Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Ul. Nowo-Ziemowita - Swojska


Ulica Nowo-Ziemowita będzie przedłużeniem w kierunku wschodnim projektowanej Trasy Świętokrzyskiej (ulicy klasy Z o przekroju dwujezdniowym). Na skrzyżowania Trasy Świętokrzyskiej z ul. Nowo-Ziemowita i Obwodnicą Środmiejską przewidziano budowę skrzyżowania dwupoziomowego. W dalszym swoim przebiegu planowany ciąg uliczny w rejonie skrzyżowania istniejącej ul. Ziemowita z ulicami Wszeborską i Księcia Mieszka I, przejdzie w korytarz istniejącego ciągu ul. Ziemowita - Swojska. W dalszym przebiegu na pograniczu Warszawy i Ząbek, zgodnie z dotychczasowymi opracowaniami planistycznymi, planowany jest węzeł dwupoziomowy ulicy Nowo-Ziemowita z Trasą Olszynki Grochowskiej. Na terenie Ząbek przyjęto założenie o kontynuacji trasy drogowej w pasie drogowym zarezerwowanym na ul. Nowo-Ziemowita, na odcinku pomiędzy Trasą Olszynki Grochowskiej a ul. Sikorskiego w Ząbkach. Szerokość tego pasa wynosi od 43m do 46m z zawężeniem w rejonie cmentarza przy ul. Piłsudskiego do 32m. Planowana ulica Nowo-Ziemowita połączy się na terenie Ząbek z drogą wojewódzką 634.
W pasie dzielącym jezdnie planowanej ulicy Nowo-Ziemowita usytuowana zostanie trasa tramwajowa do Ząbek. Będzie ona przedłużeniem trasy przewidzianej w projekcie budowlanym Trasy Świętokrzyskiej. Zgodnie z projektem Trasy Świętokrzyskiej, trasa tramwajowa, w ciągu ul. Kijowskiej, na odcinku pomiędzy ul. Targową a ul. Tysiąclecia (rejon istniejącej pętli tramwajowej na ul. Kijowskiej) zostanie przebudowana a następnie przedłużona w kierunku wschodnim. W koncepcji trasy tramwajowej przyjęto, że szerokość torowiska, na odcinkach pomiędzy przystankami wynosi 8m. Pozwala to na poprowadzenie torowiska dwutorowego o rozstawie 3,90m ze słupami trakcyjnymi na międzytorzu, w osi torowiska, z obustronnie przyległymi jezdniami, gdzie krawężniki jezdni odległe są od osi toru o 2,05m.

Podstawowe założenia techniczne:

- klasa drogi G - głowna,
- prędkość projektowa Vp = 60 km/h,
- dwie jezdnie zasadniczo po dwa pasy ruchu z poszerzeniem do trzech pasow ruchu, w rejonie skrzyzowań,
- szerokość pasów ruchu 3,5 m każdy (na skrzyżowaniach w rejonie poszerzeń możliwość zawężenia do 3m),
- pas dzielący środkowy o szerokości zmiennej od 8-15 m przeznaczony do prowadzenia trasy tramwajowej,
- dwustronne ciągi piesze i rowerowe o szerokości 2,0m,
- dwustronne ciągi rowerowe o szerokości 2,5m.

Efekty funkcjonalno-ruchowe trasy drogowej:
 1. Stworzenie powiązania drogowego spinającego układ tras o charakterze obwodowym położonych we wschodnim obszarze Warszawy (Obwodnica Środmiejska/ul. Rzeczna, Trasa Olszynki Grochowskiej, Żołnierska i Wschodnia Obwodnica Warszawy). Budowa ciągu ul. Nowo-Ziemowita - Swojska ułatwi rozrząd ruchu międzydzielnicowego z wykorzystaniem tras o przebiegu obwodowym.
 2. Zapewnienie kontynuacji przebiegu Trasy Świętokrzyskiej (na terenie Warszawy) i drogi wojewodzkiej (poza granicami Warszawy). Ułatwi to rozrząd ruchu źrodłowo-docelowego i zapewni powiązania Warszawy z otaczającymi gminami (m.in. Ząbkami).
 3. Zwiększenie dostępności do systemu transportowego. Trasa będzie przebiegać w obszarze słabo obsługiwanym, pomiędzy ulicami Radzymińską i Zabraniecką, jako dopełnienie układu drogowego z licznymi powiązaniami z układem ulic niższego rzędu.
 4. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów położonych na wschód od Obwodnicy Środmiejskiej z możliwością ich przeznaczenia dla zabudowy mieszkaniowej oraz lokowania miejsc pracy.
 5. Zwiększenie szans na rewitalizację i uporządkowanie zaniedbanych terenów położonych na wschód od Obwodnicy Środmiejskiej.
 6. Zmniejszenie obciążenia układu drogowego wschodnich obszarow Warszawy, przede wszystkim ul. Łodygowej i ul. Janowieckiej. Oznaczać to będzie poprawienie warunków ruchu na ul. Łodygowej i stworzenie możliwości uporządkowania i uspokojenia ruchu na ul. Janowieckiej.
 7. Zmniejszenie obciążenia układu drogowego Ząbek, przede wszystkim na ul. Warszawskiej i na ul. Piłsudskiego.
 8. Zmniejszenie pracy przewozowej w systemie transportowym. Ograniczy to zużycie energii w systemie transportowym i będzie korzystnie wpływać na ograniczenie emisji zanieczyszczeń.

W dokumencie m.in.:

 • UWARUNKOWANIA POWIĄZAŃ TRASY
 • ANALIZA PRZEBIEGU TRASY
 • ANALIZA UWARUNKOWAŃ TECHNICZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH
 • PROGNOZY RUCHU I PRZEWOZÓW
 • EFEKTY FUNKCJONALNO-RUCHOWE
 • OKREŚLENIE SZACUNKOWYCH KOSZTÓW

  Raport prezentuje wyniki opracowania pt.: "Studium przebiegu ul. Nowo Ziemowita- Swojska" wykonanego przez biuro projektowo-konsultingowe TransEko sp.j. na zamowienie Urzędu m. st. Warszawy, Biura Drogownictwa i Komunikacji. Raport przedstawia wyniki analizy możliwości przebiegu ul. Nowo Ziemowita (oraz budowy trasy tramwajowej w pasie dzielącym tej ulicy), na odcinku od Obwodnicy Środmiejskiej do granicy miasta. W ramach opracowania m.in.:
  - zbadano uwarunkowania powiązań planowanej trasy drogowej i tramwajowej z istniejącym i planowanym układem drogowym i transportu zbiorowego,
  - przeanalizowano dokumenty planistyczne i projektowe dotyczące planowanego zagospodarowania,
  - przedstawiono koncepcję usytuowania trasy drogowej wraz z trasą tramwajową,
  - przedstawiono założenia dotyczące kontynuacji przebiegu trasy tramwajowej poza obszar Warszawy,
  - przedstawiono koncepcję rozwiązań technicznych dla trasy drogowej oraz trasy tramwajowej,
  - przeprowadzono analizę uwarunkowań realizacyjnych,
  - wykonano prognozy ruchu drogowego i przewozów pasażerskich,
  - oszacowano koszty realizacji trasy drogowej i tramwajowej,
  - przedstawiono efekty funkcjonalno-ruchowe budowy trasy drogowej i tramwajowej.


  Prezentacja studium 5,75 MB


 • Plan przebiegu ul. Nowo-Ziemowita na terenie Warszawy i Ząbek


  Zanraniecka - Klukowska 0,94 MB

  Bardowskiego - TOG 0,71 MB

  Ząbki 0,74 MB

  Plan przebiegu ul. Nowo-Ziemowita na terenie Warszawy


  Węzeł z Obwodnicą Śródmiejską  OŚ - Ziemowita  Ciąg Ziemowita-Swojska  Skrzyżowanie z Rzeczną  Rzeczna - Bukowiecka  Skrzyżowanie z Klukowską

  Klukowska - Bardowskiego

  Skrzyżowanie z Bardowskiego

  Bardowskiego - TOG

  Węzeł z TOG