Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

29 czerwca 2010

Wnioski w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku: od węzła z drogą woj. nr 579 w Radziejowicach do węzła z drogą wojewódzką nr 721 w Wolicy

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

W związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku: od węzła z drogą woj. nr 579 w Radziejowicach do węzła z drogą wojewódzką nr 721 w Wolicy, zwracamy się o rozpatrzenie i uwzględnienie następujących wniosków:

1)      Wnioskuje się o zwrócenie Inwestorowi wyłożonego raportu o oddziaływaniu na środowisko celem uzupełnienia o dodatkowe rozwiązania wariantowe nie poddane analizie. Rozwiązania te mogą znacząco wpłynąć na zmniejszenie emisji hałasu i spalin w gminach, przez które przebiega przedmiotowa inwestycja. Zdaniem Stowarzyszenia przedłożony raport nie uwzględnia najlepszych możliwych rozwiązań pod względem środowiskowym oraz nie zapobiega przeniesieniu części  ruchu z drogi krajowej nr 8 na układy lokalne poszczególnych gmin. Poniżej przedstawione wnioski powinny być przedmiotem uzupełnienia raportu.

2)      Wnioskuje się o zwrócenie ww. raportu Inwestorowi celem przeprowadzenia dokładnych obserwacji migracji zwierzyny i wyznaczenia funkcjonujących obecnie korytarzy ekologicznych. Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez przedstawicieli społeczności lokalnej i mieszkańców miejsca migracji zwierząt przez drogę krajową nr 8 przedstawione przez nadleśnictwa nie mają pokrycia w rzeczywistości. Dokładny, długookresowy pomiar i obserwacja uniemożliwią podjęcie błędnych decyzji.

3)      Wnioskuje się o zapisane w treści decyzji następujących obostrzeń dotyczących przejść dla dużych zwierząt (po stwierdzeniu zasadności ich budowy):

-        szerokość zalecana 80 m, minimalna 60 m;

-        zakaz łączenia z funkcjami gospodarczymi np. przepęd bydła, przejazd maszynami rolniczymi;

-        zastosowanie poza wkopanymi siatkami stalowymi zieleni izolacyjnej pełniącej jednocześnie funkcje naprowadzające;

-        forma przejścia: most ekologiczny – przejście drogi ekspresowej przez nasyp tunelem

-        zadrzewienie i zakrzaczenie ww. mostu;

-        unikanie łączenia otwartych przestrzeni, wskazanym jest łączenie kompleksów leśnych.

4)      Wnioskuje się o przeprowadzenie na etapie projektu budowlanego obowiązku wykonania analizy wielokryterialnej dla węzła Nadarzyn z uwzględnieniem aspektów:

-        zajętości terenu – mniejsze oddziaływanie na środowisko i ład przestrzenny,

-        przepustowości – płynny ruch oznacza mniejszą emisję spalin i hałasu.

5)      Wnioskuje się o wprowadzenie dodatkowego węzła drogowego między węzłami Nadarzyn i Siestrzeń. Wyliczona na podstawie danych z raportu odległość między ww. węzłami wynosi 8,095 km. W świetle obecnie obowiązujących warunków technicznych, gdzie dopuszcza się w terenie niezabudowanym odległości międzywęzłowe 3 km, możliwe jest zlokalizowanie dodatkowego węzła.

Niespełnienie przedmiotowego wniosku spowoduje wzrost negatywnych oddziaływań na środowisko w miejscowości Nadarzyn. Wynika to z faktu, iż obecnie na drodze krajowej powiązania z południową częścią gminy Nadarzyn oraz Podkową Leśną odbywają się przez skrzyżowania. Przy braku węzła, ruch samochodowy z Młochowa, Ruścia, Starej Wsi, Urszulina i Rozalina kierując się na Warszawę będzie musiał obciążyć układ lokalny miejscowości Nadarzyn. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem pod względem środowiskowym jest skumulowanie oddziaływań akustycznych i podwyższonej emisji spalin w jednym korytarzu.

Należy dodać, iż we wstępnych rozmowach z gminami Inwestor wyrażał chęć budowy wnioskowanego węzła.

6)      Wnioskuje się o wykonanie analizy powiązań dróg serwisowych z układem lokalnym, w szczególności na odcinkach przebiegających przez obszar zabudowane z istniejąca i planowaną siecią dróg lokalnych (zapisaną w projektach studium gminy Nadarzyn i projektach powiatu pruszkowskiego). Proponowana lokalizacja przejazdu nad trasą między węzłami Nadarzyn i Paszków nie przyniesie żadnych korzyści. Może ona przynieść pożądane efekty w przypadku lokalizacji bliżej wsi Nadarzyn, na przedłużeniu ulicy Komorowskiej w Nadarzynie, bez obciążania układu lokalnego i węzła Nadarzyn.

7)      Wnioskuje się o wykorzystanie rozwiązań przeciwhałasowych opierających się o technologie naturalne i półnaturalne, np. wały ziemne obsadzone zielenią. Planowana wysokość ekranów z materiałów sztucznych znacząco obniży jakość krajobrazu.

8 )      Wnioskuje się o zlokalizowanie w okolicy węzłów i kładek dla pieszych na trasie zatok autobusowych wyposażonych w podstawową infrastrukturę przystankową. Ruch autobusowy na tej trasie jest umiarkowany i będzie rósł. Obecnie obowiązujące przepisy umożliwiają lokalizowanie przystanków autobusowych na drogach klasy S. Kierując linie autobusowe tylko na drogi serwisowe pogarsza się przede wszystkim ich atrakcyjność, co w efekcie doprowadza do dodatkowego wzbudzenia ruchu samochodowego a tym samym zwiększenia emisji hałasu i spalin.

9)      Wnioskuje się o zabezpieczenie rezerwy terenu w obszarze kładek tak, aby możliwe było zbudowanie przejazdów rowerowych z pochylniami, bez wind.. Ruch rowerowy jest umiarkowany, a w perspektywie włączenia do projektu dróg rowerowych porozumienia gmin podwarszawskich będzie rósł.

10)   Wnioskuje się o przejazd dla pieszych i rowerów pod trasą w obszarze rzeki Zimna woda. Obecnie w tym miejscu znajduje się nielegalne, jednak stale uczęszczane przejście. Lokalizacja w tym miejscu przystanku autobusowego i powiązanie tego przejścia z układem lokalnym (tylko dla pieszych i rowerzystów) pozwoli przekraczać trasę w sposób wygodny i bezpieczny. Dla zapewnienia bezpieczeństwa przejście powinno być oświetlone.

11)   Na podstawie Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzonej w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. (Dz. U. 2003 nr 78 poz. 706), która wyraźnie nakazuje (Art.6, ust. 4): Każda ze Stron umożliwi udział społeczeństwa na tyle wcześnie, że wszystkie warianty są jeszcze możliwe a udział społeczeństwa może być skuteczny Stowarzyszenie wnioskuje o przeprowadzanie publicznych prezentacji powstającej dokumentacji projektowej celem składnia uwag. Ww. Konwencja została opublikowana w maju 2003 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 706), a zatem zgodnie z art. 91 Konstytucji RP stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana.

Kategoria: Aglomeracja, Drogi krajowe, Wnioski i uwagi — Tagi: