Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

21 lutego 2010

Wniosek w sprawie opracowania dotyczącego połączenia kolejowego Warszawa – Płock

Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego

Szanowny Panie Marszałku,

W związku z zarezerwowaniem w budżecie Województwa Mazowieckiego środków na analizy dotyczące postulowanego połączenia kolejowego Warszawa – Płock, Stowarzyszenie SISKOM zwraca się z wnioskami dotyczącymi:

–        sposobu organizacji opracowywania przedmiotowego studium,

–        zakresu analizy i wariantowania.

1.         Cel podstawowy analizy.

Zadaniem podstawowym przedmiotowego opracowania jest uzyskanie jednoznacznej opinii nt. potrzeby i zasadności inwestowania środków publicznych w połączenie kolejowe Warszawa – Płock. Taka ocena powinna się opierać na rzetelnie przeprowadzonej analizie wielokryterialnej. Dalsze wariantowanie pod względem szczegółowego doboru trasy, zakresu prac budowlanych, charakterystyki przewozów itp. będzie wynikową ewentualnej opinii stwierdzającej zasadność połączenia kolejowego Warszawa – Płock.

W związku z powyższym wnioskujemy o podzielenie całości opracowania na dwa etapy. Etap I ma za zadanie stwierdzić jednoznacznie zasadność lub brak zasadności połączenia. Jeśli Wykonawca w wyniku prac analitycznych stwierdzi, iż omawiane przedsięwzięcie jest potrzebne, należy wykonać Etap II zawierający szczegółowe analizy.

2.         Wariantowanie korytarza linii (Etap I).

Opcja tzw. „0”.

Zakłada niepodejmowanie działań w zakresie budowy nowych linii kolejowych oraz modernizacji infrastruktury istniejących szlaków. Stanowi punkt odniesienia dla pozostałych wariantów.

Wariant 1: trasa Warszawa – Sochaczew – Kutno – Płock.

Zakres działań: modernizacja istniejącej infrastruktury[1] na linii kolejowej nr 33 od st. Kutno do st. Płock + zakres prac planowanych przez PKP PLK na linii kolejowej nr 3.

Wariant 2: trasa Warszawa – Sochaczew – Płock.

Zakres działań: budowa nowej linii kolejowej od Sochaczewa w kierunku Płocka + zakres prac planowanych przez PKP PLK na linii kolejowej nr 3.

Analizie wewnątrz wariantu należy poddać lokalizację posterunku odgałęźnego na linii nr 3. Jako jeden z podwariantów należy rozważyć wyjście na zachód od st. Sochaczew.

Wariant 3: trasa Warszawa – Sochaczew – Wyszogród – Płock.

Zakres działań: budowa nowej linii od Sochaczewa przez Wyszogród do Płocka + zakres prac planowanych przez PKP PLK na linii kolejowej nr 3.

Analizie wewnątrz wariantu należy poddać lokalizację posterunku odgałęźnego na linii nr 3. Jako jeden z podwariantów należy rozważyć wyjście na zachód od st. Sochaczew.

Wariant 4: trasa Warszawa – Nowy Dwór Maz. – Wyszogród – Płock.

Zakres działań: budowa nowej linii od Nowego Dworu Maz. (posterunek odgałęźny po przekroczeniu Narwi istniejącym mostem) + zakres prac realizowanych przez PKP PLK na linii kolejowej nr 9.

Wariant 5: trasa Warszawa – Nowy Dwór Maz. – Płońsk – Płock.

Zakres działań: budowa nowej linii od Nowego Dworu Maz. (p.odg po przekroczeniu Narwi obecnym mostem) + zakres prac realizowanych przez PKP PLK na linii kolejowej nr 9.

Wariant 6 „autorski”

Wykonawca przedstawia dodatkową trasę przebiegu.

Przy wariantowaniu Wykonawca powinien zwrócić uwagę na istniejące fragmenty rezerwy pod tzw. CMK-bis takie jak wykupione grunty, zapisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto Wykonawca powinien zwrócić uwagę, iż w Eksperckim Projekcie Koncepcji Zagospodarowania Przestrzennego Kraju do roku 2033[2] jest mowa o ewentualnej budowie linii dużych prędkości (KDP) Warszawa – Płock – Toruń – Bydgoszcz.

3.         Wariantowanie zakresu modernizacji i budowy elementów infrastruktury (ewentualny Etap II).

Sieć istniejąca.

Należy podkreślić, iż zakres prac planowanych przez PKP PLK również podlega wariantowaniu, gdyż obecnie prowadzone są prace nad Studium Wykonalności modernizacji i rozbudowy Warszawskiego Węzła Kolejowego realizowanego w ramach projektu TEN-T nr 2006-PL-92608-S Przygotowanie przedsięwzięcia „Modernizacja i rozbudowa Warszawskiego Węzła Kolejowego (WWK)”.

W związku z tym Wykonawca opracowania dotyczącego linii kolejowej Warszawa – Płock winien poddać analizie trzy warianty prac na sieci istniejącej:

a)      wariant „budżetowy” z OPZ na Studium Wykonalności modernizacji i rozbudowy Warszawskiego Węzła Kolejowego[...];

b)      wariant „przyszłościowy” z OPZ na Studium Wykonalności modernizacji i rozbudowy Warszawskiego Węzła Kolejowego[...];

c)      wariant autorski – w przypadku uznania, iż zakres prac z wariantów ww. jest niewystarczający.

Dla odcinków linii kolejowych położonych poza obszarem WWK należy także przebadać trzy warianty zakresu modernizacji. Wskazanym jest pozyskanie od PKP PLK danych nt. ewentualnych prac modernizacyjnych.

Sieć nowobudowana.

Należy przeanalizować zakres podstawowych parametrów technicznych linii kolejowej tj. prędkość projektową, liczbę torów, stacje, przystanki osobowe, elementy automatyki i zasilania, potrzebę budowy LPN[3].

Należy też przeanalizować zasadność rezerwowania terenu pod postulowaną w Eksperckim Projekcie Koncepcji Zagospodarowania Przestrzennego Kraju do roku 2033 linię KDP.

4.         Wariantowanie przewozów (ew. Etap II).

Wykonawca powinien przeanalizować na podstawie prognozowanych potoków ruchu liczbę pociągów o profilu RE[4]zatrzymanie na wybranych ważniejszych stacjach i przystankach osobowych oraz o profilu R[5] – zatrzymanie na wszystkich punktach obsługi pasażerskiej.

5.         Analiza potrzeb taborowych i zaplecza technicznego (ew. Etap II).

Wykonawca na podstawie danych dotyczących przewozów i potoków ruchu powinien przeanalizować typ taboru do obsługi trasy wraz z ustaleniem podstawowych parametrów technicznych. Należy wziąć pod rozwagę możliwość przedstawienia przez konsultanta potencjalnych producentów wraz z modelami.

Kwestia zaplecza technicznego jest o tyle ważna, gdyż dla pełnej obsługi trasy prawdopodobnie konieczne będzie zwiększenie liczby posiadanego przez Koleje Mazowieckie (KM) taboru. Informacje uzyskane przez Stowarzyszenie z KM wskazują, iż obecnie zaplecza są wykorzystywane w bardzo dużym stopniu (Ochota, Grochów – 100%, Tłuszcz – 90%, Sochaczew – 80%). Zadaniem Wykonawcy będzie przeanalizowanie sposobu obsługi taboru, miejsca jego postoju oraz ewentualnych inwestycji z tym związanych.

Uprzejmie prosimy o dokładne przeanalizowanie złożonych uwag. Ze swojej strony oferujemy pomoc i możliwość konsultacji. Oczekujemy na odpowiedź w trybie KPA.


[1] Jako modernizację infrastruktury należy rozumieć prace naprawcze w zakresie podtorza i nawierzchni torowej, sieci trakcyjnej, zasilania, automatyki, peronów i obiektów towarzyszących.

[2] Ekspercki Projekt Koncepcji Zagospodarowania Przestrzennego Kraju do roku 2033, str. 157, akapit drugi; mapa nr 24

[3] linia potrzeb nieatrakcyjnych

[4] Regio Express

[5] Regio

Odpowiedź

Kategoria: Kolej, Mazowsze, Wnioski i uwagi — Tagi: