Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Studia Komunikacyjne Śródmieścia

Studium komunikacyjne Śródmieścia Warszawy
w związku z planowanymi zmianami zagospodarowania przestrzennego

Raport przedstawia wyniki I etapu opracowania pt.: "Studium komunikacyjne Śródmieścia Warszawy w związku z planowanymi zmianami zagospodarowania przestrzennego".
Opracowanie zostało wykonane przez TransEko Sp.j. 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 9/1A na zamówienie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy.

W Studium przeprowadzono badania generacji i absorpcji ruchu na przykładzie wybranych budynków wysokich w Śródmieściu Warszawy. Spośród danych przekazanych przez Zamawiającego dotyczących 26 budynków wysokich do badań wyselekcjonowano 18 obiektów (13 biurowych, 2 hotele, 2 apartamentowce i 1 o funkcjach mieszanych), dla których przeprowadzono badania ruchu. Badań nie wykonano w obiektach w przypadku których określenie generacji i absorpcji ruchu było niejednoznaczne.

W pomiarach odnotowywano:
- ruch na wjazdach i wyjazdach z parkingu podziemnego,
- ruch na wjazdach i wyjazdach na parking naziemny,
- parkowanie na ulicach przyległych do obiektu,
- podwożenie przez pojazdy prywatne i taksówki,
- pojazdy obsługi obiektu w podziale na samochody osobowe, dostawcze i ciężarowe.
- napełnienie w samochodach wjeżdżających na parkingi obiektów.

Pomiary przeprowadzono w dniach 1-30 września 2008 roku w godzinach 7:00-9:00 i 16:00- 17:00. Pomiary wykonywane były w dni robocze od wtorku do czwartku.


Raport przedstawia wyniki opracowania pt.: "Studium koncepcyjne układu komunikacyjnego rejonu Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie z wnioskami do planu miejscowego". Celem opracowania było wskazanie kierunków rozwoju systemu transportowego i wytycznych do planu miejscowego otoczenia Pałacu Kultury i Nauki (w odniesieniu do ruchu drogowego, transportu zbiorowego, ruchu pieszego i rowerowego) biorąc pod uwagę planowane zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym w tym rejonie oraz strategię miasta dotyczącą systemu transportowego (projekt Strategii Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy na lata 2007-2015) i polityki przestrzennej (Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy).
Studium zostało wykonane w okresie sierpień - październik 2008 przez biuro projektowo-konsultingowe TransEko na zamówienie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy.
W Studium przeprowadzono szczegółową analizę obszaru ograniczonego ulicami: Al. Jerozolimskie, ul. Marszałkowska, ul. Świętokrzyska i ul. Emilii Plater pod kątem zasad obsługi komunikacyjnej centrum miasta oraz innych czynników mających wpływ na funkcjonowanie systemu transportowego w tym obszarze. Zidentyfikowano główne obiekty generujące ruch (tj. dworce kolejowe, stacje metra, przystanki autobusowe i tramwajowe, obiekty użyteczności publicznej oraz budynki biurowe i mieszkaniowe). Zbadano funkcjonowanie układu drogowego, transportu zbiorowego oraz warunki ruchu pieszego i ruchu rowerowego.
Na podstawie wykonanych inwentaryzacji oraz analiz przeprowadzono ocenę funkcjonowania systemu transportowego. Scharakteryzowano podstawowe uwarunkowania i zasady powiązań układu komunikacyjnego z istniejącym i planowanym zagospodarowaniem przestrzennym. Stworzyło to podstawę identyfikacji podstawowych problemów i podstawę do sformułowania wniosków.
W części analitycznej opracowania zbadano 3 koncepcje rozwiązania komunikacyjnego:
- zapisaną w obowiązującym planie miejscowym,
- proponowaną przez Miejską Pracownię Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju (MPPPiSR),
- autorów Studium.
Koncepcje przedstawiono w formie opisowej i w postaci planów sytuacyjnych i przekrojów poprzecznych w punktach charakterystycznych.

W szczególności zakres Studium obejmował:
- Charakterystykę i ocenę obecnego układu komunikacyjnego oraz identyfikację problemów.
- Sformułowanie wniosków z opracowań projektowych dotyczących układu komunikacyjnego w rejonie PKiN.
- Charakterystykę możliwych wariantów rozwiązania komunikacyjnego.
- Ocenę funkcjonalno-ruchową wariantów rozwiązania komunikacyjnego ze wskazaniem silnych i słabych stron oraz uwarunkowań realizacyjnych.
- Opracowanie wynikowej koncepcji rozwiązania komunikacyjnego zapewniającego możliwość obsługi planowanego zagospodarowania przestrzennego i zwiększenie integracji przestrzennej obszaru, w tym także węzła komunikacyjnego związanego z dworcami kolejowymi, metrem oraz ułatwienie ruchu pieszego i rowerowego.
- Sformułowanie wniosków do planu miejscowego.

Mikrosymulacje ruchu wokół Pałacu Kultury i Nauki

Wariant 0


Wariant 1


Wariant 2a


Wariant 2b


Społeczny projekt zagospodarowania okolic PKiN oraz obsługi komunikacyjnej
autorstwa Forum Rozwoju Warszawy (FRW) przy wsparciu Stowarzyszenia Integracji Stołecznje Komunikacji (SISKOM)

Proponujemy wieloaspektowy projekt na który składają się:

  • Przywrócenie przestrzeni pieszym
  • Kompleksowa analiza komunikacyjna
  • Analiza zagospodarowania zieleni
  • Podział funkcjonalny zabudowy
Proponujemy stworzenie na terenie Pl. Defilad struktury urbanistycznej jak najbardziej korespondującej z otaczającym go miastem, dostosowanie się skalą i intensywnością zabudowy, wielkością kwartałów, powiązanie z istniejącymi ciągami komunikacyjnymi i odtworzenie przedwojennych. Pałac Kultury i Nauki powinien wtopić się w tkankę miejską w oparciu o założenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. PKiN jest i będzie symbolem Warszawy, co nie musi oznaczać, dominacji nad miastem. Dążenie do budowy wieżowców w jego sąsiedztwie zminimalizuje tę dominację.
Nowo powstające uliczki powinny być stworzone z myślą o pieszych oraz cyklistach. Aby te okolice nie stały się wyspą należy przywrócić przejścia dla pieszych oraz ograniczyć ruch samochodowy w centrum. Zabudowany Plac Defilad powinien stać się miejscem, z którego Warszawiacy będą dumni, i w którym będą chcieli przebywać. Dlatego główny nacisk położyliśmy na planowanie przestrzeni dla pieszych i cyklistów. Wszelkie uliczki, które mają dopuszczony ruch kołowy są możliwie wąskie tak, aby służyły tylko jako dowóz towarów lub ludzi, a nie parking. Wszystkie uliczki winny mieć szpalery drzew oraz ławeczki, aby stały się miejscem przyjaznego spędzania czasu, a w parterach powinny być zapełnione sklepikami oraz kawiarniami czy restauracjami.

Szczegóły na stronie placdefilad.plUkład komunikacyjny i urbanistyczny w centrum WarszawyAnaliza układu komunikacyjnego i możliwości jego przekształceń dla
obszaru położonego pomiędzy ulicami:
Marszałkowską, Królewską, Traktem Królewskim oraz Hożą

Celem opracowania jest analiza i ocena warunków ruchu drogowego (kołowego, pieszego, rowerowego oraz komunikacji publicznej) w obszarze polozonym między ulicami: Marszałkowską, Królewską, Traktem Królewskim oraz Hożą.
Opracowanie składa się z 4 części:
Cześć A obejmuje analizy dotyczczas wykonanych opracowań planistycznych i komunikacyjnych dotyczących obszaru opracowania.
Cześć B obejmuje identyfikację, inwentaryzację i ocenę uwarunkowań funkcjonalno-ruchowych obszaru w zakresie ruchu drogowego, komunikacji publicznej, ruchu pieszego i rowerowego.
Cześć C obejmuje uwarunkowania historyczne, turystyczne i społeczne.
Cześć D obejmuje wnioski do przyszłych przekształceń obszaru w zakresie likwidacji tranzytu, zwiększenia dostępności i przyjazności obszaru dla ruchu pieszego i rowerowego i usprawnienie komunikacji publicznej.


Studia i analizy urbanistyczne do przekształceń przestrzeni publicznej
ciągu ulic Bracka-Szpitalna w obszarze pomiędzy ulicami:
Marszałkowską, Królewską, Traktem Królewskim i Hożą

Dokument składa się z pięciu części:
Cześć A zawiera analizy dotychczas wykonanych opracowań planistycznych i obowiązujących ustaleń dla analizowanego obszaru.
Cześć B charakteryzuje przestrzenie publiczne w zakresie powiązań zewnętrznych, sąsiadującyh z obszarem i znajdujących się w granicach analizowanego obszaru.
Cześć C dokonuje analizy historycznej przestrzeni publicznej w analizowanym obszarze.
Cześć D zawiera analizę wyposażenia i funkcji przestrzeni publicznej w obszarze.
Cześć E zawiera wnioski z przeprowadzanych analiz do opracowania wytycznych dla przekształceń obszaru, w tym kierunki przekształceń charakteru przestrzeni publicznej, modelr przekształceń o rozwoju siatki przestrzeni publicznych, propozycje podziału na zadania inwestycyjne, wytyczne dla zadań inwestycyjnych, modele kształtowania i propozycje zmian w komunikacji.