Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

10 października 2011

Uwagi do projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Marki (drugie wyłożenie)

Sz. P. Janusz Werczyński Burmistrz Miasta Marki

SISKOM – Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji składa uwagi wyłożonego ponownie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP) miasta Marki.

1. Wrysować w części rysunkowej projektu studium Trasę Mostu Północnego w klasie technicznej głównej (G) przekrój jednojezdniowy w przebiegu zgodnym z Planem Zagospodarowania Województwa Mazowieckiego[1] oraz obecnie obowiązującym SUiKZP miasta Marki. W razie braku możliwości zachowania wymogów dostępności lub geometrii wymaganej dla klasy G, odcinkowo obniżyć klasę tej drogi do klasy zbiorczej (Z).

2. Wykreślić z tekstu projektu SUiKZP zdanie: „Odstępuje się na obszarze miasta Marki od kontynuacji przebiegu Trasy Mostu Północnego (wynikającego z obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy). – strona 80.

3. Uzupełnić wymienione w tekście powiązania zewnętrzne (strona 79) o tiret: „- budowę Trasy Mostu Północnego od granicy z m.st Warszawa do granicy z miastem Kobyłka o standardzie drogi głównej (G), wyjątkowo zbiorczej (Z)”

Uzasadnienie:

Wykreślenie Trasy Mostu Północnego stoi w sprzeczności z zapisami Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. W tekście[2] ww. dokumentu, jak i na rysunkach wyraźnie zaznaczono przebieg[3] i znaczenie postulowanej drogi:

Pierścień zewnętrzny Warszawy – stanowiący fragment krajowego układu drogowego, rozprowadzający ruch i łączący się jednocześnie z miejskim systemem komunikacyjnym stolicy. Tworzony będzie głownie przez drogi szybkiego ruchu i są to planowane: […] Trasa Mostu Północnego […].

Należy również podkreślić, iż SUiKZP m.st. Warszawy jak i SUiKZP miasta Kobyłka wyznaczają Trasę Mostu Północnego w klasie technicznej głównej (G). Także obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w mieście Marki posiadają wyznaczone rezerwy terenowe[4]. Co więcej, Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe oraz Raport o oddziaływaniu na środowisko dla budowy północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-8 w kierunku Białegostoku na odcinku projektowanej Wschodniej Obwodnicy Warszawy (droga S-17) do Obwodnicy Radzymina nad drogą S-8 w ciągu ul. Dworkowej przewiduje wiadukt dla drogi w klasie głównej (G).

Postulowana trasa ma bardzo istotne znacznie dla rozwoju zachodniej części powiatu wołomińskiego. Będzie ona obsługiwała obszar na północ od linii kolejowej Warszawa – Tłuszcz i na południe od projektowanej trasy S-8. Trasa S-8 z racji wysokich parametrów technicznych i ograniczonej dostępności (tylko poprzez węzły) nie jest w stanie zapewnić prawidłowej obsługi komunikacyjnej obszaru, wzdłuż którego przebiega, jako że jest dedykowana głównie ruchowi o charakterze tranzytowym. Zarówno linia kolejowa, jak i trasa ekspresowa są barierami urbanistycznymi ograniczającymi dostępność komunikacyjną do obszaru położonymi pomiędzy nimi, co przyczyni się do spowolnienia rozwoju tych obszarów na terenie Kobyłki, Zielonki i Wołomina.

Podzielamy negatywną opinię Prezydent m.st. Warszawy wyrażoną w pismach AM-WPP-ECH-0717-3-2-10 z dn. 26.02.2010 r. i AM-WPP-ECH-0717-3-4-10 z dn. 18.05.210 r. Zwracamy uwagę, iż Naczelny Architekt m.st. Warszawy wnosił już w 2004 r. o zapewnienie przestrzennych możliwości dla przeprowadzenia drogi regionalnej – Trasy Mostu Północnego.

Wykreślanie z SUiKZP korytarza drogi, który został wytyczony w latach 80 XX w. i jest utrzymywany aż do dziś jest działaniem powodującym spadek zaufania obywateli do organów władzy publicznej.

Zdaje się, iż miasto także nie spojrzało na problem w szerszej perspektywie. Brak utrzymania Trasy Mostu Północnego, a co za tym idzie brak realizacji w dłuższej perspektywie, oznacza jeszcze większą dynamikę obecnie narastających problemów komunikacyjnych w gminie, jak również w całym powiecie oraz paśmie wołomińskim. Dodatkowo tak duża zmiana powoduje, iż zostaje zaburzony układ transportowy aglomeracji warszawskiej projektowany od lat 70/80. XX w. Wszelkie opracowania, SUiKZP gmin sąsiednich, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wykonane za publiczne pieniądze dotyczące dotychczasowego przebiegu staną się bezużyteczne.

Rezygnacja z przedłużenia trasy mostowej odcina powiat wołomiński, od najbardziej na północ położonego mostu na Wiśle na obszarze aglomeracji Warszawskiej, co przełoży się na wymierne straty ekonomiczne i spowolnienie rozwoju gospodarczego.

Trasa Mostu Północnego zapewni powiązanie komunikacyjne terenu powiatu wołomińskiego z dzielnicami Tarchomin, Bielany, Bemowo m.st. Warszawa. W przyszłości trasa mostowa będzie powiązana z ulicą Lazurową i drogami wylotowymi w kierunku Poznania, Krakowa i Katowic, a jej kontynuacja w kierunku wschodnim zgodnie z zapisami SUiKZP miasta Kobyłka i projektem SUiKZP miasta Wołomin ma przechodzić w zachodnią obwodnicę Kobyłki w klasie technicznej głównej (G), poprzez projektowane południowo-wschodnie obejście miasta Wołomin w klasie technicznej zbiorczej (Z) aż do powiązania z projektowaną drogą wojewódzką Wołomin – Wiązowna w klasie technicznej głównej (G).

Przedłużenie trasy mostowej, jako jednojezdniowej drogi klasy głównej (względnie zbiorczej) będzie kontynuacją na zachód układu dróg powiatowych stanowiących ważny ciąg komunikacyjny wschód – zachód powiatu wołomińskiego tj. ulic: Armii Krajowej (Wołomin), Załuskiego, Zagończyka (Kobyłka). Dzięki realizacji postulowanej drogi powstanie północna obwodnica miasta Zielonka, która umożliwi odciążenie odcinków dróg powiatowych o największym natężeniu ruchu, których parametry techniczne nie są wystarczające do sprawnego przeniesienia ruchu generowanego przez obsługiwany, silnie zurbanizowany obszar. Zostaną odciążone ulice Szeroka (Kobyłka), Wolności, Marecka (Zielonka) oraz notorycznie zakorkowana ulica Fabryczna (Marki).

Zdaniem SISKOM Trasa Mostu Północnego jest niezbędnym elementem planowanego układu drogowo-ulicznego w północno-wschodniej części aglomeracji warszawskiej. Wprowadzenie nowych korytarzy drogowych wraz z ciągami komunikacji szynowej wpłynie pozytywnie na rozkład ruchu oraz rozwój zarówno Marek, jaki i Białołęki. Zwracamy również uwagę, iż TMP ma także za zdanie poprawić powiązania ponadlokalne między gminami pasma wołomińskiego oraz północnymi dzielnicami Warszawy.

Stowarzyszenie stoi na stanowisku, iż projektowany przebieg musi wykorzystywać w jak największym stopniu rezerwę terenową wyznaczoną na przełomie lat 70 i 80 XX w. oraz uszczegółowioną w Studium technicznym Trasy Mostu Północnego (odcinek rzeka Wisła – ul. Okólna w Markach), BPRW S.A., 1989 r.. Nie do zaakceptowania jest wykorzystywanie obecnie istniejącego układu ulicznego i wprowadzanie TMP na ulice klasy niższej niż główna (w ostateczności zbiorcza). Plan Zagospodarowania Województwa Mazowieckiego definiuje przedmiotową trasę jako „planowaną drogę klasy G” – zatem wnioskować można, że TMP ma stanowić zupełnie nowy element sieci drogowo-ulicznej.

4. W związku z uwagą z pkt. 1, 2 i 3 wykreślić tiret pierwszy w tekście projektu SUiKZP dotyczącym podstawowego układu wewnętrznego miasta (strona 79) tj.: „- ciąg ulic Słoneczna – Projektowana – Stawowa – Gliniecka (Główna) o parametrach drogi lokalnej (L), umożliwi powiązanie wschodniej i zachodniej części miasta oraz dogodne połączenie po zrealizowaniu tras S8 i S17 ze stolicą powiatu – Wołominem”

Uzasadnienie:

Patrz: pkt 1, 2 i 3.

5. Zapisać w projekcie SUiKZP potrzebę podjęcia działań na rzecz obniżenia klasy Al. Piłsudskiego z głównej ruchu przyspieszonego (GP) do zbiorczej (Z) w Planie Zagospodarowania Województwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie:

Po oddaniu do eksploatacji drogi S-8 Marki – Radzymin zasadne jest ograniczenie ruchu na Al. Piłsudskiego poprzez obniżenie klasy technicznej i wytworzenie wzdłuż tego ciągu reprezentacyjnej ulicy Marek. Rozumiemy konieczność zapisania w projekcie SUiKZP klasy GP, jednak wprowadzenie dodatkowego, wnioskowanego przez nas zapisu pozwoli rozpocząć działania na rzecz przekształcenia obecnego przebiegu drogi krajowej nr 8 z drogi tranzytowej na drogę miejską obsługującą przyległy obszar.

6. W tekście projektu SUiKZP w pkt. 2.6 „Kierunki rozwoju systemów komunikacji” w ustępie dotyczącym komunikacji zbiorowej dodać zapis. „Ponadto przewiduje się możliwość lokalizowania na obszarze miasta Marki tras tramwajowych, dla których opracowania studialne wykażą, iż jest to uzasadnione ruchowo i ekonomicznie.”.

Uzasadnienie:

Zdaniem SISKOM komunikacja tramwajowa w przyszłości powinna zastąpić linie autobusowe przy obsłudze powiązań miasta Marki z m.st. Warszawą. Naturalnymi kierunkami rozwoju sieci tramwajowej na obszarze Marek są:

a)      Al. Piłsudskiego od granicy z miastem Ząbki do węzła obecnej DK8 z DW631, wraz z pętlą i parkingiem P&R w tym rejonie.

b)      ciąg Trasy Mostu Północnego od granicy z m.st. Warszawą do Al. Piłsudskiego.

Trasa wnioskowana w ppkt a) jest uzasadniona uwarunkowaniami historycznymi (Marecka Kolej Dojazdowa funkcjonująca do 1974 r.) jak i obecnymi problemami komunikacyjnymi Marek. Co więcej, po wybudowaniu odcinka północno-wschodniego II linii metra zasadne będzie dowożenie mieszkańców miasta komunikacją tramwajową do metra. Trasa opisana w ppkt b) ma stanowić kontynuacje trasy tramwajowej w ciągu Trasy Mostu Północnego zapisanej w SUiKZP m.st. Warszawy. Zasadne jest tworzenie szynowych połączeń obwodowych z wyłączeniem obszaru centrum Warszawy. Co więcej, przedmiotowa trasa tramwajowa jest postulowana w opracowaniu pt.: Studium rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej Województwa Mazowieckiego autorstwa OBET. Analiza ta powstała na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.


[1] Załącznik nr 1 – Plan Zagospodarowania Województwa Mazowieckiego, mapa 29. „Rozwój systemu transportowego Warszawy”.

[2] Plan Zagospodarowania Województwa Mazowieckiego, str. 68.

[3] Załącznik nr 1 – Plan Zagospodarowania Województwa Mazowieckiego, mapa 29. „Rozwój systemu transportowego Warszawy”.

[4] Projekt SUiKZP miasta Marki, rys. 1.15 Podstawowy układ drogowy wg planów miejscowych.

Kategoria: Aglomeracja, Planistyka — Tagi: