Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

4 lutego 2009

Dotyczy prac przygotowawczych i planistycznych dla wybranych inwestycji drogowych obszaru metropolitalnego Warszawy

Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego

Szanowny Panie Marszałku,

SISKOM – Stowarzyszanie Integracji Stołecznej Komunikacji zwraca się z uprzejmą prośbą o informację na temat działań podejmowanych w ciągu ostatnich 24 miesięcy przez samorząd województwa w sprawie następujących inwestycji:

  • północnego wylotu Trasy Olszynki Grochowskiej z Warszawy,
  • Legionowskiej Trasy Mostowej,
  • nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 634 do Warszawy (ulica Nowo-Ziemowita),
  • przebudowy drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od Warszawy do Grodziska Mazowieckiego.

Prosimy również o zapraszanie przedstawicieli Stowarzyszenia na spotkania dotyczące przedmiotowych inwestycji.

Nasze zainteresowanie Trasą Olszynki Grochowskiej, Legionowską Trasą Mostową oraz drogą wojewódzką nr 634 (ulicą Nowo-Ziemowita) oraz drogą wojewódzką nr 719 wynika z ich znaczenia dla planowanego Warszawskiego Węzła Drogowego oraz wpływu na integrację poszczególnych elementów układu drogowego aglomeracji warszawskiej.

W przypadku wymienionych inwestycji niezbędna jest ścisła współpraca
i koordynacja działań planistycznych oraz inwestycyjnych samorządu województwa, władz m.st. Warszawy oraz GDDKiA Oddział Warszawa. Przypominamy, że podejmowaliśmy już działania, których celem było zwrócenie uwagi na znaczenie tych inwestycji oraz konieczność ochrony ich rezerw terenowych ustalonych na podstawie Planu Zagospodarowania Województwa Mazowieckiego.

Odnośnie Trasy Olszynki Grochowskiej (TOG), Stowarzyszanie przekazało do Urzędu Marszałkowskiego pismo z dnia 29.08.2008 r. (sygnatura: TOG/II/1/38/08/WT/TK) dotyczące wstrzymania uzgodnienia projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Nieporęt. Działanie to wynikało bezpośrednio
z braku rezerwy pod TOG w przedmiotowym Studium. Stowarzyszanie pragnie też zwrócić uwagę, że w roku 2008 na zlecenie Biura Drogownictwa i Komunikacji zostało wykonane przez BPRW S.A. Uproszczone studium komunikacyjne (rozszerzone dane techniczne) Trasy Olszynki Grochowskiej na odcinku od ulicy Przewodowej do północnej granicy Warszawy. Przedstawione w tym opracowaniu rozwiązania stanowić będą podstawę do dalszych prac projektowych związanych z realizacją elementów układu drogowego, przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i wydawaniu decyzji administracyjnych. Naszym zdaniem niezbędne jest wykonanie podobnego studium dla TOG na terenach położonych na północ i na południe od granic Warszawy.

W odniesieniu do Legionowskiej Trasy Mostowej (LTM), Stowarzyszanie SISKOM podejmowało działania na rzecz zachowania pierwotnej lokalizacji węzła „Kiełpin” planowanego w ramach drogi ekspresowej nr S7. Obiekt ten ma szczególne znaczenie dla powiązania LTM z najważniejszym ciągiem relacji północ – południe w zachodniej części Obszaru Metropolitalnego Warszawy. Warto nadmienić, że jednym z celów naszych działań w tej sprawie było niedopuszczenie do przeniesienia wspomnianego węzła na teren obszaru Natura 2000 „Dolina Środkowej Wisły”.

W odniesieniu do ulicy Nowo-Ziemowita, SISKOM interweniował w sprawie ochrony rezerw terenowych dla odcinka poza granicami m.st. Warszawy w piśmie do Urzędu Marszałkowskiego z dn. 23.04.2007 r. (sygnatura: 634/II/3/14/07/TK). Ciąg ulic Nowo-Ziemowita, Swojskiej i Trasy Świętokrzyskiej będzie łączyć szereg ciągów obwodowych
w północno – wschodniej części aglomeracji Warszawskiej, umożliwiając komunikację pomiędzy: obwodnicą śródmiejską Warszawy, TOG, drogą ekspresową nr S17 (WOW – Wschodnia Obwodnica Warszawy) i drogą wojewódzką nr 631 (ulica Żołnierska
w Warszawie).

W związku z rozpoczęciem przez m.st. Warszawa projektowania wschodniej części obwodnicy śródmiejskiej, Trasy Świętokrzyskiej i modernizacji ulicy Żołnierskiej, odblokowaniem przez NSA prac projektowych przy WOW oraz powstaniem nowego studium technicznego dla TOG w granicach m.st. Warszawy autorstwa BPRW S.A. uważamy za pilne rozpoczęcie, we współpracy z m.st. Warszawa, prac studialnych dla ciągu ulicy Nowo-Ziemowita. Pozwoli to na wprowadzenie inwestycji do WPI Samorządu Województwa
i miasta st. Warszawy z perspektywą realizacji w latach 2013 – 2017. Inwestycję należy uznać za pilną z racji odłożenia realizacji warszawskiego odcinka TOG na lata 2020 – 2025, którego funkcje do tego czasu przejmą: obwodnica śródmiejska, WOW i droga wojewódzka nr 631, co oznacza konieczność zapewnienia sprawnego połączenie między nimi.

Informujemy również, że powstało „Studium przedłużenia linii tramwajowej od Dworca Wschodniego w Warszawie do Ząbek w ciągu ulicy Nowo-Ziemowita” autorstwa TransEko sp.j., które wykazało wysoką efektywność ekonomiczną takiej inwestycji. Przypominamy, że idea takiego połączenia tramwajowego została pierwszy raz zaprezentowana w piśmie SISKOM z dnia 23.04.2007 r. (sygnatura: 634/II/3/14/07/TK). Udało nam się zainteresować nią miasto Ząbki, które zleciło opracowanie wstępnego studium.

Powstanie spójnego Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowego dla nowego wlotu drogi 634 do Warszawy na odcinku od Wschodniej Obwodnicy Warszawy do Obwodnicy Śródmieścia m.st. Warszawy jest ważne z powodu toczących się prac nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania miasta Ząbki oraz rozpoczętymi procedurami zmiany planów miejscowych zagospodarowania dla miasta Ząbki i obszarów dzielnicy Targówek m.st. Warszawy położonych przy planowanej trasie. Takie opracowanie studialne umożliwi również etapowanie inwestycji np. wcześniejszą realizacje ulicy Nowo-Ziemowita w przekroju jendnojezdniowym z pozostawieniem rezerwy na linię tramwajową
i drugą jezdnię, które będą mogły zostać zrealizowane niezależnie.

Nasze zainteresowanie drogą wojewódzką nr 719 i planami z nią związanymi wynika z zaangażowania Stowarzyszenia w sprawach dotyczących Trasy Książąt Mazowieckich (TKM) oraz obwodnicy Grodziska Mazowieckiego i Milanówka. SISKOM zgłaszał swoje uwagi do projektów Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Grodziska Mazowieckiego, Strategii Rozwoju Miasta Pruszków i przygotowywanego przez miasto Pruszków przetargu na studium koncepcyjne TKM.

Stowarzyszanie pragnie zwrócić uwagę, iż TOG, LTM i ulica Nowo-Ziemowita wraz z trasą tramwajową były przedmiotem spotkania z Panem Marszałkiem Piotrem Szprendałowiczem, Panem Marszałkiem Jackiem Kozłowskim oraz przedstawicielami MBPR i MZDW, które dobyło się 17.05.2007 roku. Od tego czasu nie otrzymaliśmy żadnych sygnałów świadczących o podjęciu skoordynowanych działań samorządu województwa, m.st. Warszawy i GDDKiA Oddział Warszawa.

Odpowiedzi:

1. Pismo Pana Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 17 marca 2009 r.

2. Pismo Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego z 28 kwietnia 2009 r.