Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

29 marca 2010

Wniosek w sprawie wykonania opracowania Studium komunikacyjne rejonu dzielnic Bielany i Bemowo w związku z przebiegiem wylotu trasy S7 na Gdańsk

Pan Mieczysław Reksnis – Dyrektor Biura Drogownictwa i Komunikacji m.st. Warszawy

W związku z zamówieniem przez m.st. Warszawa Studium komunikacyjnego rejonu dzielnic Bielany i Bemowo w związku z przebiegiem wylotu trasy S7 na Gdański (Studium) SISKOM – Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji wnosi o:

1)      Włączenie do analizy rozwiązania węzła drogi ekspresowej S7 (S7) z Trasą Mostu Północnego położonego zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP) oraz innymi analizami, zwanego węzłem Chomiczówka. W załączeniu przekazujemy możliwy wariant węzła Chomiczówka, który w naszej opinii powinien zostać włączony do analizy.

2)      Złożenie wniosku przez BDiK do GDDKiA Oddział Warszawa o zmianę lokalizacji węzła S7 z Trasą Mostu Północnego (TMP) – rezygnację z budowy węzła Janickiego i zastąpienie go węzłem Chomiczówka – na etapie przeprowadzania powtórnej oceny oddziaływania na środowisko przez uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Uzasadnienie:

Zakres zamówienia opracowania Studium nie wyklucza możliwości zbadania wnioskowanego wariantu połączenia S7 i TMP węzłem Chomiczówka, gdyż zgodnie z treścią SIWZ (pkt 9, str. 15) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

Prosimy o wzięcie pod uwagę następujących argumentów, które w naszej opinii przemawiają za poddaniem pod ocenę węzła Chomiczówka:

a)      jest zgodny ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego[1] oraz Strategią Rozwoju m.st. Warszawy do 2020 roku[2],

b)      był przedmiotem wielu szczegółowych analiz, m.in. BPRW S.A. z 2004 roku[3],

c)      był przewidziany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego poprzez zarezerwowany korytarz dla S7,

d)      modelowo wpisuje się w układ drogowy Warszawy i umożliwia zbudowanie bezpośrednich i bezkolizyjnych łącznic TMP z S7, co zmniejsza możliwość powstawania zatorów komunikacyjnych w węźle.

W świetle udostępnionej w sprawie dokumentacji nie zostały wyjaśnione przyczyny odstąpienia przez GDDKiA od rozpatrywania pierwotnego wariantu II, z węzłem Chomiczówka. Naszym zdaniem, zrezygnowano z najlepszego wariantu, nie podając żadnego uzasadnienia.

Przyjęte rozwiązanie połączenia TMP i S7 poprzez węzeł Janickiego, wpisane do decyzji środowiskowej[4], wymaga dwukrotnej zmiany kierunku ruchu w relacjach TMP-S7 pod kątem niemal 90 stopni, a tym samym wpływa negatywnie na parametry ruchu oraz zwiększa negatywne oddziaływanie układu drogowego na środowisko.

W materiałach do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa północnego wylotu drogi ekspresowej S7 z Warszawy w kierunku Gdańska (Tom I, Część Ogólna – Opisowa, Stadium: Uzgodnienia) z września 2006 roku czytamy m.in. na stronie 6 dokumentu:

Ocena wariantów:

- II, IIA, IIC – rozwiązania wg tych wariantów są alternatywą w stosunku do rozwiązania istniejącego wylotu drogi nr 7 z Warszawy w kierunku Gdańska; warianty niezbyt dobrze wpisują się w układ drogowy Warszawy, gdyż wymagają nienaturalnego odgięcia projektowanej Trasy Mostu Północnego w kierunku zachodnim do projektowanego węzła z ul. Janickiego, co z kolei nie jest korzystne z punktu widzenia dostępności i obsługi głównych generatorów ruchu; trudności w spełnieniu warunków technicznych odległości między niektórymi z węzłów;

O niekorzystnym wpływie rezygnacji z węzła Chomiczówka na rzecz węzła Janickiego na obsługę komunikacyjną świadczy również obowiązująca Strategia Rozwoju m.st. Warszawy do 2020 roku, w której na stronie 27 zaznaczono planowany układ drogowy Warszawy. S7 na odcinku Trasa AK – węzeł Chomiczówka oraz TMP są elementem tzw. Obwodnicy Miejskiej. Wygodne i funkcjonalne połączenie obu planowanych dróg węzłem Chomiczówka (typu WA) jest kluczowym elementem całego układu drogowego Bielan.

Bez optymalnego węzła, którym z pewnością nie będzie węzeł Janickiego, oraz bez racjonalnego poprowadzenia Trasy Mostu Północnego w rejonie Chomiczówki, w sposób znaczący zostanie zaburzony układ drogowy Obwodnicy Miejskiej. Wpłynie to niekorzystnie na warunki ruchu miejskiego, a także spowoduje negatywny wpływ na lokalne i dzielnicowe warunki ruchu, wywołany korzystaniem kierowców z ulic lokalnych zamiast z planowanej Obwodnicy Miejskiej.


[1] Uchwała Nr LXXXII/2746/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 października 2006 roku.

[2] Uchwała Nr LXII/1789/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 24 listopada 2005 roku.

[3] Dokumenty: Studium techniczno – porównawcze wariantów północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S7 w kierunku Gdańska oraz Uproszczone studium dodatkowego wariantu drogi ekspresowej S7 na odcinku od węzła Blizne do rejonu do ul. Wóycickiego.

[4] Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach RDOŚ-14-WOOŚ-II-BP-6613-002/08, z dnia 6 maja 2009 r.

Odpowiedź