Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

21 marca 2011

Uwagi w konsultacjach społecznych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie autostrady A2 na odcinku Warszawa – Kukuryki

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Cześć I

Uwagi ogólne do Raportu o oddziaływaniu na środowisko

1) W Raporcie w sposób pełny i prawidłowy uzasadniono potrzebę realizacji przedsięwzięcia.

Autostrada A2 na odcinku Warszawa – Kukuryki ma zasadnicze znaczenie dla obsługi komunikacyjnej wschodniego regionu Polski, dla aktywizacji gospodarczej oraz rozwoju gmin, w pobliżu których zostanie poprowadzona. Inwestycja ma swoje uzasadnienie gospodarcze i społeczne. Jest też korzystniejsza środowiskowo od wariantu zero (zaniechania realizacji autostrady).

2) W Raporcie dokonano szczegółowej oceny oddziaływania na środowisko, w tym oddziaływania na środowisko przyrodnicze i obszary Natura 2000.

Raport zawiera szczegółową analizę wszystkich obszarów przyrodniczych występujących na przebiegu przedsięwzięcia lub w jego pobliżu, w szczególności obszarów Natura 2000. Wykonano rzetelną i pełną inwentaryzację przyrodniczą oraz przeprowadzono ocenę habitatową. W dziedzinie oddziaływania na środowisko przyrodnicze Raport można uznać za wzorcowy.

3) W Raporcie w sposób pełny i prawidłowy uzasadniono wybór wariantu realizacyjnego przedsięwzięcia.

W sumie przeanalizowano 9 wariantów inwestycyjnych przedsięwzięcia oraz wariant zero. Wymaga podkreślenia fakt, iż w czasie trwania procedury środowiskowej zapewniono czynny udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji już od wczesnego etapu analizy przebiegu wariantów.

Poskutkowało to zdobyciem przez inwestora i projektanta pełnej wiedzy na temat środowiska naturalnego oraz oczekiwań społecznych dotyczących przedmiotowej inwestycji. Szerokie konsultacje społeczne przeprowadzone na wczesnym etapie STEŚ doprowadziły do kilku kluczowych korekt przebiegu planowanej autostrady oraz zmniejszenia jej oddziaływania na środowisko.

Wybór wariantu inwestycyjnego został wykonany po przeprowadzeniu oceny habitatowej i analizy wielokryterialnej. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, iż wariant wskazany przez inwestora jest najkorzystniejszy pod względem środowiskowym, ruchowym oraz społecznym.

Część II

Wnioski szczegółowe do Raportu o oddziaływaniu na środowisko

1) Inwestycję należy zrealizować według wariantu wnioskowanego przez inwestora, czyli tzw. wariantu 4+4a+4, po uwzględnieniu poniższych uwag.

Uzasadnienie:

Wariant łączony 4+4a+4 jako jedyny nie oddziałuje znacząco na cenne siedliska przyrodnicze oraz jest najlepszy pod względem ruchowym i społecznym, co zostało wykazane w Raporcie.

2) Wnioskujemy o wprowadzenie rezerwy na węzeł drogowy planowaną drogą wojewódzką Wiązowna – Wołomin, w km około 491+100.

Uzasadnienie:

Planowana droga wojewódzka łącząca Wiązownę z Wołominem ma w przyszłości stać się elementem tzw. Małej Obwodnicy Warszawy. Projekt ten jest zapisany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, Studiach Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego gmin wschodniej części obszaru metropolitarnego Warszawy, w tym gminy Wiązowna (tutaj znajdowałby się proponowany węzeł drogowy).

Wedle wszelkich dostępnych informacji wspomniana droga wojewódzka będzie miała bardzo duże natężenie ruchu. Uważamy, że przewidzenie w przyszłości połączenia z autostradą A2 jest zasadne z punktu widzenia obsługi komunikacyjnej metropolii warszawskiej.

Z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego uwzględnienie wniosku jest szczególnie istotne, ponieważ umożliwią bezpośrednie połączenie dwóch ważnych elementów systemu transportowego. Autostrada A2 będzie główną trasą dojazdową do aglomeracji warszawskiej, zaś Mała Obwodnica Warszawy będzie główną osią drogową wschodniej części obszaru metropolitarnego Warszawy.

Brak tego połączenia spowoduje konieczność wykorzystania połączeń pośrednich (np. istniejące drogi krajowe nr 2 i 17). Zwiększy to pracę przewozową, a tym samym negatywne oddziaływanie transportu na środowisko.

Zdajemy sobie sprawę, że dołożenie kolejnego węzła pomiędzy węzłem Lubelska (km 488+000) a węzłem Konik (km 494+200) jest niezgodne z parametrami technicznymi, jakie powinna spełnić droga klasy A. W przyszłości, gdy pojawi się możliwość realizacji wspominanej drogi wojewódzkiej, Stowarzyszenie będzie zabiegało o obniżenie na tym odcinku klasy drogi z A na S (droga ekspresowa). Na obszarze zurbanizowanym warszawskich przedmieść obniżenie klasy drogi z parametrów autostrady do parametrów drogi ekspresowej jest w naszej opinii zasadne.

3) Przecięcie obszaru Doliny Kostrzynia powinno zostać wykonane na estakadzie (moście) długiej przynajmniej na 1000 metrów (od km 638+600 do km 639+600) i dającej prześwit minimum 7 metrów nad poziomem terenu.

Uzasadnienie:

W miejscu planowanego przejścia autostrady A2 w wariancie wnioskowanym, rzeka Kostrzyń tworzy wiosną szerokie na kilkaset metrów rozlewiska. Poprowadzenie autostrady nad dolinę rzeki nie powinno powodować utrudnień w spływie wody przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego pasa terenu dla migracji zwierząt.

4) Przecięcie obszaru Doliny Krzny powinno zostać wykonane na estakadzie (moście) długiej przynajmniej na 1500 (od km 644+500 do km 646+000) i dającej prześwit minimum 7 metrów nad poziomem terenu

Uzasadnienie:

Dolina Krzny jest jednocześnie jednym z ważniejszych korytarzy ekologicznych w Polsce. Poprowadzenie autostrady nad dolinę rzeki nie powinno powodować utrudnień dla migracji zwierząt.

5) Celem zabezpieczenia przed hałasem należy stosować ekrany dźwiękochłonne nieprzezroczyste lub przezroczyste z wyraźnymi czarnymi pasami tworzącymi gęstą siatkę.

Uzasadnienie:

Stosowanie tego typu ekranów dźwiękochłonnych minimalizuje problem kolizji ptaków.

6) W przypadku konieczności wykonania kompensacji przyrodniczych, należy zaprojektować je jako adekwatne i trwałe skompensowanie strat w przyrodzie powstałych w wyniku realizacji przedsięwzięcia i jego późniejszej eksploatacji. Za nieadekwatną oraz nietrwałą formę kompensacji należy uznać instalacje budek lęgowych dla ptaków.