Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

4 maja 2012

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru po pn. i płd. stronie ul. Grochowskiej na odcinku od ul. Garwolińskiej do Kanału Kawęczyńskiego

Sz. P. Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent m.st. Warszawy

Na podstawie art. 18 ust. 1, w związku z art. 17 pkt. 11 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji SISKOM wnosi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru po północnej i południowej stronie ulicy Grochowskiej na odcinku od ulicy Garwolińskiej do Kanału Kawęczyńskiego następujące uwagi

1. Usunąć z rysunku planu wydzieloną ścieżkę rowerową prowadzoną na obiekcie mostowym (estakadzie lub w tunelu) Trasy Olszynki Grochowskiej (1KDGP i 2KDGP). Wrysować na rysunku planu ścieżkę rowerową w poziomie terenu wzdłuż np. wzdłuż zachodniej linii rozgraniczającej Trasy Olszynki Grochowskiej (1KDGP i 2KDGP). Na skrzyżowaniu TOG (1KDGP i 2KDGP) z ulicą Grochowską wrysować obustronne przejazdy rowerowe przez ulicę Grochowską (5KDG i 6KDG).

Uzasadnienie:

Prowadzenie ruchu rowerowego na estakadzie lub w tunelu powoduje izolację drogi rowerowej od źródeł i celów podróży oraz zmusza rowerzystę do pokonania różnic poziomów. W tej sytuacji prowadzenie drogi rowerowej w poziomie terenu jest pożądane, zwłaszcza, że nie ma przeszkód, które uniemożliwiają takie rozwiązanie.

Uwaga jest tym bardziej zasadna, gdyż ustalenie planu (przebieg drogi rowerowej) wrysowano na obiekcie będącym jedynie informacją planu. Dla obszaru planu były wykonywane szerokie analizy układu drogowego i obsługi komunikacyjnej. Wariant 4 rozwiązania układu drogowego, który był preferowany w opracowaniu BPRW1) zakładał prowadzenie ścieżki rowerowej w poziome terenu po zachodniej stronie TOG (1KDGP i 2KDGP), zatem wnosimy o wrysowanie ścieżki rowerowej zgodnie z tym wariantem, tj. w poziomie terenu, wzdłuż zachodniej linii rozgraniczającej TOG wraz z przejazdami rowerowymi prowadzonymi przez wszystkie wloty węzła Grochowska/TOG.

2. W tekście planu par 19 pkt. 1 ust. 2 tiret siódme dodać zapis „Wydzielona ścieżka rowerowa – wg §13 ust. 4.”.

Uzasadnienie:

Tekst planu nie zawierał ustaleń związanych z drogą rowerową dla północnego odcinka Trasy Olszynki Grochowskiej (2KDGP).

—————————

1 „Koncepcja rozwiązania węzła Trasy Olszynki Grochowskiej z Trasą Siekierkowską oraz ulicami Ostrobramską i Grochowską, wraz z analizą możliwości zlokalizowania w tym rejonie pętli tramwajowej autobusowe i parkingu „Parkuj i jedź” BPRW S.A. 2008 r. na zlecenie BDiK umowa Nr: BD/B/I-2-5/B/U-16/08