Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

27 czerwca 2012

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Tynkarskiej

Sz. P.  Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent m.st. Warszawy

Na podstawie art. 18 ust. 1. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Nr IX/156/2011 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Tynkarskiej Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji SISKOM składa następujące uwagi:

 1. W §4 pkt 19 ppkt 1), §4 pkt 20 ppkt 1) i §4 pkt 24 ppkt 1) wprowadzić zmianę z „komunikacja zbiorowa (autobusowa)” na „komunikacja zbiorowa (autobusowa i tramwajowa)”.
 2. W §13 pkt 5:
  1. zmienić treść na: „Ustala się zasady obsługi terenu objętego planem przez komunikację autobusową i tramwajową”;
  2. dodać ppkt 4) o treści: „dopuszcza się zagospodarowanie ul. Bolesława Chrobrego 1KDG w sposób umożliwiający prowadzenie komunikacji tramwajowej”.
 3. W §24 pkt 1 ppkt 1) i §24 pkt 6 ppkt 7), w pozycji „Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego” dodać tiret w brzmieniu „Zagospodarowanie terenu powinno dopuszczać komunikację tramwajową, wg par. 13 ust. 5.”

Uzasadnienie:

Uwagi nawiązują do wniosków i uwag składanych w postępowaniach dotyczących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Tynkarskiej, obszaru Rakowa i rejonu Cmentarza przy ulicy Ryżowej.

Proponujemy połączenie tras tramwajowych w ciągu ulicy Marynarskiej i Powstańców Śląskich trasą o charakterze obwodowym, łączącą dzielnice Bemowo, Włochy oraz Mokotów, zgodnie z jednym z przedstawionych poniżej przebiegów:

  1. pętla Służewiec – Sasanki – Hynka – Łopuszańska – Kleszczowa – Chrobrego – Globusowa;
  2. pętla Służewiec – … – oś ul. Lechickiej na terenie jednostki wojskowej – ul. Lechicka – Bakalarska – … – Popularna – Globusowa.

Nowa trasa tramwajowa będzie stanowić oś transportu publicznego wschód – zachód, spinającą główne ciągi szynowe prowadzące do centrum Warszawy (linia kolejowa nr 447, linia kolejowa WKD nr 47, linia tramwajowa w Al. Krakowskiej, linia kolejowa nr 8).

Przedstawione dwa alternatywne warianty przebiegu wraz z innymi wariantami krzyżowymi powinny zostać poddane analizie wielokryterialnej w celu wskazania najlepszego rozwiązania. Należy zwrócić uwagę, że za wariantem b) przemawia lokalizacja poza głównymi ciągami drogowymi, co jest zgodne z najlepszą praktyką rozwiązań transportowych.

Wnioski poza procedurą składania wniosków do MPZP

W opinii SISKOM prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Tynkarskiej powinny być poprzedzone lub co najmniej uzupełnione o wielowariantową analizę sieci transportowej, uwzględniającą aspekty techniczne, ekonomiczne, społeczne oraz środowiskowe.

Celem analizy powinno być określenie istniejących i przyszłych potrzeb transportowych tego obszaru oraz rozstrzygnięcie efektywności ekonomicznej proponowanych przez Stowarzyszenie rozwiązań, w tym w szczególności nowej trasy tramwajowej w osi wschód – zachód.