Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Trasa Legionowska (Trasa Mostowa)

Łomianki - Jabłonna - Legionowo - Wieliszew


Trasa Legionowska, zwana też "Trasą Mostową", to planowana od wielu lat droga wraz z przeprawą przez Wisłę, łącząca miejscowości położone w północnej części aglomeracji warszawskiej: Łomianki, Jabłonna, Chotomów, Legionowo oraz Wieliszew. W szerszym kontekście, Trasa Legionowska połączy drogę ekspresową S7, drogę wojewódzką nr 630, Trasę Olszynki Grochowskiej, drogę wojewódzką nr 632 oraz pośrednio drogę krajową nr 61. Tym samym wpisuje się ona w koncepcję Małej Obwodnicy Warszawy, która ma służyć ruchowi lokalnemu między miejscowościami satelitarnymi Warszawy, z pominięciem tej ostatniej. Należy podkreślić, iż w ramach Trasy Legionowskiej planowany jest jedyny most na Wiśle, położony między Nowym Dworem Mazowieckim (mosty w ciągu S7 oraz drogi krajowej nr 85) a Warszawą (Most Północny).
Podmiotem odpowiedzialnym za realizację tej inwestycji jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Niestety ze względów finansowych trudno przewidzieć, kiedy projekt zostanie zrealizowany. Szczególne trudności w realizacji inwestycji będą wynikać z uwarunkowań środowiskowych, gdyż trasa będzie musiała przeciąć obszar Natura 2000 "Dolina Środkowej Wisły" i utworzony w ramach niego rezerwat ptasi "Ławice Kiełpińskie". Nie są nam również znane żadne bardziej szczegółowe opracowania dotyczące rozwiązań technicznych całej trasy.
Można domniemywać, ze trasa ta będzie miała następujące parametry:
- klasa Główna ruchu Przyspieszonego lub Główna (GP/G)
- przekrój 1x2 lub 2x2 pasy ruchu,
- dostępność ograniczona do bezkolizyjnych węzłów lub skrzyżowań.
Trasa Legionowska jest systematycznie wpisywana do kolejnych dokumentów planistycznych poszczególnych samorządów i jej orientacyjny przebieg można póki co zobaczyć jedynie w tych dokumentach. Poniżej prezentujemy rysunki Studiów Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (tzw. SUiKZP) oraz niektórych Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), które ujmują przebieg Trasy.

Przebieg Trasy Mostowej na obowiązujących SUiKZP gmin Łomianki, Jabłonna, Legionowo oraz Wieliszew


4 arkusze 11,9 MBPrzebieg Trasy Mostowej uwidoczniony na MPZP gminy Łomianki


MPZP gminy Łomianki 2 arkusze 4,78 MBPrzebieg Trasy Mostowej uwidoczniony na MPZP gminy Wieliszew


MPZP gminy Wieliszew 4 arkusze 1,95 MB