Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

29 lipca 2012

Uwagi do projektu regulaminu konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego placu Narutowicza w Warszawie

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy


W związku z obecnością w Komisji Dialogu Społecznego ds. architektury i planowania przestrzennego Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji SISKOM otrzymało projekt regulaminu konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego placu Narutowicza w Warszawie.
Dziękujemy za udostępnienie projektu regulaminu organizacjom pozarządowym, w tym SISKOM. Z uznaniem oceniamy inicjatywę ogłoszenia konkursu architektonicznego, który w sposób transparentny i konkurencyjny może się przyczynić do uporządkowania struktury funkcjonalno-przestrzennej jednego z najważniejszych placów Warszawy.
Do przedłożonego projektu regulaminu pragniemy przedstawić swoje uwagi. Wspólnym mianownikiem naszych propozycji jest chęć zliberalizowania zapisów regulaminu, który naszym zdaniem niepotrzebnie narzuca uczestnikom konkursu pewne rozwiązania, ograniczając ich możliwości, a tym samym studialny charakter konkursu, co jest podkreślone w pkt 2.2 regulaminu.

1)    Rozszerzenie obszaru objętego konkursem lub wprowadzenie zapisów dopuszczających „wyjście” poza obszar wskazany w regulaminie.

Uzasadnienie:
Obszar objęty konkursem jest w naszej opinii zbyt mały i wprowadza sztuczne w swojej istocie ograniczenia dla uczestników konkursu. Zbyt wąski obszar niesie ryzyko zaproponowania rozwiązań kontrowersyjnych, oderwanych od otoczenia w jakim znajduje się plac Narutowicza.
Naszym zdaniem obszar należy pozostawić bez zmian w jego części północno-zachodniej (sięgających do ulicy Kaliskiej), natomiast poza nimi powinien obejmować obszar ograniczony ulicami (i włącznie z tymi ulicami) Słupecką, Kaliską (aż do skweru przy ulicy Grójeckiej), Mochnackiego, Filtrową od Mochnackiego do placu Narutowicza oraz odpowiednio daleko wysuniętymi wlotami ulicy Grójeckiej na plac.
Alternatywnie wobec sztywnego narzucania obszaru będącego przedmiotem konkursu, można dopuścić samodzielne rozszerzenie obszaru opracowania przez zespół autorski startujący w konkursie. Racjonalność rozszerzenia granic opracowania przez zespół autorski byłaby wówczas przedmiotem oceny Sądu Konkursowego.

2)    W zakresie „Wytycznych komunikacyjnych” (pkt 3.2 regulaminu):
a)    dopuścić zwężenie przekroju jezdni ulicy Grójeckiej do dwóch pasów w każdym kierunku;
b)    zrezygnować z wymogu utrzymania parametrów drogi klasy głównej (G) dla ulicy Grójeckiej;

Uzasadnienie:
W opinii SISKOM zmiany funkcjonalno-przestrzenne w tym rejonie powinny zmierzać w kierunku zwiększenia przepustowości ciągów otaczających ten rejon Ochoty: Alej Jerozolimskich, ulicy Raszyńskiej (Obwodnica Śródmieścia) oraz ciągu Wawelska – Kopińska – Grzymały-Sokołowskiego (przedłużenie Trasy Łazienkowskiej) w celu odciążenia ulicy Grójeckiej, która powinna przyjąć formę reprezentacyjnej miejskiej alei.
Zwracamy również uwagę na fakt, że projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wstępne opracowania dla Alej Jerozolimskich na odcinku od ul. Grzymały-Sokołowskiego do placu Zawiszy, de facto sankcjonujące podwyższenie parametrów z drogi zbiorczej (według SUiKZP) do głównej, wpisują się w przedstawioną powyżej koncepcję.
Ulica Grójecka w tym rejonie w istocie już teraz nie spełnia wymogów stawianych drogom klasy głównej w terenie zabudowanym – podtrzymywanie tego warunku wydaje się być zbyteczne.

c)    zrezygnować z wymogu utrzymania możliwości postoju i zawracania autobusów na placu Narutowicza;

Uzasadnienie:
W opinii SISKOM powyższy zapis w dużym stopniu ogranicza możliwości, w tym np. przeniesienia jezdni wschodniej ul. Grójeckiej na zachodnią stronę placu oraz ograniczania przestrzeni przeznaczonej pod funkcje komunikacji, co wydaje się być jednym z tych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, które powinno zostać rozważone w ramach konkursu.

d)    zrezygnować z postulatu obustronnych dwukierunkowych dróg rowerowych wzdłuż ulicy Grójeckiej i powiązania z trasami rowerowymi w ulicach Uniwersyteckiej, Filtrowej i Słupeckiej.

Uzasadnienie:
Regulamin niepotrzebnie narzuca konkretne rozwiązanie inżynierii ruchu drogowego. Słuszność konkretnego rozwiązania może być przedmiotem rozstrzygnięcia Sądu Konkursowego albo analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Naszym zdaniem zbędne jest wskazywanie lokalizacji tras rowerowych (pojęcie niezdefiniowane) na ulicach Uniwersyteckiej, Filtrowej oraz Słupieckiej (i innych) – są to klasyczne przypadki ulic na których ruch rowerowy powinien odbywać się na zasadach ogólnych, ewentualnie uzupełnionych o tzw. kontrapasy rowerowe.
Zakwestionowane zapisy należy naszym zdaniem zastąpić sformułowaniami bardziej ogólnymi, podkreślającymi konieczność uwzględnienia ruchu rowerowego.

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie naszych uwag.