Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

26 lipca 2012

Wnioski do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Podskarbińskiej

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy


W związku z przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Podskarbińskiej, Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji SISKOM składa następujące uwagi:

1)    Ustalić w planie przebieg Obwodnicy Śródmieścia zgodnie z przebiegiem wskazanym w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy.

Uzasadnienie:
Obwodnica Śródmieścia jest kluczową inwestycją przewidzianą do realizacji w prawobrzeżnej części Warszawy. Umożliwi ona wprowadzenie na terenie Pragi szeregu zmian funkcjonalno-przestrzennych dzielnicy, przewidywanych w strategicznych dokumentach miasta.

2)    Dopuścić w planie realizację trasy tramwajowej w osi lub po wschodniej stronie Obwodnicy Śródmieścia, od Ronda Wiatraczna do północnej granicy planu.

Uzasadnienie:
Proponowana linia tramwajowa ma na celu utworzenie nowego połączenia sprawnej komunikacji szynowej, łączącej Targówek z Grochowem. W szerszym rozumieniu sprawy, linia byłaby elementem proponowanej trasy tramwajowej wiodącej od Ronda Wiatraczna w kierunku północnym, z Grochowa na Targówek, oraz w kierunku zachodnim, wzdłuż Alei Stanów Zjednoczonych przez Most Łazienkowski do Śródmieścia.

3)    Ustalić zakaz lokowania wzdłuż planowanej Obwodnicy Śródmieścia oraz linii kolejowych obiektów lub przestrzeni wrażliwych na oddziaływanie (szkoły, parki itp.).

Uzasadnienie:
Wniosek ma na celu zmniejszenie ryzyka konfliktów społecznych, które mogą wystąpić w związku z realizacją zaplanowanych inwestycji transportowych. Zarówno Obwodnica Śródmieścia jak i modernizacja linii kolejowej nr 7 są planowane do realizacji w trakcie kolejnej Wieloletniej Perspektywy Finansowej Unii Europejskie na lata 2014-2020.

4)    Ustalić rozwiązania umożliwiające wytworzenie węzła przesiadkowego na przecięciu Obwodnicy Śródmieścia oraz linii kolejowej nr 7 – rejon planowanego przystanku kolejowego.

Uzasadnienie:
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego przewiduje lokalizację przystanku kolejowego na linii kolejowej nr 7, w rejonie przecięcia z Obwodnicą Śródmieścia. Pożądana jest taka lokalizacja przystanku kolejowego oraz takie rozwiązania układu drogowo-ulicznego, które umożliwią wytworzenie sprawnych połączeń przesiadkowych pomiędzy przystankiem kolejowym, Obwodnicą Śródmieścia i poprowadzoną w jej ciągu trasą tramwajową oraz ewentualnym przedłużeniem ulicy Makowskiej.

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie naszych wniosków