Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

13 lutego 2012

Wniosek w sprawie uzupełnienia studium komunikacyjnego Bemowa i Bielan w związku z uchyleniem decyzji środowiskowej dla północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S7 w kierunku Gdańska na odcinku Czosnów – Trasa Armii Krajowej

Biuro Drogownictwa i Komunikacji m.st. Warszawy

W związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 24 października 2011 r. (sygn. IV SA/Wa 870/11), uchylającym w całości decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 6 maja 2009 roku, wydaną na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S7 w kierunku Gdańska na odcinku Czosnów – Trasa Armii Krajowej, zwracamy się z wnioskiem o zlecenie uzupełnienia opracowania pn. Studium komunikacyjne rejonu dzielnic Bielany i Bemowo w związku z przebiegiem trasy S-7 na Gdańsk” o wariant wynikający z aktualnego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy (SUiKZP).

Uzasadnienie:

W dotychczas wykonywanych analizach pominięto wariant układu drogowego, jaki jest zapisany w SUiKZP, tj. połączenie drogi ekspresowej S7 i Trasy Mostu Północnego (TMP) poprzez węzeł Chomiczówka. W trakcie wykonywania studium komunikacyjnego Bemowa i Bielan dwukrotnie, w pismach sygn. TMP/III/1/43/10/RC z dnia 01.04.2010 r. oraz sygn. TMP/III/2/72/10/RC z dnia 04.08.2010 r., zwracaliśmy się do Biura Drogownictwa i Komunikacji z wnioskiem o uzupełnienie analiz o ww. wariant. W jedynej odpowiedzi na pierwsze z nich nasze wnioski zostały odrzucone z powodu ostatecznej decyzji środowiskowej dla drogi ekspresowej S7.

W aktualnym stanie formalno-prawnym decyzja środowiskowa dla S7 na odcinku Czosnów – Trasa AK nie istnieje. W związku z tym nie istnieje też przytoczony argument, którym uzasadniono odstąpienie od analizy w studium komunikacyjnym Bemowa i Bielan wariantu układu drogowego wynikającego z SUiKZP. Argumenty przemawiające za połączeniem dróg S7 i TMP węzłem Chomiczówka zostały zaprezentowane w ww pismach Stowarzyszenia:

  • jest zgodny z SUiKZP oraz Strategią Rozwoju m.st. Warszawy do 2020 roku;
  • był przedmiotem wielu szczegółowych analiz, m.in. BPRW S.A. z 2004 roku;
  • był przewidziany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego poprzez zarezerwowany korytarz dla S7;
  • modelowo wpisuje się w układ drogowy Warszawy i umożliwia zbudowanie bezpośrednich i bezkolizyjnych łącznic TMP z S7, co zmniejsza możliwość powstawania zatorów komunikacyjnych w węźle.

Niniejszym ponawiamy nasze wnioski z dnia 04.08.2010 r. i prosimy o rozszerzenie studium Bemowa i Bielan w związku z przebiegiem drogi S7 o:

  • Wariant 1a z węzłem Chomiczówka drogi ekspresowej S7 z TMP, położony zgodnie z obowiązującym SUiKZP i realizujący wszystkie relacje, z założeniem istnienia także węzła Janickiego. Węzeł Chomiczówka, węzeł Janickiego i węzeł Maczka należy traktować jako węzeł zespolony.
  • Wariant 1b z węzłem Chomiczówka drogi ekspresowej S7 z TMP, położony zgodnie z obowiązującym SUiKZP i realizujący jedynie relacje skrętne w ciągu Obwodnicy Miejskiej (S7 z kierunku Bemowa <-> TMP w kierunku Białołęki), z założeniem istnienia także węzła Janickiego. Węzeł Chomiczówka i węzeł Maczka należy traktować jako węzeł zespolony.
  • Wariant 1c z węzłem Chomiczówka drogi ekspresowej S7 z TMP, położony zgodnie z obowiązującym SUiKZP i realizujący wszystkie relacje oraz zakładający brak węzła Janickiego. Węzeł Chomiczówka i węzeł Maczka należy traktować jako węzeł zespolony.

Uprzejmie prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszych wniosków

Kategoria: Drogi krajowe, Planistyka, Warszawa — Tagi: