Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

31 maja 2010

Wnioski do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Raszyn

Urząd Gminy Raszyn

W związku z obwieszczeniem w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Raszyn (dalej: SUiKZP) Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji SISKOM składa następujące wnioski:

1)      Przewidzieć następujące rozwiązania dla poszczególnych ważnych ciągów komunikacyjnych przebiegających przez gminę Raszyn:

a)      Aleja Krakowska (wspólny przebieg dróg krajowych nr 7 i 8) – klasa główna (G), 2 x 2 pasy ruchu oraz tramwaj,

b)      ulica Braci Leśnej (istniejąca droga wojewódzka nr 721) – klasa główna (G),

c)      ulica Słoneczna (istniejąca droga wojewódzka nr 721) – klasa główna (G)[1],

d)      nowy przebieg drogi wojewódzkiej, łączący istniejącą drogę wojewódzką nr 721 z Sękocinem Nowym – klasa główna (G)[2],

e)      Trasa Salomea – Wolica (nowy przebieg drogi krajowej nr 8) – klasa ekspresowa (S)[3],

f)       Trasa Salomea – Wolica (łącznik do istniejącej drogi krajowej nr 7) – klasa główna ruchu przyspieszonego (GP) [4],

g)      Istniejące drogi krajowe nr 7 i 8, które utracą swój status w wyniku realizacji Trasy Salomea Wolica (odcinki na północ od węzłów Magdalenka oraz Janki Małe – klasa główna (G),

h)      Istniejąca droga krajowa nr 7, na południe od węzła Magdalenka z Trasą Salomea – Wolica – klasa główna ruchu przyspieszonego (GP),

Uzasadnienie:

Podpunkt a) ma na celu przekształcenie jakościowe istniejącej Alei Krakowskiej w ulicę przeznaczoną dla ruchu lokalnego w zakresie komunikacji indywidualnej. Ponadto według Stowarzyszenia wzdłuż Alei Krakowskiej powinien powstać tramwaj łączący wielkopowierzchniowe obiekty handlowe w rejonie Janek z Warszawą. Istniejąca pętla Okęcie, mimo budowy parkingu Parkuj i Jedź, pozostaje przystosowana do ewentualnego przedłużenia linii tramwajowej. Postulowane działania powinny być wdrożone wraz z otwarciem Trasy Salomea – Wolica (TSW). W okresie przejściowym między oddaniem do ruchu TSW a uruchomieniem trasy tramwajowej należy wprowadzić pas autobusowy.

Podpunkty od d) do h) mają na celu dostosowanie SUiKZP gminy do planowanych ponadlokalnych rozwiązań komunikacyjnych. W ciągu najbliższej dekady sieć dróg krajowych i wojewódzkich będzie podlegać dużym przeobrażeniom ilościowym oraz jakościowym.

Zaproponowane przebiegi drogi wojewódzkiej nr 721 są, w opinii Stowarzyszenia, najlepszymi z rozważanych przez inwestora i prawdopodobnie one będą realizowane. Co więcej, obydwa przebiegi są zgodne z Planem Zagospodarowania Województwa Mazowieckiego, zaś SUiKZP musi być zgodne z zapisami ww. dokumentu.

2)      Zaprojektować na obszarze planu sieć dróg rowerowych zgodnie ze standardami[5] – załącznik do Zarządzenia Nr 3618/2009 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 września 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju komunikacji rowerowej.

Uzasadnienie:

Standardy te zostały zaprojektowane na zlecenie m.st. Warszawy i są one powszechnie dostępne. Uważamy, że wykorzystanie tych samych standardów na terenie sąsiednich miejscowości przyczyni się do lepszej integracji sytemu dróg rowerowych.

Zaplanowanie sieci dróg rowerowych spowoduje spadek ruchu kołowego na obszarze opracowania. Wyznaczanie przebiegu poszczególnych elementów sieci zgodnie ze standardami projektowymi i wykonawczymi poprawi identyfikację całego podsystemu rowerowego w mieście.

3)      Wprowadzić tramwaj w ciągu Alei Krakowskiej, od północnej granicy gminy, do zespołu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (pętla).

Uzasadnienie:

W opinii Stowarzyszenia po wybudowaniu Trasy Salomea – Wolica konieczne jest wprowadzenie do Alei Krakowskiej szynowego transportu zbiorowego, który będzie połączony z siecią tramwajową m.st. Warszawy.

4)      Przewidzieć w rejonie miejscowości Janki (skrzyżowanie istniejących dróg krajowych nr 7 i 8) lokalizację multimodalnego węzła przesiadkowego.

Uzasadnienie:

Proponujemy lokalizację w tym rejonie węzła przesiadkowego, integrującego komunikację autobusową, tramwajową (patrz poprzednie wnioski), samochodową i rowerową. Ideą jest, aby kierowcy mogli pozostawić swoje pojazdy w bezpiecznym miejscu oraz pojechać relatywnie szybciej do Warszawy.

W ramach proponowanego węzła powinny wejść: parking systemu „Parkuj i Jedź” (także dla rowerów), pętla dla autobusów lub autobusów lokalnych i pętla tramwajowa.

Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszych wniosków.


[1] Wariant „żółty” z opracowania budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn – Piaseczno – rz. Wisła – Józefów – Duchnów, na odcinku: od skrzyżowania ulic Mleczarskiej i Powstańców Warszawy (granica pomiędzy gminami: Piaseczno i Lesznowola) do włączenia do drogi krajowej nr 7 autorstwa Agua Y Estructaras S.A. (AYESA S.A.) na zlecenie MZDW

[2] Wariant „zielony” z opracowania budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn – Piaseczno – rz. Wisła – Józefów – Duchnów, na odcinku: od skrzyżowania ulic Mleczarskiej i Powstańców Warszawy (granica pomiędzy gminami: Piaseczno i Lesznowola) do włączenia do drogi krajowej nr 7 autorstwa Agua Y Estructaras S.A. (AYESA S.A.).

[3] Szczegółowe rozwiązania skoordynować z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

[4] Szczegółowe rozwiązania skoordynować z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

[5] Standardy projektowe i wykonawcze dla systemu rowerowego w m.st. Warszawie autorstwa TransEko sp.j., Wrzesień 2009.

Kategoria: Aglomeracja, Planistyka, Wnioski i uwagi — Tagi: ,