Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Droga Wojewódzka 634

Warszawa - Ząbki - Zielonka - Wołomin - Miąse - Tłuszcz - Wólka Kozłowska

Długość: 36,835 km (18+125 - 54+960)


Droga Wojewódzka nr 634 stanowi dogodne połączenie z Warszawą w relacji wschód-zachód we wschodniej części aglomeracji warszawskiej. Obsługuje pasmo wołomińskie. Rozpoczyna się miejscowości Wólka Kozłowska, na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 636, następnie przechodzi przez Tłuszcz, Wołomin, Zielonkę i Ząbki. Pomiędzy Zielonką a Ząbkami krzyżuje się z drogą wojewódzką nr 631 (przedłużeniem ul. Żołnierskiej w Warszawie). Obecnie przedłużenie DW 634 jako ulica Łodygowa w Warszawie łączy się z ulicą Radzymińską. W przyszłości kontynuacją drogi wojewódzkiej nr 634 na terenie Warszawy ma być ulica Nowo-Ziemowita, łącząca się z projektowaną Trasą Świętokrzyską.
Zarządcą drogi jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. W stanie istniejącym droga na odcinkach pozamiejskich posiada jezdnię o szerokości 6,0m, zaś na odcinkach miejskich szerokość jezdni wynosi od 7,0 do 9,0m. Obszary miejskie znajdujące się na trasie DW 634 są silnie zurbanizowane, z licznymi punktami handlowo-usługowymi generującymi ruch pojazdów ciężkich. Duże natężenie ruchu pojazdów (w tym ciężkich), liczne skrzyżowania, brak utwardzonych poboczy, oraz silnie wyeksploatowana nawierzchnia stanowią zagrożenie dla stanu bezpieczeństwa na drodze i wpływają na niezadowalające warunki ruchu. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 634 planowana jest co najmniej od 1995 roku.
Odcinek od granic Warszawy(18+125) do skrz. z DW 631 (21+066) - 2,941 km
Istniejąca droga wojewódzka nr 634 od granic Warszawy do skrzyżowania z DW 631 przechodzi przez miasto Ząbki ulicami Łodygową, Piłsudskiego, ks. Skorupki. Droga Wojewódzka 634 z jednej strony jest modernizowana przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich a z drugiej strony Warszawa przygotowuje projekt modernizacji Łodygowej do drogi dwujezdniowej z drogami serwisowymi. Cała ulica na odcinku warszawskim zostanie odwodniona, powstaną chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe i nowe oświetlenie. Niewiele jak dotąd wiadomo o docelowym połączeniu inwestycji realizowanej przez miasto stołeczne z modernizacją ulicy Łodygowej w Ząbkach przez MZDW.
Burmistrz miasta Ząbki zaproponował śmiałą i ciekawą koncepcję modernizacji ulicy Łodygowej na terenie swojej gminy zakładającą budowę wiaduktu nad torami kolejowymi. Wiadukt ten jednocześnie ma skomunikować ulice Nowoprojektowaną w kierunku Nowoziemowita, jak również Nowoprojektowaną w kierunku centrum Ząbek. Komunikacja we wszystkich kierunkach była by zapewniona na zasadzie prawoskrętów. Dzięki takiemu rozwiązaniu można by zlikwidować obecny przejazd kolejowy i uniknąć zwężenia dwupasmowej ulicy Łodygowej z odcinka warszawskiego przed torami kolejowymi. Dodatkowo przy utworzeniu zjazdów z wiaduktu w kierunku Wołomina i Chełmżyńskiej przez Nowoprojektowaną stworzy się nowe połączenia umożliwiające pełne wykorzystanie dwujezdniowej ulicy Łodygowej rozdzielając ruch pojazdów w dwóch uprzywilejowanych kierunkach, skomunikuje się Targówek Fabryczny z pozostałą częścią Targówka poprzez ulicę Łodygową i Nowo-Ziemowita oraz znacząco usprawni komunikację z ulicy Chełmżyńskiej do Łodygowej i Ziemowita oraz przejazd przez Ząbki drogą wojewódzką DW634 i Piłsudskiego. Po wybudowaniu Wschodniej Obwodnicy Warszawy wszystkie kolizyjne przejazdy w promieniu trzech kilometrów od niej będą musiały zostać zlikwidowane, jako niebezpieczne - w tym także przejazd na Łodygowej. Tymczasem ZMID w swoim projekcie modernizacji ulicy Łodygowej wiaduktu nie uwzględnia.
Plany burmistrza Ząbek przedstawiamy po prawej stronie.

Źródło: robertperkowski.pl

Wiaduky na Łodygowej - wariant 1Wiaduky na Łodygowej - wariant 2Plan sytuacyjny przebudowy DW 634 w Ząbkach (od 18+153 do 18+862). Skala 1:500
Odcinek od skrz. z DW 631 (21+066) do skrz. z Al. Niepodległości w Wołominie (31+822) - 10,756 km
Istniejąca droga wojewódzka nr 634 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 631 (km ok. 21+066) do skrzyżowania z Al. Niepodległości w Wołominie (km ok. 31+822), przebiega z południowego zachodu na północny wschód przez miasta Zielonka, Kobyłka, Wołomin oraz gminy Zielonka, Kobyłka, Wołomin. Przeważająca cześć trasy przedmiotowego odcinka przebiega przez tereny zurbanizowane (ok. 9,0 km). Wyraźny jest udział obiektów handlowo-usługowych. Na długości ok. 2,5 km droga przebiega przez tereny leśne. Na długości ok. 1,0 km w mieście Zielonka wzdłuż drogi zlokalizowane są tereny wojskowe. Istniejący przekrój poprzeczny na analizowanym odcinku ma charakter niejednorodny, nie zapewniający właściwych warunków ruchu i bezpieczeństwa. Główną przyczyną takiego stanu jest dynamiczny rozwój zabudowy miejskiej w rejonie analizowanego ciągu komunikacyjnego. Wzmożony ruch kołowy (w tym ciężki) jest generowany przez zakłady usługowe i obiekty handlowe. Istniejąca organizacja ruchu, niedostosowana do opisanej sytuacji (brak pasów włączeń i wyłączeń), stanowi poważne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu. Parametry techniczne jezdni nie odpowiadają wymogom stawianym tej klasie drogi - nawierzchnia generalnie jest wyeksploatowana.
Planowana rozbudowa drowi wojewódzkiej nr 634 na odcinku od km 21+066 do km 31+822 będzie wiązała się z koniecznością wyburzenia 17 obiektów: 10 obiektów na terenie miasta Zielonka; 5 na terenie miasta Kobyłka i 2 na terenie miasta Wołomin. Obecne zagospodarowanie obiektów: usługi - 7 budynków, mieszkalny - 3 budynki, gospodarczy - 5 obiektów, administracyjny - 1, pustostan - 1. Planowany do rozbudowy odcinek w/w drogi na całej długości przebiega przez Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu.

Charakterystyka projektowanego przedsięwzięcia:

Zakres ważniejszych projektowanych robót:

Dokument zawiera m.in.:

 • OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA
 • OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW
 • UZASADNIENIE WYBRANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ WARIANTU
 • OPIS POTENCJALNIE ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
 • DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE I OGRANICZANIE NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO

  "Raport o oddziaływaniu na środowisko dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 634 relacji Warszawa - Wólka Kozłowska na odcinku od km 21+066 (skrz. z DW 631 do km 31+822 (skrz. z Al. Niepodległości w Wołominie)" został opracowany celem uzyskania przez Inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
  Przedmiotowy Raport został opracowany dla wariant II DW 634.
  W opracowaniu dokonano charakterystyki planowanego przedsięwzięcia oraz analizy potencjalnego oddziaływania Inwestycji na etapie realizacji i eksploatacji na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego.


  Opis techniczny 4,67 MB

  Analiza warunków i bezpieczeństwa ruchu 5,23 MB

  Rozkład potoków ruchu 0,13 MB

  Mapy zasięgu oddziaływania emisjii hałasu 1,09 MB • Mapa orientacyjna 1,49 MB  Mapa obszarów chronionych 2,38 MB  Mapy sytuacyjne 1:500 27,8 MB  Przekroje normalne 2,78 MB
  Odcinek Wołomin (31+822) - Wólka Kozłowska (54+960) - 23,138 km
  Istniejąca droga wojewódzka nr 634 na tym odcinku przecina m.in. miejscowości Nowe Lipiny, Duczki. Miąse, Jasienica i Tłuszcz, gdzie znajduje się przejazd kolejowy przez linię Warszawa - Białystok. W miejscowości Wólka Kozłowska DW 634 łączy się z drogą nr 636 łączącą DK50 z S8.
  Droga przebudowywana jest w miejscowości Duczki. Pomiędzy Wołominem, a Duczkami droga pójdzie nowym śladem. Nowy ślad drogi 634 zacznie się przy skrzyżowaniu Alei Niepodległości z ulicą 1 Maja. W tym miejscu zaplanowano rondo. Ślad ten zakończy się wlotem na starą DK634 na wysokości szkoły w Duczkach, gdzie z uwagi na układ komunikacyjny będą musiały być wykonane dwa ronda -- jedno powstanie w miejscu gdzie do nowego śladu 634 włączona zostanie Szosa Jadowska zaś drugie zostanie wykonane w celu włączenia ulicy Ręczajskiej w Grabiu Nowym. Na rzece Czarnej zostanie wykonany most. Wraz z budową drogi zostanie wykonana ścieżka pieszorowerowa oraz drogi serwisowe do obsługi mieszkańców.

  Dalsze plany modernizacji DW 634 do Wólki Kozłowskiej przewidują prowadzenie drogi starym śladem i przekrój 1 x 2.