Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

4 stycznia 2012

Inicjatywa nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury

Sz. P. Janusz Galas – Inżynier Ruchu Miasta Stołecznego Warszawy

Szanowny Panie Dyrektorze,

Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji SISKOM prowadzi obecnie długofalową kampanię na rzecz promocji uprzywilejowania komunikacji tramwajowej w sygnalizacji świetlnej. Przedsięwzięcie skupia się głównie na zmianach w podejściu do sterowania ruchem w Warszawie, z którymi borykają się także inne miasta, o czym świadczą nadsyłane do nas opinie.

Z otrzymywanych sygnałów wynika, że jedną z przeszkód, które utrudniają uprzywilejowanie transportu publicznego, jest treść niektórych zapisów Załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z 2003 r., poz. 2181 z późn. zm.).

Rozporządzenie to, z kosmetycznymi zmianami, obowiązuje już od 8 lat, chociaż w zakresie zasad stosowania sygnalizacji świetlnej (Zał. nr 3) jest dokumentem mocno niedoskonałym. Brakuje w nim chociaż ogólnych zapisów dotyczących stosowania priorytetów dla transportu publicznego. Jak udało się ustalić, stanowi to często pretekst do niewprowadzania priorytetu lub wprowadzania go bez badania konsekwencji, np. czy w ogóle skrócił się czas przejazdu pasażerów. Ponadto w wielu miejscach Rozporządzenia obecne są błędy, np. za niedopuszczalny uznawany jest konflikt dwóch strumieni pieszych, lub sprzeczności, np. zasady stosowania sygnału umożliwiającego skręcanie w kierunku wskazanym strzałką.

Informujemy, że w związku z tym planujemy wystąpienie do Ministra Infrastruktury z inicjatywą zmian legislacyjnych. Uzyskanie korzystnych zmian może być trudne, jednak ostatni przykład wprowadzenia nowych przepisów regulujących ruch rowerowy pokazuje, że cel ten jest możliwy do osiągnięcia.

Zwracamy się zatem z propozycją, aby podległe Panu Dyrektorowi biuro przedstawiło swoje stanowisko w sprawie celowości wprowadzenia innych zmian w rozporządzeniu. Z pewnością na podstawie wieloletniego doświadczenia można wskazać wiele takich punktów.

Ze względu na interes społeczny będziemy promować wszystkie zmiany, które przyczynią się do bezpieczniejszego i bardziej efektywnego zarządzania ruchem.