Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony


Skład Zarządu Statut SISKOM Dołącz do nas Numer konta

Zarząd SISKOMPiotr Kostrzewa - prezes

e-mail: kostrzewa@siskom.waw.pl

Urodzony w 1988 roku. Absolwent kierunku Transport na Politechnice Warszawskiej (praca inżynierska na temat możliwości zwiększenia przepustowości linii warszawskiego węzła kolejowego) i kierunku Zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim. Urodzony w Warszawie, zafascynowany zarówno jej historią jak i rozwojem, ze szczególnym uwzględnieniem systemu transportu.
Członek SISKOMU od 2011 roku. Członek sekcji transportu publicznego, służył także radą z zakresu zarządzania Stowarzyszeniem jako organizacją. Od roku 2014 członek Prezydium Komisji Dialogu Społecznego ds. transportu przy Biurze Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym a od 2015 r. przewodniczący Komisji. Współautor raportów kolejowych w ramach projektu Warszawska Mapa Barier.
Zwolennik systemowego podejścia do planowania transportu: zarówno miejskiego jak i w skali kraju. Orędownik pracy "organicznej" i myślenia wykraczającego poza utarte schematy. W jego kręgu zainteresowań jest głównie: transport kolejowy, miejski transport publiczny (w tym także kolejowy jako jego integralny element), zintegrowane węzły przesiadkowe oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Po Warszawie podróżuje przede wszystkim komunikacją miejską i samochodem.
Adam Piotr Zając - wiceprezes

e-mail: zajac@siskom.waw.pl

Urodzony w 1989 roku. Absolwent kierunków Gospodarka przestrzenna i Socjologia na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie jest słuchaczem studiów doktoranckich w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Uczestnik licznych konferencji i warsztatów poświęconych tematyce zrównoważonego transportu i planowania przestrzennego. Autor raportów i artykułów z zakresu socjologii miasta i dostępności architektonicznej. W 2011 roku odbył półroczne stypendium w ramach programu Erasmus na Goethe-Universität we Frankfurcie nad Menem. Do jego zainteresowań naukowych należą przede wszystkim mobilność przestrzenna, socjologia transportu, architektura oraz projektowanie przestrzeni publicznej.
Członek SISKOMu od 2011 roku, od 2012 roku w zarządzie stowarzyszenia. W ramach działalności w SISKOM od początku koordynuje projekt Warszawska Mapa Barier, za który SISKOM został wyróżniony nagrodami: S3KTOR2011, Freedom Document Award oraz nagrodą konferencji Miasto i Transport 2012. W 2013 roku był nominowany do "Stołka" Gazety Stołecznej. W 2015 roku został członkiem Zespołu Opiniodawczego ds. osób o ograniczonej możliwości poruszania się powołanego przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego. Zawodowo związany z planowaniem dostępności architektonicznej.
Zwolennik współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi. Stale współpracuje z szeregiem organizacji pozarządowych, tworząc Federację Kółeczkową. Jego zdaniem w Warszawie należy rozwijać transport zbiorowy przy jednoczesnym ograniczaniu transportu samochodowego i uspokojeniu ruchu, zwłaszcza w centrum miasta.

Po Warszawie podróżuje komunikacją miejską i samochodem. Rekreacyjnie jeździ po mieście także rowerem.
Tomasz Kret - skarbnik

e-mail: kret@siskom.waw.pl

Urodzony w 1977 roku, ukończył Politechnikę Warszawską na kierunku Automatyka i Robotyka oraz odbył studnia doktoranckie na wydziale Mechatroniki PW. Obecnie kończy studia podyplomowe z zakresu zarządzania w administracji publicznej w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Pracuje w urzędzie miasta jednej z podwarszawskich miejscowości gdzie m.in. odpowiada za organizację publicznego transportu zbiorowego. Członek komisji transportu Związku Miast Polskich.
Pracuje również w rodzinnej firmie świadczącej usługi B2B związane z oceną ryzyka i zapewnieniem bezpieczeństwa.
Zainteresowania zawodowe: rozwój i funkcjonowanie systemów transportowych, systemy informatyczne w transporcie i logistyce (ITS), planowanie przestrzenne, a po pracy dobry film, poezja śpiewana, nurkowanie. Członek założycieli i wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Ząbek.
Jest w SISKOM od momentu rejestracji stowarzyszenia. Uważa, że rozwój infrastruktury komunikacyjnej determinuje kierunki przekształceń przestrzennych. Powstanie systemu obwodnic stolicy powiązane z rozwojem systemów komunikacji publicznej jest najważniejszym czynnikiem warunkującym powstanie nowoczesnej metropolii. 

Po Warszawie porusza się głównie samochodem, okazyjnie komunikacją publiczną.
Łukasz Oleszczuk - sekretarz

e-mail: oleszczuk@siskom.waw.pl

Urodzony w 1989 roku. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku prawo.
Członek SISKOM od 2007, w Zarządzie Stowarzyszenia od 2012 r. Współpracuje z biurami projektowo-konsultingowymi i ośrodkami akademickimi przy projektach związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego, ochroną środowiska, przygotowaniem inwestycji infrastrukulanych, partnerstwem publiczno-prywatnym i ochroną przeciwpowodziową. Zawodowo zajmuje się również procesami konsultacyjno - parycypacyjnymi.
Z ramienia SISKOM jest koordynatorem w Krajowej Sieci Civitas "CIVINET POLSKA".
Do jego zainteresowań naukowych należy zarządzanie publiczne, samorząd terytorialny i prawo administracyjne w kontekście inwestycji infrastrukturalnych.

Po Warszawie podróżuje wszelkimi dostępnymi środkami: komunikacją miejską, pieszo, rowerem i samochodem.
Jacek Kuskowski - członek zarządu

e-mail: kuskowski@siskom.waw.pl

Urodzony w 1988 roku. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i student studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Geograf, planista przestrzenny, specjalista od systemów informacji geograficznej i teledetekcji.
Wieloletni pracownik Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, autor i współautor licznych dokumentów planistycznych (studiow uwarunkowań i planów miejscowych), opracowań ekofizjograficznych oraz prognoz oddziaływania na środowisko.
Członek SISKOM'u od 2012 roku, od 2015 roku w zarządzie stowarzyszenia. Od 2013 roku reprezentuje Stowarzyszenie w prezydium Komisji Dialogu Społecznego ds. architektury i planowania przestrzennego przy Biurze Urzędu m.st. Warszawy. Obecnie zawodowo związany z geoinformatyką.
Sympatyk partycypacji obywateli w zarządzaniu miastem, rozumianej jako współdecydowanie ale i współodpowiedzialność za miasto i jego przestrzeń. Zwolennik przejrzystości i jawności procesu inwestycyjnego oraz planistycznego.

Podróże odbywa pieszo i komunikacją zbiorową (wliczając w to rower miejski). Nadal nie posiada prawa jazdy, wychodząc z założenia, że wszędzie gdzie warto, można dojechać transportem publicznym.
Paweł Pietrzyk - członek zarządu

e-mail: pietrzyk@siskom.waw.pl

Urodzony w 1992 roku. Absolwent kierunku budownictwo specjalność inżynieria komunikacyjna na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej (praca inżynierska na temat projektu przekształceń ul. Wileńskiej w Warszawie). Członek SISKOMu od 2013 roku, od 2015 roku w zarządzie stowarzyszenia. W ramach działalności w SISKOM uczestniczy w projekcie Warszawska Mapa Barier. W ramach aktywności studenckiej był Przewodniczącym Zarządu Koła Naukowego Inżynierii Komunikacyjnej.

Po Warszawie podróżuje przede wszystkim pieszo, rowerem i komunikacją miejską.