Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Opis linii Dokumenty

PRZEDŁUŻENIE TRASY TRAMWAJOWEJ DO PIASECZNACelem strategicznym projektu budowy trasy tramwajowej do Piaseczna będzie podniesienie atrakcyjności i stopnia wykorzystania przez pasażerów środków transportu publicznego w Warszawie. Umożliwi to zachęcenie mieszkańców miasta i miejscowości podwarszawskich (przede wszystkim powiatu piaseczyńskiego: Piaseczno, Julianów, Chyliczki, Mysiadło, Nw. Iwiczna, Str. Iwiczna, Głosków, Jazgarzew) do korzystania z komunikacji tramwajowej i publicznej w ogóle oraz rezygnacji z odbywania podróży samochodem w podróżach do centrum Warszawy.
Z uwagi na położenie trasy tramwajowej i usytuowanie jej przystanku krańcowego w rejonie stacji kolejowej w Piasecznie będzie ona odgrywać znaczącą rolę w ułatwieniu odbywania podróży transportem publicznym o zasięgu aglomeracyjnym i regionalnym do Warszawy.

Przyjęto założenie, że trasa tramwajowa do Piaseczna będzie stanowić kontynuację trasy tramwajowej w ciągu ul. Puławskiej. Będzie zatem umożliwiać dojazd tramwajem do centrum Warszawy i przesiadki na trasy tramwajowe wschód-zachód. Będzie także zapewniać dobre powiązanie z I linią metra (poprzez stację Metro Wilanowska) i w przyszłości z II linia metra (poprzez stację Świętokrzyska). Przewiduje się, że wprowadzenie komunikacji tramwajowej z Piaseczna zapewni dojazd do stacji Metro Wilanowska w czasie ok. 30 minut.

Przewidziano możliwość wykorzystania terenu byłej zajezdni trolejbusowej w Piasecznie na potrzeby organizacji zajezdni tramwajowej.

Przebieg trasy

Nowa trasa tramwajowa będzie stanowić przedłużenie istniejącej trasy tramwajowej w ciągu ul. Puławskiej, kończącej się pętlą Wyścigi, usytuowaną w rejonie węzła ulic Puławska/Rzymowskiego (w narożniku północno-zachodnim). W rejonie pętli Wyścigi przewiduje się usytuowanie nowego zespołu przystankowego Pętla Wyścigi, obsługującego zarówno linie jadące do Piaseczna, jak i kończące swój bieg na Pętli Wyścigi. Trasa początkowo biegłaby po zachodniej stronie ulicy Puławskiej
Na odcinku od Torów Wyścigów Konnych do ul. Karczunkowskiej trasa tramwajowa prowadzona byłaby w pasie dzielącym jezdnie ul. Puławskiej. Szerokość pasa umożliwia budowę dwutorowego torowiska ze słupami trakcyjnymi usytuowanymi na międzytorzu i tylko w nielicznych miejscach zajdzie konieczność modernizacji ulicy Puławskiej. Na odcinku od granicy Warszawy do skrzyżowania z ul. Energetyczną usytuowanie trasy tramwajowej w pasie dzielącym ul. Puławskiej i związana z tym konieczność przebudowy ulicy koliduje z wykonanym projektem modernizacji ul. Puławskiej. Istnieje możliwość przeprowadzenia trasy tramwajowej poza jezdnią ulicy Puławskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Karczunkowską (strona zachodnia). Byłoby to jednak rozwiązanie niekorzystne z punktu widzenia pasażerów z uwagi na odległości dojścia, także z obiektów handlowych centrum Auchan.
Na odcinku od ul. Karczunkowskiej do ul. Okulickiego trasa tramwajowa prowadzona byłaby po zachodniej stronie ul. Puławskiej. Usytuowanie trasy po zachodniej stronie ul. Puławskiej umożliwi przekroczenie nasypu linii kolejowej (łącznicy) do Thompson-Polkolor w tunelu i dogodny zjazd (i wjazd) tramwajów do zajezdni Piaseczno. Rozwiązanie to będzie wymagać także usytuowania trzeciego toru tramwajowego, umożliwiającego zjazd tramwajów do zajezdni bez utrudnień dla ruchu na wprost, w kierunku centrum Piaseczna.
W rejonie przyszłej zajezdni tramwajowej Piaseczno istnieje możliwość zakończenia trasy tramwajowej i wybudowania pętli. Rozwiązanie takie nie stwarzałoby jednak możliwości dogodnego połączenia Piaseczna i oznaczałoby konieczność zorganizowania dowozowej komunikacji autobusowej oraz zmuszałoby pasażerów do przesiadania się. Wprowadzenie komunikacji tramwajowej do centrum Piaseczna oznacza konieczność kontynuowania przebiegu trasy w kierunku skrzyżowania z ul. Okulickiego.

Warianty przebiegu trasy tramwajowej na terenie Piaseczna

Wariant 1 - Żółty
Na zachód od skrzyżowania ul. Puławskiej i Okulickiego trasa tramwajowa może być prowadzona po północnej stronie ul. Okulickiego do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego, a następnie wzdłuż wschodniej krawędzi ul. Wojska Polskiego. Na skrzyżowaniu ul. Sawickiej i Sienkiewicza trasa powinna przechodzić w ciąg ul. Sienkiewicza z usytuowaniem torowiska (ze słupami trakcyjnymi na zewnątrz torowiska) po północnej stronie ulicy. Na skrzyżowaniu ul. Kościuszki i Dworcowej trasa powinna skręcać w ciąg ul. Dworcowej, przebiegając po jej stronie zachodniej, do dw. kolejowego Piaseczno i dalej w kierunku ul. Jana Pawła II. Na odcinku od stacji kolejowej do pętli tramwajowej usytuowanej przy ul. Fabrycznej trasa tramwajowa prowadzona byłaby po zachodniej stronie ul. Dworcowej i Fabrycznej.
Wariant 2 - Czerwony
W wariancie 2 założono inny przebieg trasy tramwajowej na terenie Piaseczna. Przyjęto, że z uwagi na małe szerokości ulic miejskich i chęć ograniczenia ingerencji w układ drogowy, trasa tramwajowa będzie jednotorowa, przebiegając od skrzyżowania ul. Puławska-Okulickiego ulicami: Okulickiego, Powstańców Warszawy, Jana Pawła II, Chyliczkowską, Armii Krajowej. Rozwiązanie takie:
- umożliwi obsługę terenów mieszkaniowych północnego Piaseczna,
- ograniczy zakres zmian w układzie drogowym w związku z budową trasy tramwajowej,
- nie będzie wymagać sytuowania pętli.
Z drugiej strony będzie to rozwiązanie wydłużające czas dojazdu tramwajem do Piaseczna oraz będzie utrudniać planowanie czasów dojazdu tramwajów na poszczególne przystanki, w związku z brakiem możliwości wykorzystania pętli w Piasecznie do wprowadzenia czasów wyrównujących ewentualne opóźnienia tramwajów na trasie.

Przystanki

Na trasie tramwajowej do Piaseczna przewidziano:
 • w wariancie 1 - 20 zespołów przystankowych (40 przystanków).
 • w wariancie 2 - 21 zespołów przystankowych (35 przystanków).
  Przy lokalizacji przystanków wzięto pod uwagę: - usytuowanie istniejących i potencjalnych źródeł i celów podróży,
  - warunek zachowania wysokiej prędkości komunikacyjnej na trasie (możliwe krótkiego czasu dojazdu z Piaseczna do Warszawy),
  - dostępność miejsca dla usytuowania platform przystankowych.

  Odległości między przystankami na trasie tramwajowej do Piaseczna – wariant 1  Odległości między przystankami na trasie tramwajowej do Piaseczna – wariant 2  Przewidywane czasy przejazdu i powiązania z innymi środkami komunikacji

  Planowana trasa tramwajowa do Piaseczna będzie stanowić kontynuację trasy tramwajowej w ciągu ul. Puławskiej. Będzie zatem umożliwiać dojazd tramwajem do centrum Warszawy i przesiadki na trasy tramwajowe wschód-zachód:
 • w ciągu ul. Nowowiejskiej (z możliwością dojazdu do rejonu Politechniki Warszawskiej dalej na Ochotę),
 • w ciągu Al. Jerozolimskich (trasa tramwajowa pętla Banacha - pętla Gocławek),
 • w ciągu Al. Solidarności (trasa tramwajowa Bemowo - Dw. Wileński),
 • w ciągu ul. Słomińskiego (trasa tramwajowa łącząca Wolę i Targówek).
  Docelowo możliwe będą także przesiadki na planowane nowe trasy tramwajowe:
 • Dw. Zachodni - Banacha - Pl. Unii Lubelskiej - Wilanów i
 • Budowlana - Krasińskiego.
  Trasa tramwajowa będzie mieć także dobre powiązanie z I linią metra (poprzez stację Metro Wilanowska) i w przyszłości z II linia metra (poprzez stację Świętkokrzyska).
  Przewiduje się, że wprowadzenie komunikacji tramwajowej z Piaseczna zapewni następujące czasy dojazdu:
 • do pętli Służewiec - w ok. 24 minuty,
 • do stacji Metro Wilanowska - 29 minut,
 • do Pl. Puławskiego - 37 minut
 • do Pl. Zbawiciela - 40 minut,
 • do Ronda Dmowskiego - 44 minut.
 • Trasa tramwajowa z Piaseczna będzie mieć także powiązania z komunikacją autobusową:
 • w rejonie przystanku Wyścigi (węzeł Puławska/Rzymowskiego) z liniami przebiegającymi ciągiem ul. Rzymowskiego (nr 136,) w kierunku Służewca i Ursynowa;
 • w rejonie przystanku Poleczki (skrzyżowanie ul. Puławska/Poleczki) z liniami przebiegającymi ciągiem ul. Puławskiej i Poleczki-Pileckiego (nr 165, 504, 505) w kierunku Wyczółek i Imielina;
 • w rejonie przystanku Karczunkowska (skrzyżowanie ul. Puławska/Karczunkowska) z liniami przebiegającymi ul. Karczunkowską (nr 319, 715) w kierunku przystanku PKP Jeziorki i Dawid.
  Przebieg trasy tramwajowej na terenie Piaseczna umożliwia w wariancie 1 stworzenie w rejonie stacji kolejowej zintegrowanego węzła przesiadkowego umożliwiającego:
 • przesiadki z kolei (dojazdy z Chynowa i Warki),
 • przesiadki z samochodów z wykorzystaniem parkingu w systemie "parkuj i jedź" oraz
 • korzystanie z komunikacji rowerowej. oraz usytuowanie parkingu typu "parkuj i jedź" na obszarze, lub w sąsiedztwie zajezdni tramwajowej.

  Zaplecze techniczne - możliwość wykorzystania zajezdni w Piasecznie

  W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono możliwość zorganizowania zaplecza technicznego dla taboru wykorzystywanego na trasie tramwajowej do Piaseczna w dwojaki sposób:
  • Poprzez wykorzystanie do tego celu obecnych zajezdni tramwajowych w Warszawie - przyjęcie takiego rozwiązania wymagałoby szczegółowej analizy stopnia wykorzystania istniejących zajezdni tramwajowych oraz innych planów rozwojowych w zakresie sieci tramwajowej, w tym zakupów taboru.
  • Poprzez wykorzystanie do tego celu terenu dawnej zajezdni trolejbusowej, położonej przy ul. Puławskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Energetyczną.
  Rozpoznanie stanu istniejącego na ternie zajezdni wskazuje, że jest to teren z punktu widzenia ukształtowania wysokościowego oraz wolnej, niezabudowanej przestrzenie umożliwiający budowę zajezdni tramwajowej. Obiekty znajdujące się na terenie zajezdni są w znacznym stopniu zdewastowane i wymagałyby bądź wyburzenia bądź też remontu kapitalnego i dostosowania do potrzeb zajezdni tramwajowej. Zakres dostosowania obiektów powinien być uzależniony od przewidywanego programu funkcjonalnego dla zajezdni. W przypadku decyzji o budowie trasy tramwajowej program taki powinien powstać w ramach odrębnego opracowania. Zajezdnia nie jest przystosowana do obsługi komunikacji tramwajowej. Zatem działania inwestycyjne musiałyby być zawiązane z budową układu torowego zajezdni i urządzeń do bieżącej obsługi taboru tramwajowego.

  Prognozy przewozów pasażerskich

  Prognoza liczby pasażerów w przekrojach trasy tramwajowej Pętla Wyścigi - Piaseczno (rok 2015 i 2025) - potoki pasażerskie w szczycie porannym
  Odcinek Rok 2015 Rok 2015
  Al.Lotników - Rzymowskiego46905540
  Rzymowskiego - Tor wyścigów Konnych47705650
  Tor wyścigów Konnych - Poleczki/Pileckiego35705450
  Poleczki/Pileckiego - Płaskowickiej58007000
  Płaskowickiej - Żołny56406830
  Żołny - Leśna55606650
  Leśna - Jagielska54806560
  Jagielska - Kuropatwy56906660
  Kuropatwy - Piaseczno56906660


  Wykonane prognozy przewozów pasażerskich wykazały, że:
  • w obu horyzontach, dla których wykonano prognozy przewozów można się spodziewać dość dużego obciążenia trasy tramwajowej ruchem pasażerskim,
  • w roku 2015 liczba pasażerów w godzinie szczytu na poszczególnych odcinkach trasy będzie się wahać od ok. 3600 pasażerów/przekrój na odcinku pomiędzy Torem Wyścigów Konnych a ul. Poleczki do ok. 5800 pasażerów/przekrój, na odcinku pomiędzy ul. Poleczki a ul. Płaskowickiej,
  • w roku 2025 liczba pasażerów w godzinie szczytu na poszczególnych odcinkach trasy będzie się wahać od ok. 5500 pasażerów/przekrój na odcinku pomiędzy Torem Wyścigów Konnych a ul. Poleczki do ok. 7000 pasażerów/przekrój, na odcinku pomiędzy ul. Poleczki a ul. Płaskowickiej,
  • zarówno w roku 2015 jak i 2025 na odcinku od granicy miasta do ul. Poleczki/Pileckiego wielkość potoku pasażerskiego będzie na bardzo zbliżonym poziomie (5500–5800 pasażerów/przekrój w roku 2015 i 6600-7000 pasażerów/przekrój w roku 2025). Świadczy to o małej ilości źródeł i celów podróży na tym odcinku. W związku z tym podstawowym zadaniem nowej trasy powinno być szybkie dowożenie pasażerów z Piaseczna i okolic w rejon skrzyżowania Poleczki/Pileckiego oraz do stacji Metro Wilanowska.
  Opracowano na podstawie:
  KONCEPCJA TRASY TRAMWAJOWEJ DO PIASECZNA
  Analiza techniczna i funkcjonalno-ruchowa

  DOSTĘPNE MATERIAŁY

  W dokumencie m.in.:

 • WSKAZANIE CELÓW BUDOWY TRASY I EFEKTÓW FUNKCJONALNORUCHOWYCH
 • UWARUNKOWANIA POWIĄZAŃ PLANOWANEJ TRASY TRAMWAJOWEJ Z UKŁADEM TRANSPORTU PUBLICZNEGO W WARSZAWIE
 • USYTUOWANIE PRZYSTANKÓW I GŁÓWNE WĘZŁY PRZESIADKOWE
 • PRZEWOZY PASAśERSKIE I RUCH DROGOWY W KORYTARZU PLANOWANEJ TRASY TRAMWAJOWEJ – STAN OBECNY
 • PROGNOZY PRZEWOZÓW PASAśERSKICH
 • OCENA ZAPOTRZEBOWANIA NA TABOR

  W opracowaniu przeprowadzono analizę możliwości budowy trasy tramwajowej do Piaseczna, umożliwiającej podniesienie atrakcyjności i stopnia wykorzystania przez pasażerów środków transportu publicznego w Warszawie.
  Analizie poddano możliwość przedłużenia trasy tramwajowej od pętli Wyścigi do Piaseczna. Zbadano warianty przeprowadzenia trasy tramwajowej w pasie dzielącym ulicy Puławskiej oraz po jej zachodniej stronie. Rozważono także możliwość zredukowania liczby punktów kolizji trasy tramwajowej z układem drogowym poprzez wprowadzenie przebiegu trasy na estakadach.

 • W dokumencie m.in.:

 • CHARAKTERYSTYKa STANU ISTNIEJĄCEGO
 • KONCEPCJA USYTUOWANIA TRASY TRAMWAJOWEJ
 • UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z KOLIZJI Z UKŁADEM DROGOWO-PIESZYM
 • OPIS STANDARDU TECHNICZNEGO TRASY
 • KONCEPCJA ROZWIĄZANIA PRZYSTANKÓW
 • UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE ZE STEROWANIEM RUCHEM TRAMWAJÓW W PUNKTACH KOLIZJI
 • ZAPLECZE TECHNICZNE DLA TABORU – MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA ZAJEZDNI W PIASECZNIE
 • WSKAZANIE PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW REALIZACYJNYCH
 • WSTĘPNE OSZACOWANIE KOSZTÓW TRASY TRAMWAJOWEJ

  Prezentowany raport przedstawia wyniki przeprowadzonej analizy możliwości budowy trasy tramwajowej z Warszawy do Piaseczna.
  W trakcie opracowania przeprowadzono dyskusję nad możliwymi wariantami budowy trasy tramwajowej z radnymi Warszawy i Piaseczna oraz przedstawicielami Urzędu m.st. Warszawy (Biuro Drogownictwa i Komunikacji) i Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o.