Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Linie kolejowe dużych prędkości
Linia kolejowa nr 4 (E65): Centralna Magistrala Kolejowa

Centralna Magistrala Kolejowa
Trasa: (Warszawa) - Grodzisk Mazowiecki - Korytów - Szeligi - Strzałki - Idzikowice - Opoczno południowe - Oszamowice - Włoszczowa Północ - Psary (Kraków) - Góra Włodowska - Zawiercie (Katowice)
Długosc trasy: 223,8 km

Linia kolejowa E 65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie (CMK) zlokalizowana jest na terenie województw mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i śląskiego. Na terenie województwa mazowieckiego linia przecina obszar powiatu grodziskiego, żyrardowskiego i grójeckiego. Na terenie województwa łódzkiego linia przebiega przez obszar powiatu skierniewickiego, rawskiego, tomaszowskiego i opoczyńskiego. Na terenie województwa świętokrzyskiego linia przecina obszar powiatu koneckiego i włoszczowskiego, zaś w województwie śląskim powiaty częstochowski, myszkowski i zawierciański.
W projekcie dokumentu "Polityka Transportowa Panstwa 2007 - 2020" z dnia 27.01.2007 r., przyjęto, że do roku 2020 linia CMK na odcinku Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie zostanie dostosowana do predkosci 250 km/h. Realizacja linii Y wraz z modernizacja CMK stworzy system KDP w centrum kraju i na liniach obciążonych największym strumieniem pasażerów. Jego pozytywne skutki rozciągną się także na pozostałe regiony zapewniajac im istotne skrócenie czasu podróży w wielu relacjach pomiędzy miastami wojewódzkimi.
CMK prawie na całej długości zaprojektowana została z uwzględnieniem parametrów linii kolejowej dużej prędkości. Na całej długości linia przebiega poza terenami zurbanizowanymi wzdłuż linii nr 4. Analizowana trasa będzie przebiegała po istniejącym śladzie i tylko w niewielkim zakresie będzie zmieniała swój przebieg. CMK będzie miała dwa powiązania z planowaną linią dużej prędkości Wrocław/Poznań Łódź - Warszawa (Linia "Y"). W ramach prac studialnych rozpatrzono trzy warianty połączenia linii nr 4 z linią "Y" Warszawa - Łódź - Poznań/Wrocław. Za rozwiązanie najkorzystniejsze, pozwalające na etapowanie robót i niepowodujące robót straconych, uznany został wariant przyjęty do dalszych analiz:
  • kierunek wiodący - istniejący przebieg linii w kierunku Grodziska Mazowieckiego,
  • budowa dwutorowej łącznicy w kierunku linii "Y" z wyjściem bezkolizyjnym ze stacji Korytów, z prędkością nie niższą niż 200km/h.
    Drugą stacją, na której połączone będą dwie linie szybkiego ruchu jest stacja Opoczno. Stacja Opoczno stanie się stacją węzłową.

  • Plan orientacyjny
    W ramach opracowania Studium Wykonalności dla projektu "Modernizacja linii kolejowej E 65 = Południe na odcinku Grodzisk Mazowiecki - Kraków/Katowice - Zwardoń/Zebrzydowice - granica państwa" zostaną przeprowadzone analizy techniczne i ekonomiczne dla odcinka Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie dla następujących opcji modernizacyjnych: Więcej >>

    Modernizacja linii E65 na odcinku Katowice - Zwardoń - granica państwa i Katowice - Zebrzydowice - granica państwa analizowana jest w czterech opcjach: Więcej >>