Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

27 grudnia 2012

Uwagi do projektu zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy

Prezydent m.st. Warszawy

Zgodnie z art. 11 pkt. 11 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji SISKOM wnosi do projektu zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy (SUiKZP) następującą uwagę:

  1. Pozostawić bez zmian kierunki zagospodarowania przestrzennego w zakresie klasyfikacji układu drogowo-ulicznego obszaru położonego w dzielnicy Bielany pomiędzy ulicami: Wóycickiego, Improwizacji, Heroldów, Pułkową, do planowanych tras komunikacyjnych Trasy Mostu Północnego i Trasy N-S, określonego w załączniku nr 6 do uchwały Nr XL/1231/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 2 października 2008 r. z późn. zm.

Uzasadnienie:

Projektowane zmiany są wynikiem prac analitycznych i projektowych prowadzonych w ramach realizacji uchwały Nr XL/1231/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 2.10.2010 r. zmienionej uchwałą Nr LXXI/2231/2010 z dnia 28.01.2010 r., w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian SUiKZP. W ramach prac analitycznych powstało Studium komunikacyjne rejonu dzielnic Bielany i Bemowo w związku z przebiegiem wylotu trasy S‐7 na Gdańsk, w którym nawet w celach referencyjnych nie uwzględniono możliwości realizacji węzła drogi ekspresowej S-7 z Trasą Mostu Północnego, zgodnie z założeniem SUiKZP i postulatem Stowarzyszenia SISKOM. Tymczasem przeprowadzona przez Stowarzyszenie Analiza powiązania drogi ekspresowej S‐7 z Trasą Mostu Północnego na terenie dzielnicy Bielany w Warszawie wskazuje, iż realizacja węzła drogi ekspresowej S-7 z Trasą Mostu Północnego jest kwestią kluczową. Z przeprowadzonej analizy wynika, że:

  • przy zachowaniu ciągłości Obwodnicy miejskiej następuje poprawa bezpieczeństwa ruchu na sieci ulicznej dzielnicy Bielany oraz efektywniejsze wykorzystanie drogi ekspresowej S-7 i Trasy Mostu Północnego;
  • widoczne są różnice jakościowe rozwiązań – w wariancie po zmianie SUiKZP następuje przerwanie oczywistych powiązań i utrudnienie bezpośrednich połączeń w relacjach południe (S-7) – wschód (TMP) – południe (S-7) i południe (TMP) – północ (S-7) – południe (TMP), natomiast warianty postulowane przez Stowarzyszenie zapewniają funkcjonalność i czytelność układu drogowo-ulicznego;
  • warianty postulowane przez Stowarzyszenie zapewniają większe korzyści ruchowe niż wszystkie inne warianty dotychczas analizowane w Studium komunikacyjnym rejonu dzielnic Bielany i Bemowo w związku z przebiegiem wylotu trasy S‐7 na Gdańsk;
  • węzeł drogi ekspresowej S-7 z Trasą Mostu Północnego jest bardzo korzystny dla rozkładu ruchu na drogach wyższych klas technicznych;
  • w węźle S-7 / TMP drugą najważniejszą relacją jest relacja skrętna południe (S-7) – wschód (TMP) – południe (S-7) w ciągu Obwodnicy miejskiej;
  • rezygnacja z węzła przy ul. Janickiego umożliwia deklasację tej ulicy, a zmniejszenie natężenia ruchu na niej przyczyni się do ograniczenia ujemnych skutków środowiskowych (zanieczyszczenie, hałas);
  • ze względu na niezgodne z Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430) odległości międzywęzłowe konieczne jest uzyskanie odstępstwa od obowiązujących przepisów niezależnie od wyboru wariantu do realizacji.

Załączniki:

  1. Analiza powiązania drogi ekspresowej S‐7 z Trasą Mostu Północnego na terenie dzielnicy Bielany w Warszawie, Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji SISKOM, wersja z dn. 20.12.2012 r.

SIS_P1.12_Analiza S7_TMP_ver3

Kategoria: Planistyka, Warszawa — Tagi: