Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

16 marca 2010

Dotyczy udostępniania materiałów projektowych i studialnych

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Biuro Strategii i Ochrony Środowiska

Szanowni Państwo,

SISKOM – Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji powstało celem promowania rozwoju nowoczesnego i funkcjonalnego systemu komunikacyjnego aglomeracji warszawskiej. Wspieramy rozwój infrastruktury komunikacyjnej, m.in. modernizację sieci tramwajowej, oraz integrację różnych środków komunikacji zbiorowej. Stowarzyszenie prowadzi również działalność informacyjną i edukacyjną, propagując wiedzę na temat planowanych inwestycji drogowych i transportu zbiorowego poprzez stronę internetową www.siskom.waw.pl.

Pragniemy jednak zwrócić uwagę, iż od dłuższego czasu spotykamy się z brakiem chęci współpracy ze strony PKP PLK, nawet w kwestii udostępniania materiałów. Dwukrotnie spotkaliśmy się z negatywną odpowiedzią na prośbę o przekazanie Stowarzyszeniu Wstępnego Studium Wykonalności dla zadania „Modernizacja i rozbudowa Warszawskiego Węzła Kolejowego”. W wyniku takiego postępowania byliśmy zmuszeni odwoływać się od wadliwej decyzji – obecnie oczekujemy na rozpatrzenie odwołania.

Od dłuższego czasu odnosimy przykre dla nas ważenie, iż ze strony PKP PLK nie ma woli przeprowadzania inwestycji w sposób transparentny. Brak jest konsultacji społecznych lub wystąpień o opinie do organizacji pozarządowych. Jak już zostało wspomniane, dostęp do materiałów projektowych i opracowań studialnych jest uniemożliwiony w każdej fazie tworzenia tego typu dokumentacji, nawet po zakończeniu zlecenia.

Od początku działalności Stowarzyszenia, celem głównym organizacji jest informowanie społeczeństwa o wszelkich zamierzeniach inwestycyjnych w zakresie transportu i komunikacji. Nasza działalność motywowana jest faktem, iż większość protestów społecznych bierze się z niewiedzy osób zainteresowanych. Wysoce utrudniony, a nawet niemożliwy dostęp do materiałów jedynie utrwala ten negatywny stan rzeczy. Niezrozumiała jest dla nas niechęć dzielenia się informacjami dotyczącymi rozwoju sieci kolejowej, która ma służyć przede wszystkim pasażerom, czyli praktycznie całemu społeczeństwu. Pewnym krokiem w kierunku poprawy tego stanu rzeczy jest serwis www.plk-inwestycje.pl, jednak nie jest on źródłem dokładnych informacji.

Chcemy szczególnie zwrócić uwagę na potrzebę organizowania na możliwe wczesnym etapie konsultacji społecznych (np. przed złożeniem wniosku o wydanie tzw. decyzji środowiskowej – DŚU). Im wcześniej inwestor pozna potrzeby i oczekiwania społeczności lokalnej, i postara się je zrealizować, tym bardziej spada ryzyko skutecznego oprotestowania przedsięwzięcia.

Pragniemy zwrócić uwagę, iż właśnie z wyżej opisanych powodów aż 10 podmiotów wystąpiło z odwołaniem od DŚU dla rozbudowy linii kolejowej nr 1, w tym 2 gminy i aż 7 organizacji pozarządowych. Tak duża liczba negatywnych stanowisk świadczy o tym, iż inwestor, czyli PKP PLK, nie wysłuchało dokładnie i starannie zdania społeczności lokalnych oraz władz samorządowych, tym bardziej, iż w omawianym przypadku wiele postulatów powtarza się.

Pragniemy wyrazić chęć konstruktywnej współpracy z PKP PLK w zakresie publikowania omawianych materiałów, jak i również opiniowaniu i konsultowaniu przygotowywanych projektów. Stowarzyszenie stoi na stanowisku, iż tylko przejrzystość procesów inwestycyjnych pozwala uniknąć protestów i głosów sprzeciwu. Żywimy nadzieję, że PKP PLK przychyli się do przedstawionych przez SISKOM postulatów oraz uwag.

Deklarujemy również chęć spotkania się w celu omówienia przedmiotu sprawy w sposób bardziej szczegółowy.

Kategoria: Interwencje, Kolej — Tagi: