Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

3 lutego 2012

Funkcjonowanie i kursowanie linii strefowej uzupełniającej L11

Sz. P. Jan Starzyński – Prezydent Miasta Pruszkowa

Szanowny Panie Prezydencie,

Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji SISKOM wyraża głębokie zaniepokojenie działaniami władz miasta Pruszków w zakresie transportu publicznego. Podstawową przyczyną, która skłoniła Stowarzyszenie do przekazania niniejszego wystąpienia jest znaczące ograniczenie od dn. 01.02.2012 r. liczby kursów linii L11 Monitorując stale działania samorządu gminnego uważamy, że w Pruszkowie brakuje od wizji rozwoju i promowania transportu publicznego. Dzieje się tak, chociaż w dokumentach strategicznych gminy wyraźnie wskazuje się potrzebę prowadzenia działań na rzecz transportu zbiorowego:

–        Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego[1] w pkt 4.5., ppkt 8 postuluje potrzebę wprowadzenia na terenie Pruszkowa i gmin sąsiednich lokalnej komunikacji autobusowej, pozwalającej m.in. na dotarcie do przystanków PKP i WKD;

–        Strategia Rozwoju Pruszkowa do roku 2020[2] zawiera pośród celów strategicznych zadanie usprawnienia komunikacji miejskiej (pkt I.5.), a pośród wskaźników realizacyjnych wskazano częstotliwość, liczbę linii i ich długość.

Ponadto uchwalony przez Sejmik Województwa Mazowieckiego Program ochrony powietrza dla strefy Powiat Pruszkowski[3], który jest aktem prawa miejscowego[4], a zatem aktem powszechnie obowiązującym, jako jedno z podstawowych działań w zakresie ograniczenia emisji liniowej wskazuje rozwój transportu publicznego (załącznik nr 2, pkt 2, ppkt a). Prowadzone przez SISKOM obserwacje dotyczące wykorzystania linii L11 wskazują na duże zainteresowanie i popyt pasażerów. W godzinach szczytu porannego zdarzają się kursy o tak dużym napełnieniu, iż pasażerowie na przystanku Kubusia Puchatka 01 nie mogą wsiąść. W związku z powyższym uważamy, iż obecne działania władz miasta stoją w sprzeczności z wytycznymi i zadaniami wynikającymi z dokumentów strategicznych i aktów prawa miejscowego.

Ze zdziwieniem przyjęliśmy również plan przedłużenia trasy linii L11 w 2012 roku. W dużej mierze decyzja ta wpłynęła naszym zdaniem na ceny zaoferowane w postępowaniu przetargowym na obsługę omawianej linii komunikacyjnej. Wydłużenie trasy, przy zachowaniu dotychczasowej częstotliwości, spowodowało konieczność zaangażowania do obsługi dodatkowej (drugiej) brygady tylko w godzinach szczytu i wprowadzenie w tym czasie postojów długości 14 min. Spowodowało to zwiększenie kosztów po stronie przewoźnika, a co za tym idzie miało wpływ na cenę zaoferowaną w przetargu. Należy zwrócić uwagę, iż dotychczas, tj. do 31.01.2012 r., linię L11 obsługiwała jedna brygada, która w godzinach szczytu zapewniała realizację częstotliwość 15 minutowej, zaś w okresie poza godzinami największego ruchu miała postój długości 15 minut. Dodatkowo, wydłużenie trasy wpłynęło na wydłużenie czasu przejazdu z punktu widzenia pasażerów.

W celu zapewnienia odpowiedniej obsługi komunikacyjnej północno-zachodniej Os. Staszica zasadne jest uruchomienie osobnej linii autobusowej kursującej ul. Działkową. Ze względu, iż zapewni ona również obsługę nowym osiedlom mieszkaniowym na terenie Parzniewa, wskazane jest zaangażowanie finansowe również gminy Brwinów.

Mając na względzie obserwacje zapełnienia pojazdów linii L11, potrzeby pasażerskie, konieczność polepszania oferty przewozowej, wynikającą również dokumentów strategicznych i aktów prawa, oraz optymalizację obsługi brygadowej linii zawracamy się z wnioskiem:

–        do czasu wyboru przewoźnika na rok 2012 przywrócić na linii L11 rozkład funkcjonujący do dnia 31.01.2012 r.;

–        w nowym przetargu na obsługę linii L11 zwiększyć częstotliwości kursowania: 10 min w godzinach szczytu przewozowego, 20 min w między szczycie i poza szczytem z pozostawieniem na dotychczasowej trasie.

Wnioskowane podniesienie częstotliwości kursowania pozwoli na wprowadzenie dwóch brygad całodziennych, co zmniejszy koszty operacyjne po stronie przewoźnika. Jednocześnie pozwoli na poprawę oferty przewozowej i zwiększenie atrakcyjności linii. W świetle podjętej w 2011 roku uchwały Rady Miejskiej w Pruszkowie ws. prowadzenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego, rozwój transportu publicznego powinien być jednym z zadań priorytetowych dla władz miasta.

Prosimy podmioty, do których kierowane jest niniejsze pismo o udzielenie odpowiedzi zgodnie z kompetencjami.

Zgodnie z art. 391 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

(Dz. U. 1960 nr 30 poz. 168 ze zm.) prosimy o przesłanie odpowiedzi na adres poczty elektronicznej: siskom@siskom.waw.pl

Do wiadomości:

1)     Zarząd Transportu Miejskiego,

ul. Żelazna 61,

00-848 Warszawa

2) Radni Miasta Pruszków – za pośrednictwem Biura Rady Miasta

ul. Kraszewskiego 14/16

05-800 Pruszków


[1] przyjęta uchwałą Nr XXVIII/309/2000 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 16 listopada 2000 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Pruszkowa

[2] przyjęta uchwałą Nr XXIV/230/2008 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie: Strategii Rozwoju Pruszkowa do roku 2020

[3] uchwała Nr 235/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 17 listopada 2008 r w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy powiat pruszkowski

[4] za: art. 84 ust. 1 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 ze zm.)