Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony


Droga Wojewódzka 724

Warszawa - Konstancin Jeziorna - Góra Kalwaria

Obecna długość: 15,466 km


Droga wojewodzka nr 724 jest przedłużeniem ulicy Przyczółkowej w Warszawie. Zapewnia bezpośredni dojazd do stolicy dla silnie rozwijających się obszarów Konstancina-Jeziorny i Góry Kalwarii. Ze względu na bardzo słabo rozwiniętą sieć dróg lokalnych i zbiorczych, stanowi bardzo ważny element ciągu komunikacyjnego na kierunku północ - południe prowadzącego rownocześnie ruch dla obsługi aglomeracji miasta Warszawa - "zbierając" w sposob bezpośredni ruch lokalny - gminny jak i powiatowy. Istniejąca droga wojewódzka nr 724 relacji Warszawa - Konstancin - Jeziorna - Góra Kalwaria przebiega przez ww. miasta oraz mniejsze miejscowości prowadząc ruch tranzytowy jego ulicami. Na całej długości istniejącego odcinka droga posiada przekrój jedno jezdniowy. Szerokość jezdni waha się od 6m do 10m. Na terenach zabudowanych ulice wyposażone są w obustronne chodniki dla pieszych, na terenach niezabudowanych przeważa przekroj szlakowy z obustronnymi poboczami gruntowymi w złym stanie technicznym o szerokości 1.0m i rowy przydrożne wymagające regulacji. W chwili obecnej na przeważającej długości istniejącego odcinka tereny położone wzdłuż drogi wojewódzkiej posiadają gęstą zabudowę zarówno jedno jak i wielorodzinną oraz usługową, co wymusza konieczność utrzymania dużej ilości zjazdów indywidualnych i publicznych, miejsc parkingowych oraz skrzyżowań, co nie pozwala sprostać wymaganiom stawianym w obowiązujących przepisach i wytycznych dla dróg klasy G. Droga wojewódzka nr 724 w miejscowości Góra Kalwaria łączy się z drogą krajową nr 79 Warszawa - Sandomierz - Kraków - Bytom.
Elementy projektu budowlanego przebudowy Drogi Wojewódzkiej nr 724
28 września 2010 roku rozpoczęły się prace przy przebudowie drogi wojewódzkiej nr 724. Wykonawca to konsorcjum firm:
Lider: Przedsiębiorstwo Robót Mostowych "Mosty-Łódź" S.A.
Partner: Budownictwo Drogowe JARPOL S.A.
W ciągu 2 lat, za kwotę brutto 53 673 515,24 zł, powstanie droga o przekroju dwujezdniowym od granic miasta stołecznego Warszawy do Konstancina. Ponadto przewiduje się również budowę ciągów pieszo-rowerowych w Konstancinie oraz ciągów pieszych na terenie miejscowości na całym odcinku do Góry Kalwarii. Zostanie też wymieniona cała infrastruktura techniczna, jak sieci energetyczne, gazowe i telekomunikacyjne.


Projekt zagospodarowania terenu 18,2 MB

Projekt stałej organizacji ruchu 11,3 MB

Projekt mostu na rzece Jeziorce 11,3 MB


Nowy ślad DW 724 - dwupasmowa obwodnica miast Konstancin - Jeziorna i Góra Kalwaria.
DW 724 w przyszłości zostanie w całości poprowadzona nowym śladem tworząc połączone ze sobą obwodnice Konstancina-Jeziormy i Góry Kalwarii. Koncepcja budowy obwodnic m. Konstancin - Jeziorna i m. Gora Kalwaria, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 724 realacji Warszawa - Góra Kalwaria obejmuje trzy następujące warianty przebiegu trasy:
 • wariant 0 - długość 20,00 km - zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla Konstancina-Jeziorna oraz projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla Góry Kalwarii,
 • wariant 1 - długość 29,681 km - zgodny z mpzp ale z korektami w zakresie łuków poziomych - uwzględniający zmiany wynikające z zagospodarowania terenu oraz ochrony środowiska,
 • wariant 2 - autorski - długość 29,663 km.
Wszystkie trzy warianty zakładają przebieg północno - wschodnią i wschodnią stroną miasta Konstancina - Jeziorna oraz północno - wschodnią i północną stroną Góry Kalwarii. W najbliższym sąsiedztwie projektowanej inwestycji zabudowa mieszkaniowa występuje w następujących miejscowościach: Bielawie, Habdzinie, Cięciszewie, Kawęczynie, Moczydłowie, Górze Kalwarii. Szczegółowe opisy wszystkich analizowanych wariantów znajdują się w Raporcie oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia.
Specyfikacja techniczna:
W ramach projektu zostanie wybudowana droga o 4 pasach mocno ingerująca w obecne zagospodarowanie terenu. Ponadto zostaną przecięte tereny użytkowane rolniczo, bądą miały miejsce wycinki drzew. Zostanie utworzonych i mocno zmienionych kilkanaście skrzyżowań z istniejącymi drogami. Budowę drogi przewidziano w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Konstancina - Jeziornej oraz w planach strategicznych dla Góry Kalwarii. Budowa drogi jest oczekiwana, przez mieszkańców obu tych miast. Niestety na skutek budowy drogi zostanie bezpowrotnie przekształcony pas terenu o powierzchni ponad 50 ha. Zaproponowany wariant 0 nie ingeruje w planowane funkcje użytkowe terenów, jest zgodny z miejscowymi planami Konstancina - Jeziornej. Góra Kalwaria nie posiada miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego obejmujących obszar planowanej obwodnicy. Wariant 1 i 2 ingeruje w planowane użytkowanie terenów znajdujących się w sąsiedztwie obwodnicy.
Najbardziej korzystną ze względu na ochronę środowiska opcją jest realizacja inwestycji. Obecny stan techniczny drogi powoduje pogarszanie się stanu środowiska w okolicy tych dróg. Liczne spękania, nieszczelności jezdni, odwodnienie do przydrożnego rowu są powodem zanieczyszczenia wód i gleb. Zwężenia drogi, ograniczenia płynności ruchu wynikające z kolizyjności skrzyżowań, są powodem emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Rosnące blisko jezdni drzewa są uszkadzane przez przejeżdżające pojazdy. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy stanu środowiska; wody opadowe będą ujmowane i oczyszczane, zwiększy się przepustowość, nastąpi likwidacja kolizyjności skrzyżowań, nowa nawierzchnia jezdni przyczyni się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.
Najkorzystniejszym wariantem realizacji inwestycji biorąc pod uwagę oddziaływanie na środowisko jest wariant 1.

Orientacja 3,20 MB


Raport oddziaływania na środowisko

W dokumencie m.in.:

 • CHARAKTERYSTYKA REJONU PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • UWARUNKOWANIA REALIZACJI INWESTYCJI
 • ANALIZA ROZPATRYWANYCH WARIANTÓW REALIZACYJNYCH BUDOWY OBWODNICY
 • PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO.
 • OPIS I WYTYCZNE DO OGRANICZANIA NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO

  Przedmiotem opracowania jest określenie oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnic miasta Konstancin - Jeziorna i miasta Góra Kalwaria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 724 realcji Warszawa - Góra Kalwaria na terenie miasta stołecznego Warszawa, gmin Konstancin - Jeziorna i Góra Kalwaria, powiatu piaseczyńskiego, województwa mazowieckiego. Celem opracowania jest określenie oddziaływania planowanej inwestycji na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego oraz na okoliczną ludność, z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń. W opracowaniu podano propozycje ich eliminacji lub minimalizacji.

  Raport w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami 0,60 MB
  Mapa zanieczyszczeń powietrza - 6 arkuszy 15,3 MB

  Obliczenia oddziaływania na środowisko w zakresie uciążliwości akustycznej 3,78 MB
  Mapa akustyczna - 22 arkusze 14,5 MB

  Ocena oddziaływania inwestycji na obszary i obiekty objęte ochroną przyrody w tym obszary Natura 2000 1,39 MB


 • Prezentacja z konsultacji społecznych - grudzień 2013

  W prezentacji m.in.:

 • Zakres inwestycji
 • Uwarunkowania lokalizacyjne
 • Parametry techniczne
 • Plany sytuacyjne i orientacyjne

  Celem niniejszego etapu realizacji inwestycji jest konsultacja i rekomendacja wybranych wariantów trasy drogi wojewódzkiej w celu złożenia wniosku o wydanie decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
  Prezentowane warianty zostaną ocenione technicznie, ekonomicznie i środowiskowo oraz zaprezentowane lokalnej społeczności, instytucji i innym zainteresowanym stronom na podstawie opinii których zostaną przygotowanie materiały do wniosku o decyzję "środowiskową".