Forum       Kontakt       Księga go¶ci       Mapa strony


BUDOWA TRASY TRAMWAJOWEJ OD PĘTLI BANACHA DO WILANOWA

Ogólnym celem budowy trasy tramwajowej do Wilanowa będzie podniesienie atrakcyjno¶ci i stopnia wykorzystania przez pasażerów ¶rodków transportu publicznego w Warszawie. Celem głównym inwestycji będzie obsłużenie komunikacj± tramwajow± nowopowstaj±cego Miasteczka Wilanów i zachęcenie mieszkańców do korzystania z komunikacji tramwajowej i publicznej w ogóle oraz rezygnacji z odbywania podróży samochodem w podróżach do centrum Warszawy.
Trasa tramwajowa na odcinku Pętla Banacha - Petla Pałacowa jest tylko elementem większej inwestycji. Docelowo trasa ta będzie przedłużona z jednej strony od Banacha wzdłuż ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. do Dworca Zachodniego i dalej ul. Prymasa Tysi±clecia do ul. Wolskiej, a z drugiej strony od Petli Pałacowa do Konstancina. Wilanów i Konstancin s± obszarem o intensywnym rozwoju zagospodarowania przestrzennego. Miasto Konstancin i okoliczne gminy s±siaduj±ce rozwijaj± się dzięki silnym powi±zaniom z warszawskim rynkiem pracy. Od kilku lat zachodzi proces suburbanizacji Warszawy - miejscowo¶ci podwarszawskie oferuj± tańsze warunki mieszkaniowe, co powoduje wzmożone zainteresowanie inwestycjami mieszkaniowymi również przez mieszkańców Warszawy. Zapewnienie dobrej komunikacji transportem publicznym na peryferiach miasta jest warunkiem konieczym do zmniejszenia natężenia ruchu wjazdowego do stolicy samochodów osobowych i zmniejszenia tym samym zakorkowania ulic Warszawy.
W 2004 roku firma Faber Maunsell na zlecenie Tramwajów Warszawskich wykonała studium wykonalno¶ci wraz z koncepcj± przebiegu trasy tramwajowej na odcinku od pętli Banacha do Wilanowa. Zakres zadań w opracowaniu obejmował:
- Okre¶lenie potrzeb komunikacyjnych z okre¶leniem Ľródeł i celów podróży na obszarze miasta.
- Analizę układu komunikacji zbiorowej w obszarze oddziaływania projektu.
- Okre¶lenie parametrów systemu transportu zbiorowego, takich jak: praca przewozowa (pasażerokilometry i wozokilometry) w podziale na poszczególne ¶rodki transportu zbiorowego, ¶rednie długo¶ci i czasy podróży komunikacj± zbiorow±, liczba pasażerów w poszczególnych ¶rodkach komunikacji zbiorowej, przesiadki w głównych węzłach transportowych, wskaĽnik przesiadkowo¶ci w systemie komunikacji zbiorowej w Warszawie.
- Analizy ruchu dla zdefiniowanych wariantów budowy trasy.
- Analizy techniczne dla zdefiniowanych wariantów modernizacji.
- Analizę ekonomiczn± i finansow±.
- Analizę oddziaływania na ¶rodowisko.
- Analizę wrażliwo¶ci i analizę ryzyka.
- Podsumowanie i wybór wariantu budowy trasy.

Przebieg trasy

W studium wykonano analizę możliwo¶ci budowy trasy od Pętli Banacha do Wilanowa. Poza wariantem zero przeanalizowano 6 wariantów poprowadzenia trasy:
 • Wariant 1 (W1): Banacha – Pole Mokotowskie – Batorego – Boya - Puławska – Goworka - Spacerowa – Belwederska – Sobieskiego – Sobieskiego Bis – Pętla Pałacowa
 • Wariant 2 (W2): Banacha – Pole Mokotowskie – Batorego – Boya – Klonowa – Spacerowa – Belwederska – Sobieskiego – Sobieskiego Bis – Pętla Pałacowa
 • Wariant 3 (W3): Banacha – Żwirki i Wigury – Rostafińskich – Boboli – Batorego – Waryńskiego – Goworka – Spacerowa – Belwederska – Sobieskiego – Sobieskiego Bis – Pętla Pałacowa
 • Wariant 4 (W4): Banacha – Żwirki i Wigury – Rostafińskich – Boboli – Batorego – Boya – Klonowa – Spacerowa – Belwederska – Sobieskiego – Sobieskiego Bis – Pętla Pałacowa
 • Wariant 5 (W5): Banacha – Żwirki i Wigury – Rostafińskich – Boboli – Rakowiecka – Puławska – Goworka – Spacerowa – Belwederska – Sobieskiego – Sobieskiego Bis – Pętla Pałacowa
 • Wariant 6 (W6): Banacha – Pole Mokotowskie – Boboli - Rakowiecka – Puławska – Goworka – Spacerowa – Belwederska – Sobieskiego – Wilanowska – Przyczółkowa – Pętla Pałacowa
Wyniki przeprowadzonej analizy potwierdziły, że budowa trasy tramwajowej będzie stwarzać dogodne warunki dla skrócenia czasu podróży pasażerów tramwaju i zwiększenia niezawodno¶ci funkcjonowania systemu transportowego miasta. Należy przez to rozumieć stworzenie warunków dla jak najszybszego przejazdu tramwaju z obszaru Wilanowa do centrum (i odwrotnie) oraz zapewnienie możliwo¶ci sprawnej wymiany pasażerów na przystankach.

Wyboru najkorzystniejszego wariantu budowy trasy tramwajowej dokonano bior±c pod uwagę następuj±ce kryteria:
- wyniki prognoz przewozów pasażerskich,
- koszty inwestycyjne,
- kolizyjno¶ci trasy z układem drogowym i pieszym oraz z inżynieryjn± infrastruktur± podziemn±,
- kosztów i korzy¶ci społecznych,
- możliwo¶ć etapowania realizacji.

Bior±c powyższe pod uwagę za najkorzystniejszy wariant budowy trasy tramwajowej uznano wariant 5 o następuj±cym przebiegu:
 • ul. Banacha - torowisko dwukierunkowe usytuowane poza jezdni±, wzdłuż południowej krawędzi ulicy,
 • Żwirki i Wigury - torowisko dwukierunkowe usytuowane poza jezdni±, wzdłuż wschodniej krawędzi ulicy,
 • ul. Rostafińskich - torowisko dwukierunkowe usytuowane poza jezdni±, wzdłuż północnej krawędzi ulicy,
 • ul. Boboli - torowisko dwukierunkowe usytuowane w osi ulicy,
 • ul. Rakowiecka (odcinek zachodni) - przebieg trasy z wykorzystaniem istniej±cego torowiska tramwajowego,
 • ul. Rakowiecka (odcinek wschodni) - torowisko tramwajowo-autobusowe dwukierunkowe usytuowane, wzdłuż północnej krawędzi ulicy,
 • ul. Puławska - torowisko dwukierunkowe usytuowane w osi ulicy,
 • ul. Goworka - torowisko dwukierunkowe usytuowane poza jezdni±, w osi ulicy,
 • ul. Spacerowa - torowisko dwukierunkowe usytuowane poza jezdni±, w osi ulicy,
 • ul. Belwederska - obustronne, jednokierunkowe torowiska tramwajowo-autobusowe usytuowane przy prawych krawędziach ulicy,
 • ul. Sobieskiego - obustronne, jednokierunkowe torowiska tramwajowo-autobusowe usytuowane przy prawych krawędziach ulicy,
 • Sobieskiego Bis (do pętli PAŁACOWA) - torowisko dwukierunkowe usytuowane poza jezdni±, w pasie dziel±cym ulicy.

  Prognozy przewozów pasażerskich

  w wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że:
  - we wszystkich wariantach budowy trasy tramwajowej można się spodziewać znacznego obci±żenia trasy tramwajowej Banacha-Wilanów ruchem pasażerskim;
  - największe obci±żenie ruchem pasażerskim będzie występować w wariancie 5, a najmniejsze w wariantach 1i 2;
  - w wariancie 5 trasa tramwajowa będzie obsługiwać największ± liczbę podróży pasażerskich w porównaniu z innymi wariantami (¶rednio o 13-14% więcej); najmniejsz± liczbę podróży pasażerów odnotowano w wariancie 3;
  - bardzo duż± liczb± przewożonych pasażerów charakteryzuje się także wariant 6, jednak ¶redni potok pasażerski jest w tym wariancie niższy niż w przypadku wariantu 5, co wskazuje na ogólnie mniejsz± równomierno¶ć obci±żenia trasy potokiem pasażerskim.

  Prognoza liczby pasażerów na godzinę w roku 2010

  Odcinek/przekrój

  Szczyt poranny

  Szczyt popołudniowy

  Banacha8 5505 000
  Rostafińskich9 2505 600
  Rakowiecka10 900 - 13 8007 100 - 8 350
  Spacerowa10 9007 200
  Belwederska10 6007 100
  Sobieskiego8 300 - 10 7006 000 - 7 600
  Sobieskiego-bis7 1004 600

  Koszty i harmonogram realizacji inwestycji przewidywany w 2004 roku

  Oceniano, że program budowy trasy tramwajowej od Pętli Banacha do Wilanowa wymaga poniesienia kosztów inwestycyjnych w wysoko¶ci 525,2 mln zł (bez podatku VAT).
  Szczegółowe zestawienie kosztów przedstawia się następujaco:
  • budowa trasy tramwajowej - 213,2 mln zł, w tym:

   • Infrastruktura torowa - 105,220 mln zł,
   • Przystanki - 3,522 mln zł,
   • Infrastruktura trakcyjna - 75,470 mln zł,
   • Sterowanie ruchem - 3,540 mln zł,
   • System informacji - 7,578 mln zł,
   • Studia i projekty - 11,720 mln zł,
   • Wycinka drzew - 0,530 mln zł,
   • Inżynier kontraktu - 3,000 mln zł,
   • Promocja - 0,600 mln zł,
   • Audyt zewnętrzny - 2,000 mln zł.

  • zakup taboru - 312,0 mln zł.
  Realizację zaproponowanego programu budowy trasy tramwajowej podzielono na 3 etapy:
  • Etap I - lata 2005 - 2006: wykonanie projektu technicznego oraz innych niezbędnych studiów i analiz, pozyskanie terenu (je¶li okazałoby się konieczne).
  • Etap II - lata 2007 - 2009: budowa trasy (3 lata).
  • Etap III - rok 2010: pocz±tek okresu eksploatacji.


  Opracowano na podstawie:
  STUDIUM WYKONALNO¦CI WRAZ Z KONCEPCJˇ PRZEBIEGU TRASY TRAMWAJOWEJ DLA PROJEKTU:
  "BUDOWA TRASY TRAMWAJOWEJ OD PĘTLI BANACHA DO WILANOWA"  DOSTĘPNE MATERIAŁY


  Dokument zawiera m.in.:

 • ANALIZOWANE I POSTULOWANE WARIANTY BUDOWY TRASY
 • PROGNOZY PRZEWOZÓW
 • OPIS INFRASTRUKTURY TOROWEJ I ZASILANIA ENERGETYCZNEGO
 • ORGANIZACJĘ RUCHU AUTOBUSÓW I TRAMWAJÓW
 • OPIS PRZYSTANKÓW NA TRASIE TRAMWAJOWEJ
 • OPIS SYSTEMU INFORMACJI PASAŻERSKIEJ.
 • PROPONOWANY TABOR TRAMWAJOWY
 • ANALIZĘ KOSZTÓW INWESTYCYJNYCH I ANALIZĘ EKONOMICZNˇ
 • HARMONOGRAM REALIZACJI

  Raport przedstawia wyniki opracowania studium wykonalno¶ci dla projektu pt. "Budowa trasy tramwajowej od pętli Banacha do Wilanowa wraz z koncepcj± przebiegu trasy tramwajowej", wykonanego przez FaberMaunsell Ltd. na zamówienie Tramwajów Warszawskich, Sp. z o.o., ul. Senatorska 37, 00-099 Warszawa.
  Celem pracy było przygotowanie studium wykonalno¶ci budowy trasy tramwajowej od pętli Banacha do Wilanowa.