Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Droga Wojewódzka 580

Sochaczew - Leszno - Warszawa

Długość: 70,786 km


Droga Wojewódzka nr 580 (DW580) jest drogą o znaczeniu regionalnym dla zachodniej części aglomeracji warszawskiej. Przebiega w całości równoleżnikowo, na południe od Kampinoskiego Parku Narodowego, łącząc Sochaczew z Warszawą. Przede wszystkim zapewnia obsługę komunikacyjną ruchu lokalnego, odciążając m.in. Drogę Krajową nr 2. Pełni też rolę ciągu komunikacyjnego obsługującego południową część Kampinoskiego Parku Narodowego dla turystycznych wyjazdów weekendowych. Bezpośrednim przedłużeniem DW580 w Warszawie jest ulica Górczewska.
Zgodnie z dokumentami planistycznymi DW580 powinna posiadać parametry drogi klasy Głównej (G). Nadal trwa modernizacja, która ma zapewnić faktyczne spełnienie tych norm. Oprócz rejonu węzła z drogą ekspresową S8 (Trasą Armii Krajowej) droga ma jedną jezdnię, po jednym pasie ruchu na kierunek. Zarządcą drogi poza Warszawą jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich.
Odcinek w gminie Stare Babice (rejon węzła z S8 Trasą AK)
(6 - 7 km)
Inwestycja konieczna w związku z budową węzła "Warszawska" z drogą ekspresową S8 (Trasą Armii Krajowej). Od strony Warszawy droga została poszerzona do dwóch jezdni (jako przedłużenie ulicy Górczewskiej), zaś od strony Sochaczewa droga została jedynie zmodernizowana.

Węzeł "Warszawska" został zrealizowany w ramach kontraktu na budowę drogi ekspresowej S8 Konotopa - Powązkowska (zakończenie 15.12.2010).

Parametry techniczne:

 • Klasa drogi - Główna (G)
 • Nośność nawierzchni - 11,5 t na oś
 • Kategoria ruchu - KR4
 • Prędkość projektowa Vp = 50 km/h (teren zabudowany)
 • Szerokość jezdni - 7 m, szerokość pasa ruchu - 3,5 m

 • Plan sytuacyjny 2,47 MB  Projekt węzła "Warszawska" 1,58 MB  Odcinek Warszawa - Leszno (etap I oraz II)
  (7 - 9 km oraz 9 - 27 km)
  Jeden z pierwszych odcinków DW580, który został zmodernizowany. Oba etapy zostały zrealizowane przy wsparciu UE. Etap I zrealizowano w okresie marzec 2005 - grudzień 2007. Etap II w okresie grudzień 2006 - maj 2008. Modernizacja drogi polegała na wymianie nawierzchni bitumicznej, przebudowie odwodnienia, budowie chodników i ciągów pieszo-rowerowych, budowie zatok autobusowych.
  W efekcie realizacji inwestycji poprawiły się bezpieczeństwo i warunki ruchu, a także usprawnione zostały połączenia komunikacyjne z zakładami pracy, szkołami, placówkami leczniczymi, obiektami turystycznymi i innymi obiektami użyteczności publicznej. Zaktywizowane zostały tereny przyległe do drogi. Poprawa płynności ruchu w zdecydowany sposób wpłynęła na zmniejszenie hałasu i emisji spalin.

  Parametry techniczne:

 • Klasa drogi - Główna (G)
 • Przekrój - 1x2 (jezdna jezdnia, dwa pasy ruchu)
 • Nośność nawierzchni - 10 t na oś


  Leszno - Kampinos (etap I)
  (27 - 32 km)
  Celem projektowanego przedsięwzięcia jest dostosowanie drogi do parametrów technicznych i użytkowych odpowiadającym klasie technicznej "G" a co za tym idzie poprawa poziomu bezpieczeństwa oraz komfortu jazdy zmotoryzowanych jak i pieszych użytkowników drogi oraz stworzenie nowego i uporządkowanie istniejącego systemu odwodnienia powierzchniowego dla całego odcinka drogi i terenów sąsiadujących.
  W stosunku do stanu istniejącego, przeznaczenie obiektu budowlanego, który będzie przebudowany nie ulega zmianie. Zmianie jedynie ulegają podstawowe parametry geometryczne drogi oraz polepszenie warunków bezpieczeństwa i komfortu poruszania się wszystkich uczestników ruchu. Przewiduje się również: budowę azyli dla pieszych na przejściach, budowę i poszerzenie chodników, budowę zatok autobusowych, budowę skrzyżowań skanalizowanych, dobudowę wydzielonych pasów do skrętu w lewo.

  Parametry techniczne:

 • Klasa drogi - Główna (G)
 • Nośność nawierzchni - 11,5 t na oś
 • Kategoria ruchu - KR4
 • Prędkość projektowa Vp = 50 km/h (teren zabudowany), 60 km/h (niezabudowany)
 • Prędkość miarodajna Vm = 60 km/h (teren zabudowany), 70 km/h (niezabudowany)

 • Plan sytuacyjny 7,74 MB  Projekt stałej organizacji ruchu 20,5 MB  Leszno - Kampinos (etap II)
  (32 - 37 km)
  Dokumentacja projektowa zakłada prowadzenie inwestycji w obrębie istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 580. Lokalnie mogą się okazać niezbędne pojedyncze wykupy lub dzierżawy terenu pod poszerzenie istniejącego pasa drogowego wyłącznie w celu budowy systemu odwodnienia, chodników, zatok autobusowych i zmiany geometrii skrzyżowań z drogami podporządkowanymi oraz poprawy widoczności i bezpieczeństwa ruchu.
  W ramach inwestycji przewiduje się m.in.:
  - poszerzenie i wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi,
  - umocnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie,
  - budowę nowych oraz rozbudowa istniejących zatok autobusowych,
  - budowę chodników jedno lub dwustronnych w terenie zabudowanym,
  - wykonanie odwodnienia korpusu drogowego - odwodnienie powierzchniowe a na odcinku o przekroju ulicznym odwodnienie za pomocą kanalizacji deszczowej,
  - rozbudowę skrzyżowań z drogami niższej kategorii,
  - budowę, rozbudowę lub przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych na działki przyległe do drogi.

  Parametry techniczne:

 • Klasa drogi - Główna (G)
 • Nośność nawierzchni - 11,5 t na oś
 • Kategoria ruchu - KR4
 • Prędkość projektowa Vp = 50 km/h (teren zabudowany), 60 km/h (niezabudowany)
 • Prędkość miarodajna Vm = 60 km/h (teren zabudowany), 70 km/h (niezabudowany)

 • Plan sytuacyjny 14,2 MB  Projekt stałej organizacji ruchu 17,5 MB

  W dokumencie m.in.:

 • Charakterystyka analizowanego odcinka drogi
 • Wyniki pomiarów ruchu
 • Analiza bezpieczeństwa ruchu
 • Wnioski

  W ramach opracowania projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 580 wykonane zostały pomiary ruchu pojazdów w listopadzie 2008 r. Z Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawa Zachód z/s w Starych Babicach otrzymano wykaz zdarzeń drogowych (wypadków i kolizji) w latach 2006 - 2008.
  Na wskazanym odcinku drogi zaistniało 21 kolizji i 9 wypadków drogowych, w których śmierć poniosły 3 osoby, natomiast 10 zostało rannych. Przyczynami kolizji i wypadków były: - niedostosowanie prędkości do panujących warunków ruchu,
  - nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu,
  - nieprawidłowy manewr wyprzedzania,
  - nieprawidłowy manewr zmiany kierunku ruchu,
  - uszkodzenia pojazdów ze względu na zły stan nawierzchni,
  - nieprawidłowe przekraczanie jezdni przez pieszych uczestników ruchu,
  - nieprawidłowe poruszanie się pieszych uczestników ruchu wzdłuż drogi wojewódzkiej.