Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

7 maja 2012

Wnioski w ramach konsultacji społecznych dotyczących inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej: od węzła z drogą wojewódzką 579 w Radziejowicach do węzła Paszków z drogą wojewódzką 721 w Wolicy”

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie


W związku z konsultacjami społecznymi organizowanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie dotyczącymi rozbudowy drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej: od węzła z drogą wojewódzką 579 w Radziejowicach do węzła Paszków z drogą wojewódzką 721 w Wolicy, Stowarzyszenie SISKOM składa następujące wnioski:

Decyzję środowiskową z dn. 09.08.2010 r., sygn. RDOŚ-14-WOOŚ-II-MW-6613-063/09 dla Rozbudowy drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej: od węzła z drogą wojewódzką 579 w Radziejowicach do węzła Paszków z drogą wojewódzką 721 w Wolicy wykonano w oparciu o inne materiały, niż były prezentowane na konsultacjach społecznych. Materiały prezentowane na konsultacjach społecznych były znacznie bardziej szczegółowe i prezentowały rozwiązania techniczne których nie było w poprzednim raporcie oddziaływania na środowisko. Konieczne tym samym jest uzupełnienie decyzji środowiskowej o nowe elementy oddziałujące na środowisko wynikające z projektu przygotowanego przez firmę Transprojekt-Warszawa
Zaprezentowane treści na konsultacjach społecznych i rozwiązania techniczne przygotowane przez Transprojekt-Warszawa wpływają silnie na środowisko i obszary zurbanizowane, głównie poprzez lokalizację niewielkiej liczby przejść przez drogę ekspresową. Ze względu na fakt, iż droga ekspresowa jest drogą o ograniczonej dostępności, należy pamiętać, że powiązania poprzeczne powinny umożliwić lepsze lub przynajmniej takie same warunki funkcjonowania środowiska przyrodniczego i mieszkańców terenów przylegających do inwestycji. Podkreślenia wymaga, iż ograniczenie liczby powiązań poprzecznych pogarsza warunki zarówno warunki funkcjonalno-ruchowe, jak i społeczno-gospodarcze.
Na podstawie materiałów przedstawionych podczas konsultacji społecznych wnioskujemy o przygotowanie dokumentacji środowiskowej dla budowy węzła drogowego typu WB w miejscowości Młochów. Węzeł powinien być zlokalizowany na granicy wsi Młochów, Stara Wieś i Rusiec, w miejscu obiektu mostowego WD-11. Obecnie proponowana grupa rozwiązań projektowych kumuluje ruch lokalny i ponadlokalny w obszarze zabudowy mieszkalnej. Proponowane rozwiązanie umożliwia zmniejszenie oddziaływania na środowisko poprzez zmniejszenie emisji hałasu i ryzyka kongestii w węźle Nadarzyn. W celu utrzymania trwałości obecnie funkcjonującej w obrocie prawnym decyzji, proponujemy złożyć wniosek o wydanie nowej decyzji tylko na budowę węzła „Młochów”. Dokumentacja będąca elementem ww. wniosku powinna uwzględniać w szczególności oddziaływania skumulowane wynikające z funkcjonowania rozbudowanej drogi krajowej nr 8.
Stowarzyszenie w poprzednim etapie, podczas przygotowywania Raportu oddziaływania na środowisko również wnioskowało o zaprojektowanie i wybudowanie węzła Młochów – wnioski w postępowaniu o wydanie decyzji z dn. 09.08.2010 r., sygn. RDOŚ-14-WOOŚ-II-MW-6613-063/09 – pismo SISKOM z dn. 29.06.2010 r., sygn. TRN/II/1/69/10/LO/RK    .

Prosimy o odpowiedź drogą elektroniczną, zgodnie z art. 391 §1 KPA, na adres siskom@siskom.waw.pl.