Tomasz Tumiel - raport z inwentaryzacji ptaków w dolinie Rospudy

Niektóre z wymienionych w raporcie ptaków kwalifikują Dolinę Rospudy do międzynarodowych ostoi ptaków (gatunki kwalifikujące). Są to: Bocian czarny, trzmielojad, orlik krzykliwy, głuszec, dzięcioł białogrzbiety, muchołówka mała.
Podczas inwentaryzacji ptaków przeprowadzonej w 2005 roku na obszarze Doliny Rospudy oraz przylegającego kompleksu leśnego w pasie planowanej budowy drogi oraz w bezpośredniej jego bliskości (750 metrów po obu stronach drogi) stwierdzono gniazdowanie następujących gatunków ptaków zamieszczonych w I załączniku Dyrektywy Ptasiej: jarząbek (Bonasia bonasia) 12 - 15 par, głuszec (Tetrao urogallus) minimum1 samiec, kropiatka (Porzana porzana) 2 pary, derkacz (Crex crex) 3 pary, żuraw (Grus grus) 9 – 11 par, bielik (Haliaeetus albicilla) 1 para, orlik krzykliwy (Aquila pomarina) 1 para, błotniak stawowy (Circus aeruginosus) 2 pary, trzmielojad (Pernis apivorus) 1 para, włochatka (Aegolius funereus) 1 para, bocian biały (Ciconia ciconia), dzięcioł czarny (Dryocopus martius) 3 - 4pary, dzięcioł średni (Dendrocopos medius) 1 para, dzięcioł białogrzbiety (Dendrocopos leucotos) 1 para, gąsiorek (Lanius collurio), muchołówka mała (Ficedula parva) 8-9 par, świergotek polny (Anthus campestris) 1 para, pokrzewka jarzębata (Sylvia nisoria) 1 para, lerka (Lullula arborea).
Dodatkowo, oprócz wyżej wymienionych gatunków, na terenach przyległych do badanej powierzchni stwierdzono występowanie: kani czarnej (Milvus migrans), bociana czarnego (Ciconia nigra), dzięcioła zielonosiwego (Picus canus), zimorodka (Alcedo atthis).

Ponadto obszar Doliny Rospudy wykorzystywany jest jako żerowisko przez ptaki gniazdujące w pobliskich kompleksach oraz w Puszczy Augustowskiej.
Budowa obwodnicy bezpośrednio zniszczy stanowiska lęgowe kilkunastu par z wyżej wymienionych gatunków, a prace związane z jej budową doprowadzą do nieodwracalnych zmian w awifaunie. Efekt ten będzie dotyczyl znacznie większego obszaru aniżeli teren na którym przeprowadzono inwentryzacje ponieważ hałas i zanieczyszczenia związane z drogą będą nieść się doliną na wiele kilometrów.
Obecnie celem włączenia Doliny Rzeki Rospudy oraz otaczającej ją Puszczy Augustowskiej do sieci Natura 2000 jest ochrona bytujących na jej obszarze ptaków.
Budowa drogi w pasie obszaru bagienno- leśnego na którym potwierdzono w tym roku gniazdowanie ptaków chronionych dyrektywą ptasią ewidentnie uniemożliwi realizację tego celu, ponieważ zostaną zniszczone siedliska corocznego gniazdowania tych ptaków. Niemożliwe w tym przypadku jest zastosowanie kompensacji, ponieważ niektóre z gniazdujących tam ptaków wymagają bardzo specyficznych warunków środowiskowych, które wytworzyły się na obszarze przeznaczonym pod inwestycję (gdzie przyroda jest zachowana w stanie zbliżonym do naturalnego).
Zdjęcia pochodzą ze strony Pracowni Na Rzecz Wszystkich Istot