Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

9 października 2011

Wniosek o uzupełnienie informacji na temat nowych i modernizowanych sygnalizacji świetlnych w ciągu ul. Marymonckiej

Sz. P. Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent m.st. Warszawy

Szanowna Pani Prezydent,

w nawiązaniu do prowadzonej korespondencji dotyczącej uprzywilejowania ruchu tramwajowego (pismo sygn. PDT/III/1/111/11/JA z dnia 11.07.2011 r.) ponownie zwracamy się w trybie w trybie art. 10 ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z wnioskiem o udzielenie następujących informacji, których nie uzyskaliśmy w piśmie sygn. BD-IR-IS-BMO-/LST-1431-1-4-11 KO-OB/12180/11; L.p.: 414/11 dot. CRWIP 1485/11, tj.:

1. Ile wynoszą średnie straty czasu tramwajów na skrzyżowaniach sterowanych na ul. Marymonckiej, na odcinku od ul. Dewajtis do ul. Przy Agorze?

komentarz: Powyższe pytanie nie dotyczy procedury zatwierdzania projektów sygnalizacji świetlnej i ich podstawy prawnej. Pytanie dotyczy posiadanych przez jednostki miejskie danych na temat ruchu tramwajowego oraz wpływu zmian w sygnalizacji świetlnej na jakość usługi przewozowej.

2. Czy nowo wprowadzone lub zmodernizowane sygnalizacje świetlne na odcinku, o którym mowa w p. 1. zapewniają przejazd tramwajów bez zatrzymania (tzw. priorytet pełny)? Jeśli nie, prosimy o podanie przyczyny braku takiego priorytetu oraz podanie przeciętnej liczby zatrzymanych lub spowolnionych składów na 100 kursów tramwajów.

komentarz: Nie uzyskaliśmy informacji o liczbie zatrzymanych tramwajów

3. O ile wydłużył się czas przejazdu tramwajów linii 17 na ul. Marymonckiej w wyniku wprowadzenia zmian w sygnalizacji świetlnej, o których mowa w p. 1?

komentarz: Nie uzyskaliśmy odpowiedzi, o ile wydłużył się czas przejazdu linii 17. Zob. komentarz do pyt. 1.

4. ZDM prowadzi przetarg na dokumentację modernizacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Marymoncka/al. Zjednoczenia. Jakie są cele szczegółowe modernizacji sygnalizacji w zakresie uprzywilejowania tramwajów? Czy założenia do projektu określone w SIWZ były uzgadniane z ZTM? Jakie było stanowisko ZTM?

komentarz: Cele modernizacji skrzyżowania powinny być znane przed rozpoczęciem inwestycji, a nie określane w jej trakcie. Niedookreślenie dokumentacji przetargowej naraża miasto na ponoszenie niepotrzebnych kosztów, przez co nie leży w interesie publicznym. W związku z powyższym ponawiamy pytanie.

5. Na jakich zasadach będzie nadawany priorytet dla tramwajów na skrzyżowaniu, o którym mowa w p. 4? Czy będzie to priorytet uzależniony od rozkładu jazdy?

komentarz: jak w pyt. 4.

6. Jeśli na skrzyżowaniu Marymoncka/al. Zjednoczenia ma być realizowany priorytet dla tramwajów uzależniony od rozkładu jazdy, to prosimy o informację kto wyposaży pojazdy tramwajowe i sterowniki w urządzenia komunikacyjne. Jakie wymagania techniczne mają spełniać te urządzenia? W jakim protokole mają się ze sobą porozumiewać? Jaka instytucja ma zapewnić nadzór nad ich prawidłowym funkcjonowaniem i zlecać prace konserwatorskie?

komentarz: Zgodnie ze stanowiskiem miejskiego Inżyniera Ruchu priorytet tramwajowy powinien być uzależniany od rozkładu jazdy (por. notatki ze spotkań roboczych organizowanych przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji). Powyższe pytania mają charakter fundamentalny, gdyż dotyczą wątpliwości odnośnie praktycznej możliwości realizacji wytycznych Inżyniera Ruchu.

7. Jak ma być zapewniona poprawność badania odchyłki od rozkładu jazdy w sytuacji częstych zmian na sieci tramwajowej?

komentarz: jak w pyt. 6.

Ponadto prosimy o odpowiedź na następujące pytania, w związku z wątpliwościami odnośnie stanowiska wyrażonego przez miejskiego Inżyniera Ruchu:

8. Czy projekty sygnalizacji świetlnej zawierają tylko i wyłącznie elementy wymagane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z 2003 r., poz. 2181 z późn. zm.)?

9. Czy brak zapisów odnośnie priorytetu tramwajowego w ww. Rozporządzeniu wyklucza stosowanie tych priorytetów? Jaka obowiązuje w tym zakresie podstawa prawna?

10. Co decyduje o skierowaniu projektu do zaopiniowania w ZTM? Czy istnieją jakiekolwiek formalne kryteria (np. w przepisach wewnętrznych m.st. Warszawy) w tym zakresie, czy decyzja jest podejmowana arbitralnie?

11. Na jakiej podstawie ocenia się wpływ sygnalizacji świetlnej na ruch tramwajowy, np. w celu dostosowania rozkładów jazdy, jeżeli braku jest pomiarów czasu przejazdu tramwajów?

12. Czy można wykluczyć przypadki, że wprowadzone zmiany w sygnalizacji świetlnej spowodują powstanie opóźnień tramwajów wskutek wydłużenia czasu przejazdu nieujętego w rozkładzie jazdy?

komentarz: Sytuacje takie potencjalnie powstawały np. na skrzyżowaniu Popiełuszki/Krasińskiego, na którym tramwaj otrzymywał sygnał zielony co około dwie i pół minuty.

13. Czy w przypadku, gdy tramwaj opóźni się na skutek przeprogramowania sygnalizacji świetlnej (nieuzgadnianego z ZTM, a więc nie ujętego w dostępnym dla pasażera rozkładzie jazdy) pasażerowi przysługuje rekompensata w postaci zwrotu części kosztu zakupu biletu?

14. Czy w przypadku spóźnienia się pojazdu z winy przeprogramowania sygnalizacji (nieujętego w rozkładzie jazdy) i przedwczesnego wygaśnięcia ważności biletu okresowego, a następnie ukaraniu pasażera mandatem za brak ważnego biletu przysługuje odwołanie od nałożonej kary? Jaka jest podstawa prawna?

———-

Odpowiedź:

Kategoria: Tramwaje, Warszawa — Tagi: