Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

14 października 2011

Wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Piekiełko

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy

W związku z uchwałą Nr XCIV/2814/2010 z dnia 9 listopada 2010 roku o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Piekiełko oraz uchwałą Nr XXI/398/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 roku zmieniającej uchwałę o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Piekiełko prosimy o uwzględnienie następujących wniosków:

1)      Zaprojektować na obszarze planu sieć dróg rowerowych zgodnie ze standardami[1] – załącznik do Zarządzenia Nr 3618/2009 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 września 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju komunikacji rowerowej.

Uzasadnienie:

Zaplanowanie sieci dróg rowerowych spowoduje spadek ruchu kołowego na obszarze opracowania. Wyznaczanie przebiegu poszczególnych elementów sieci zgodnie ze standardami projektowymi i wykonawczymi poprawi identyfikację całego podsystemu rowerowego w mieście.

2)      Lokalizację dróg rowerowych wyrysować w części rysunkowej planu jako element informacyjny. Dla dróg klasy Z i niższej, w przypadku zaprojektowania wydzielonej drogi rowerowej dopuścić zastosowanie pasów dla rowerów i prowadzenie ruchu na zasadach ogólnych.

Uzasadnienie:

Wprowadzanie lokalizacji dróg dla rowerów jako ustalenia planu może przy sporządzaniu projektów budowlanych utrudnić dostosowanie rozwiązań z zakresu inżynierii ruchu do potrzeb rowerzystów.

3)      Linie rozgraniczające ul. Modlińskiej zaprojektować w nawiązaniu do Koncepcji programowo-przestrzennej dla budowy (rozbudowy) ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do granicy miasta – b: odcinek od mostu nad kanałem Żerańskim do ul. Aluzyjnej autorstwa BAKS dla ZDM.

Uzasadnienie:

Przedsięwzięcia polegające na rozbudowie ul. Modlińskiej zgodnie z ww. opracowaniem posiada obecnie ważną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

4)      W ramach linii rozgraniczających ul. Modlińskiej ustalić lokalizację trasy tramwajowej po zachodniej stronie ulicy.

Uzasadnienie:

Trasa ta jest wpisana w SUiKZP, zaś zasadność jej realizacji została potwierdzona w opracowaniu pt.: Studium wykonalności dla projektu pt. „Obsługa osiedla Tarchomin komunikacją tramwajową” autorstwa FaberMaunsell dla TW Sp. z o.o.

5)      Tereny oznaczone w obowiązującym m.p.z.p.[2] symbolami KSmU i KM (bezpośrednio przylegle do terenu KSmU) przeznaczyć pod funkcje komunikacyjne tj.: pętla tramwajowa (umożliwiająca etapową rozbudowę trasy tramwajowej wnioskowanej w pkt. 4) i parking typu park&ride (zapisany w SUiKZP). Należy nie dopuszczać powstawania na tym terenie zabudowy tymczasowej.

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie naszych wniosków.


[1] Standardy projektowe i wykonawcze dla systemu rowerowego w m.st. Warszawie autorstwa TransEko sp.j., Wrzesień 2009.

[2] Uchwała Nr XXXIX/517/01 Rady Gminy Warszawa-Białołęka z dnia 30 marca 2001 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Piekiełko” w gminie Warszawa – Białołęka.

Kategoria: Planistyka, Warszawa, Wnioski i uwagi — Tagi: