i wskazuje go jako rekomendowany.

      Rozbudowa p.o. Wołomin Słoneczna do funkcji stacji strefowej wraz z rozbudową odcinka do czterech torów wpisuje się składane przez Stowarzyszenie wnioski.

      7. Zwiększenie przepustowości linii Warszawa – Nasielsk

       a) Rozbudowa odcinka st. Warszawa Praga – st. Legionowo na czterotorowy

       Uzasadnienie:

       Umożliwi to zwiększenie maksymalnie częstotliwości kursowania pociągów i separację ruchu aglomeracyjnego. Wyeliminuje problemy z trasowaniem pociągów.

       b) Rozbudowa odcinka st. Legionowo – p.o. Modlin na trzytorowy

       Uzasadnienie:

       W związku uruchomieniem przewozów pasażerskich do Lotniska Modlin należy się spodziewać problemów z wytrasowaniem pociągów. Zasadnym jest budowa trzeciego toru.

       c) Przeanalizować zasadność i możliwość uruchomienia przewozów pasażerskich pociągami aglomeracyjnymi na odcinkach:

       - Warszawa – Legionowo – st. Michałów-Reginów – Wodociąg Północny (bocznica kolejowa do Wieliszewa)

       - Warszawa – Legionowo – st. Zegrze Południowe

       wraz z budowę parkingów typu P&R

       Uzasadnienie:

       Lokalne samorządy tj. gmina Wieliszew oraz Starostwo Legionowskie prowadziły wstępne rozmowy z przewoźnikami kolejowymi nt. uruchomienia pociągów na ww. trasach

       Podsumowanie pkt 7

       Poza w/w uwagami Stowarzyszenie uznaje zakres zadania przedstawiony w wariancie 2 „przyszłościowym” za poprawny i wskazuje go jako rekomendowany.

       Ważnym jest wykonanie pełnej modernizacji w ramach linii obwodowej.

       8. Zwiększenie przepustowości linii Warszawa – Sochaczew

        a) Koncepcja st. Warszawa Gołąbki powinna:

        - być powiązana z projektem budowy wiaduktu w ciągu ulic Mory – Gierdziejewskiego i zapewniać wytworzenie punktu przesiadkowego

        - zapewniać połączenie z ewentualnym wydłużeniem II linii metra ze stacji Mory – węzeł przesiadkowy

        - zawierać poprawę obsługi komunikacyjnej poprzez budowę pętli autobusowej – przeniesienie przystanku krańcowego Gołąbki.

        b) Koncepcją st. Błonie powinna:

        - być skoordynowana z projektem II etapu obwodnicy miasta Błonie w ciągu DW-579 – wytworzenie węzła przesiadkowego

        - zawierać modernizację do pełnienia funkcji stacji końcowej SKM

        Uzasadnienie:

        Uwagi zgodne z ogólnym założeniem prac nad Wstępnym Studium… autorstwa CNTK – podstawa OPZ.

        c) Rozbudowa odcinka st. Warszawa Gołąbki – st. Błonie do czterotorowego

        Uzasadnienie:

        Umożliwi to zwiększenie maksymalnie częstotliwości kursowania pociągów i separację ruchu aglomeracyjnego. Wyeliminuje problemy z trasowaniem pociągów.

        Dodatkowo st. Błonie będzie przystankiem krańcowym systemu SKM

        Podsumowanie pkt 8

        Poza w/w uwagami Stowarzyszenie uznaje zakres zadania przedstawiony w wariancie 2 „przyszłościowym” za poprawny i wskazuje go jako rekomendowany.

        Niezbędnym do wykorzystania w pełni efektywności przedsięwzięcia jest modernizacja linii średnicowej.

        9. Zwiększenie przepustowości linii Warszawa – Czachówek

         a) Rozbudowa odcinka p.odg. Warszawa Al. Jerozolimskie – p.o. Zalesie Górne do czterotorowego.

         Uzasadnienie:

         Umożliwi to zwiększenie maksymalnie częstotliwości kursowania pociągów i separację ruchu aglomeracyjnego. Wyeliminuje problemy z trasowaniem pociągów.

         Dodatkowo obecny p.o. Zalesie Górne będzie przystankiem krańcowym systemu SKM

         b) Przeanalizować możliwość budowy p.o. Warszawa Poleczki pod wiaduktem w ciągu ul. Poleczki

         c) Przeanalizować możliwość budowy p.o. Mysiadło zgodnie ze Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola

         d) Przeanalizować możliwość budowy p.o. Piaseczno Północ/Stara Iwiczna zgodnie ze Studium układu komunikacyjnego Gminy Piaseczno autorstwa Arup. Koncepcja winna zawierać powiązanie z nowym przebiegiem DW-721.

         e) Przeanalizować możliwość budowy p.o. Jesówka/Żabieniec zgodnie ze Studium układu komunikacyjnego Gminy Piaseczno autorstwa Arup.

         Uzasadnienie:

         Zwiększenie dostępności kolei w terenie zurbanizowanym i poprzez to zwiększenie potoków pasażerskich.

         Podsumowanie pkt 9

         Poza w/w uwagami Stowarzyszenie uznaje zakres zadania przedstawiony w wariancie 2 „przyszłościowym” za poprawny i wskazuje go jako rekomendowany.

         Niezbędnym jest poprawnie obsługi komunikacyjnej gminy Lesznowola i Piaseczno poprzez kolej aglomeracyjną.

         10. Wprowadzenie linii dużych prędkości do WWK

         a) Budowa dworca przelotowego dla KDP, który umożliwi prowadzenie pociągów po liniach modernizowanych do standardu Vmax=200 km/h dla pociągów z tzw. wychylnym pudłem

         Uzasadnienie

         Dworzec czołowy uniemożliwi prowadzenie ruchu przelotowego przez Warszawę.

         Załączniki:

         1) Koncepcji ideowej włączenia linii nasielskiej od przystanku osobowego Warszawa Wola do podmiejskiej linii średnicowej (oprac.: mgr inż. Rafał Frączek i mgr inż. Dariusz Szczepieński)

         2) Proponowane rozwiązania węzła „Żaba” – wariant 2 – oprac.: SISKOM


         [1] Strategia dla transportu kolejowego do roku 2013 (Uchwała Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Strategii dla transportu kolejowego do 2013 r.)