Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

28 września 2012

Uwagi do projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie

W związku z ogłoszeniem o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku zgłaszamy następujące uwagi:

  1. W założeniach dotyczących rozbudowy sieci transportowej na Mazowszu, oprócz wymienionych w strategii inwestycji, powinno znaleźć się kilka innych, równie istotnych. Należą do nich budowa autostrady A2 na odcinku Warszawa-Siedlce oraz planowane odcinki dróg ekspresowych, zaliczane do Warszawskiego Węzła Drogowego. Istotne jest także podniesienie standardu kluczowych dróg krajowych i wojewódzkich.
  2. Ze względu na długość realizacji inwestycji drogowych w perspektywie czasowej, której dotyczy strategia, opisywane inwestycje nie doczekają się realizacji w całości. Zachowując ciągłość planistyczną należy uwzględnić ich realizację oraz przygotowania także w późniejszym czasie.
  3. Wzmożona eksploatacja Lotniska Chopina oraz Lotniska Warszawa-Modlin świadczy o potrzebie rozbudowy i modernizacji tych obiektów, co również powinno zostać zawarte w Strategii.
  4. Należy zauważyć, iż w diagnozie systemu transportowego województwa uwzględnione zostały drogi krajowe. Pominięto natomiast drogi wojewódzkie, które w wielu przypadkach są równie ważne dla wyprowadzenia ruchu tranzytowego poza miasto. Strategia powinna zostać uzupełniona o ten element.
  5. Niektóre informacje zawarte w analizie stanu rzeczywistego infrastruktury kolejowej przestały być aktualne. W Strategii można przeczytać, że część linii nie jest przewidziana do modernizacji w najbliższej przyszłości, tymczasem inwestycje te są zaplanowane, np. dla linii kolejowej Warszawa-Dęblin w perspektywie finansowej 2014-2020. Kolejna niezgodność dotyczy linii Tłuszcz-Ostrołęka, w strategii opisanej jako przykład inwestycji niezbędnej do zrealizowania, która obecnie jest już w trakcie przebudowy.
  6. Jako kolejną nieścisłość należy wymienić mapę 8., zamieszczoną na str. 48, która pokazuje stan sieci transportowej województwa. Straciła ona na aktualności, ponieważ nie uwzględniono oddanych do użytku tras komunikacyjnych, w tym nowych odcinków autostrady A2. W ostatecznej wersji dokumentu należy umieścić mapę przedstawiającą stan z momentu publikacji Strategii.
  7. W części poświęconej realizacji przyjętych celów w obszarze przestrzeń i transport nie zwrócono uwagi na dość ważne zadania:

a)      W działaniu 17.2, dotyczącym podniesienia standardu dróg i poprawy bezpieczeństwa, dla efektywnej jego realizacji należy uwzględnić budowę obwodnic w ciągach dróg krajowych, a także wojewódzkich.

b)     Zadania do realizacji działania 17.4 należy uzupełnić o dokończenie budowy systemu dróg ekspresowych oraz modernizacje kluczowych dróg krajowych.

c)      Zgodnie z zapisami Strategii realizacja działania 18.1 ma służyć poprawie dostępności komunikacyjnej. Jednym z zadań wymienionych w tym działaniu jest reaktywacja ruchu kolejowego z dawnego dworca Warszawa Główna Osobowa. W naszej ocenie nie ma żadnego uzasadnienia, dla którego dworzec ten powinien zostać zmodernizowany i ponownie oddany do użytku. Obecnie ruch na tej stacji jest dobrze zastępowany przez dworce Warszawa Zachodnia i Centralna dla ruchu krajowego i aglomeracyjnego oraz Warszawa Ochota i Śródmieście dla ruchu aglomeracyjnego.

d)     W celu usprawnienia i rozbudowy multimodalnego transportu zbiorowego w działaniu 19.1 oprócz zaproponowanych zadań należy uwzględnić budowę połączeń transportowych pomiędzy miejscowościami satelitarnymi. Taka inicjatywa w znacznym stopniu przyczyni się do rozwoju podwarszawskich gmin. Przykładem takiej inwestycji może być planowana budowa Małej Obwodnicy Warszawy, tj. ciągu dróg wojewódzkich nr 721 i 635.

e)      Realizacja działania 19.2 ma służyć wprowadzeniu systemu roweru publicznego zintegrowanego z transportem zbiorowym, jednak system ten został już wprowadzony. Uważamy, że zapis ten powinien dotyczyć bardziej rozwoju tej inwestycji niż samego jej wykonania.

f)      Zadania do realizacji działania 21.1 należy uzupełnić o budowę obwodnic miast w ciągach dróg krajowych i wojewódzkich, ponieważ dotychczasowy zapis ogranicza się jedynie do usprawnienia ruchu w Warszawie, pomijając inne miasta.
8. W tabeli nr 17 na str. 96 umieszczono wskaźniki, dla których brakuje danych dla poszczególnych lat. Wykorzystywane we wskaźnikach dane powinny być proste i łatwo dostępne. Brakujące dane utrudniają natomiast wyciąganie wniosków i przedstawienie prawidłowości oraz nie uzasadniają potrzeby realizacji niektórych inwestycji.