Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

21 lutego 2010

Odwołanie od decyzji ws. nieudostępnienia informacji publicznej

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Centrum Realizacji Inwestycji

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) SISKOM – Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji odwołuje się od decyzji ws. nieudostępnienia opracowania pn.: Wstępne Studium Wykonalności dla zadania „Modernizacja i rozbudowa Warszawskiego Węzła Kolejowego”, autorstwa CNTK.

UZASADNIENIE

1.        Podmiot, do którego zwrócono się z wnioskiem przekroczył ustawowy termin 14 dni na odpowiedź (art. 13 ust. 1 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej). Wniosek został doręczony osobiście w dn. 28.01.2010 r. Odpowiedź na przedmiotowy wniosek jest opatrzona datą 17.02.2010 r. Termin na przekazanie odpowiedzi został przekroczony.

2.        Decyzja o odmowie przekazania wnioskowanej informacji publicznej nie spełnia elementarnych ustawowych wymogów przewidzianych i wymienionych w art. 107 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168 ze zm). Brak jest m.in. podstawy prawnej tj. wskazania konkretnego przepisu aktu normatywnego, który stanowi część składową krajowego porządku prawnego oraz pouczenia w jakim trybie przysługuje stronie odwołanie.

3.        Niezrozumiałą podstawą odrzucenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej jest powoływanie się na prawa autorskie. Powszechną praktyką przy zamawianiu przez organy publiczne usług w postaci np. opracowań studialnych jest przekazywanie praw autorskich majątkowych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego po wykonaniu i zatwierdzeniu zlecenia. Wnioskowana informacja publiczna została zamówiona w wyniku procedury opartej na ustawie Prawo Zamówień Publicznych, a więc za wynagrodzeniem pochodzącym ze środków publicznych. Jeśli więc podmiot zamawiający, tj. PKP PLK, nie nabył do nich praw autorskich majątkowych (co jest mało prawdopodobne i z punktu widzenia interesów majątkowych organów władzy publicznej stanowiłoby sytuację wysoce nieprawidłową), udostępnienie takiej dokumentacji jest z punktu widzenia ochrony autorskich praw majątkowych i osobistych dozwolone w oparciu o treść przepisu art. 23 ust. 1 ustawy o prawie aktorskim i prawach pokrewnych (za decyzją SKO we Wrocławiu z dnia 19 maja 2005 roku, sygn. akt SKO 4542/2/05).

4.        Stowarzyszenie nie zgadza się ze stwierdzeniem, iż Wstępne Studium Wykonalności dla zadania „Modernizacja i rozbudowa Warszawskiego Węzła Kolejowego”, autorstwa CNTK nie jest informacją publiczną. Art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej stanowi, iż informacją publiczną jest „każda informacja o sprawach publicznych”. Do spraw publicznych niewątpliwie należy zarządzanie publiczną infrastrukturą kolejową i jej modernizacja, która finansowana jest ze publicznych środków krajowych i funduszy UE.

5.        Podmiot odmawiając udostępnienia informacji powołuje się na ograniczenie niewskazane w ustawie o dostępie do informacji publicznej, tj. art. 5.

6.        Pragniemy także wskazać fakt, iż Biuro Drogownictwa i Komunikacji m.st. Warszawy, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy przekazują Stowarzyszeniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej opracowania studialne, studia wykonalności i analizy techniczne. Jako dowód w postępowaniu przekazujemy kopie pism od ww. podmiotów. Dziwi nas zatem fakt, iż PKP PLK uważa, iż Wstępne Studium Wykonalności dla zadania „Modernizacja i rozbudowa Warszawskiego Węzła Kolejowego” nie jest informacją publiczną, skoro Stowarzyszenie powszechnie spotyka się z odwrotną praktyką. Na podstawie tych przesłanek wnioskować można następujące tezy:

–        ww. podmioty łamią prawo udostępniając i zezwalając na publikacje podobnych opracowań,

–        PKP PLK powołując się na wadliwą podstawę prawną utrudnia dostęp do informacji publicznej, co jest czynem karalnym w myśl art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

W związku z powyższym, zawracamy się o przekazanie wnioskowanej informacji publicznej celem opublikowania jej na stronie internetowej www.siskom.waw.pl.

Odpowiedź PKP PLK

Kategoria: Interwencje, Kolej — Tagi: ,