Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Droga Wojewódzka 637

Warszawa - Okuniew - Stanisławów - Dobre - Liw - Węgrów

Długość: 60,380 km (20+643 - 81+023)


Droga Wojewódzka nr 637 stanowi dogodne połączenie z Warszawą w relacji wschód-zachód we wschodniej części aglomeracji warszawskiej. Jej znaczenie jest w dużej części turystyczne, gdyż w najkrótszy sposób łączy Warszawę z południowym Podlasiem mającym wielkie znaczenie turystyczne (Siemiatycze, Puszcza Białowieska) i kultu religijnego (Drohiczyn, Grabarka). Rozpoczyna się w Sulejówku, jako przedłużenie warszawskiej ulicy Okuniewskiej w Wesołej, następnie przechodzi przez Okuniew, Michałów, Stanisławów (gdzie na długości około 0,2 km przebiega razem z DK50), Dobre, Liw. W okolicy Węgrowa DW 637 łączy się z drogą krajową nr 62.
Zarządcą drogi jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. W stanie istniejącym droga posiada jezdnię o szerokości 6,0-7,0 m, miejscami o nawierzchni w złym lub bardzo złym stanie technicznym. Droga przebiega przez obszary zabudowane i niezabudowane, głównie przez pola uprawne i lasy. Pomiędzy miejscowościami Liw i Węgrów droga przecina obszar zaliczany do sieci Natura 2000 Dolina Liwca. Obecne natężenie ruchu dobowego waha się w granicach 4-10 tys. pojazdów. Droga zwłaszcza chętnie jest uczęszczana w dni wolne od pracy. Bardzo często w niedzielne popołudnia przed skrzyżowaniem z DK50 w Stanisławowie tworzą się kilkukilometrowe korki. Na terenach zabudowanych znajdują się liczne zjazdy do posesji. Brak jest separacji ruchu samochodowego od pieszo-rowerowego. Wszystko to powoduje, że na drodze często dochodzi do stłuczek lub wypadków.
Odcinek od granic Warszawy(20+643) do Stanisławowa (43+846) - 23,203 km
Istniejąca droga wojewódzka nr 637 od granic Warszawy do Stanisławowa (skrzyżowania z DK50) przechodzi przez Sulejówek, Okuniew, Michałów i Pustelnik. Na tym odcinku droga ma główne znaczenie jako łącznik komunikacyjny przecinanych miejscowości z Warszawą. Największe natężenie ruchu jest pomiędzy Okuniewem a Warszawą i przekracza 12 tys. pojazdów na dobę. W przeważającej części trasa przebiega przez tereny leśne Lasów Rembertowsko-Okuniewskich. Modernizacja drogi będzie polegać na budowie obwodnicy Okuniewa oraz na wymianie nawierzchni na pozostałych odcinkach. Nastąpi też wydzielenie ruchu pieszo-rowerowego na obszarach zabudowanych.
Zakres projektowanych robót obejmuje m.in.:
- poszerzenie i wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi,
- umocnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie,
- przebudowa lub rozbudowa istniejących obiektów inżynierskich (przepustów) w dostosowaniu do projektu drogi,
- przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Czarną Strugą w miejscowości Goździówka,
- budowa nowych oraz rozbudowa istniejących zatok autobusowych,
- budowa chodników jedno- lub dwustronnych w terenie zabudowanym,
- budowa ścieżek rowerowych,
- wykonanie odwodnienia korpusu drogowego
- rozbudowa skrzyżowań z drogami niższej kategorii,
- budowa, rozbudowa lub przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych na działki przyległe do drogi,
- budowa dróg serwisowych,
- zniesienie barier architektonicznych w obrębie przebudowywanego odcinka drogi,
- oczyszczenie pasa drogowego z drzew i krzewów znajdujących się w poboczu drogi i przydrożnych rowach
- wprowadzenie oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podstawowe parametry techniczne:

 • Klasa drogi - G
 • prędkość projektowa - v = 70 km/h (obszar zabudowany 60km/h);
 • Nośność - 11,5 tony na oś
 • Kategoria ruchu - KR4
 • Szerokość jezdni - 7 metrów
 • chodniki - 2,00 m - bezpośrednio przy jezdni i 1,50m - odsunięte od jezdni;
 • ścieżka rowerowa z kostki betonowej, o szerokości 2,00m;
 • pobocza utwardzone o nawierzchni z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - 1,50 m;

  Dokument zawiera m.in.:

 • Rodzaj, skala i usytuowanie inwestycji
 • Parametry techniczno - użytkowe
 • Technologia i zakres podstawowych prac budowlanych
 • Projektowane zmiany zagospodarowania terenu
 • Projektowany przebieg drogi w planie
 • Droga w przekroju podłużnym i poprzecznym
 • Opis techniczny przebudowy drogi

  Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 637, relacji Warszawa – Węgrów, na odcinku od km 20+643 (granica m. st. Warszawa) do km ok. 41+000 (początek projektowanej obwodnicy m. Stanisławów), na terenie powiatu Mińsk Mazowiecki (w przeważającej części – gminy Sulejówek, Halinów, Dębe Wielkie, Stanisławów) oraz powiatu Wołomin (tereny gminy Zielonka) województwa mazowieckiego. Rzeczywisty pikietaż projektowanej drogi wynosi od km 20+643 do km 41+360. Zmiany w stosunku do kilometraża zdefiniowanego w tytule umownym zadania inwestycyjnego spowodowane zostały korektą geometrii trasy drogi wojewódzkiej wynikającej z dostosowania drogi do obowiązujących przepisów.
  Z niniejszego opracowania wyłączony został, w związku z planowaną budową obwodnicy m. Okuniew, odcinek drogi od km 24+571 do km 26+600. Dla tego fragmentu drogi sporządzony został projekt wykonawczy, umożliwiający wykonanie remontu nawierzchni, na realizację którego nie jest wymagane uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na budowę. Dnia 18 sierpnia 2009 roku Burmistrz Halinowa wydała decyzję środowiskową dla obwodnicy Okuniewa w ciągi drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów.
  W zakres niniejszej dokumentacji nie wchodzi także remont przejazdu kolejowego w km 38+808 - zostanie on zrealizowany przez Zarządcę linii kolejowej w ramach odrębnej dokumentacji, ze względu na fakt lokalizacji na terenach kolejowych.

 • Plany sytuacyjne - 21 arkuszy 28,5 MB
  Obwodnica m. Stanisławowa
  Planowana inwestycja polega na budowie drogi wojewódzkiej Nr 637 - obwodnicy m. Stanisławów po nowym śladzie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa - Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki. Długość przewidywanego do budowy odcinka ok. 3,8 km. Jest to droga publiczna o kategorii wojewódzkiej klasy technicznej GP, planowana jest jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu. W szczególności przedsięwzięcie obejmuje budowę: nowej drogi klasy GP z układem skrzyżowań, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających, chodników dla pieszych, przepustów, oświetlenia w rejonie skrzyżowań i infrastruktury technicznej.

  Parametry techniczne:

 • klasa techniczna: GP, (droga główna ruchu przyspieszonego),
 • szerokość jezdni: 2 x 3,5m = 7,00 m,
 • szerokość chodnika: 2,00m,
 • szerokość pobocza: 1,50m,
 • kategoria ruchu: KR5,
 • obciążenie osi obliczeniowej: 115 kN,
 • szerokość pasa drogowego 30,00 m,
 • prędkość projektowa Vp= 70 km/h.

 • Plan orientacyjny wariantów - JPG 0,80 MB

  W dokumencie m.in.:

 • Opis planowanego przedsięwzięcia
 • Opis elementów przyrodniczych środowiska
 • Opis istniejących zabytków chronionych
 • Opis analizowanych wariantów
 • Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów,
 • Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu
 • Opis działań mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację negatywnych oddziaływań na środowisko
 • Streszczenie w języku niespecjalistycznym

  Przedmiotem niniejszego raportu jest procedura oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa nowego śladu drogi wojewódzkiej Nr 637 - obwodnicy m. Stanisławów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa - Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki, województwa mazowieckiego". Przedsięwzięcie obejmuje budowę odcinka obwodnicy z układem skrzyżowań, dróg serwisowych, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających, chodników dla pieszych, infrastruktury technicznej. Budowa dotyczy obwodnicy po nowym śladzie na odcinku ok. 3,7 km. W związku z powyższym zaprojektowano drogę dwukierunkową, dwupasową klasy G (szerokość jezdni 2 x 3,5 = 7,0 m), skrzyżowania z drogami powiatowymi, drogą wojewódzką nr 637 i drogą krajową nr 50.


 • Odcinek od Stanisławowa (44+000) do Węgrowa (81+023) - 37,023 km
  Istniejąca droga wojewódzka nr 637 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 50 do miasta Węgrów przebiega przez miejscowości: Poręby Nowe, Dobre, Pniewnik, Roguszyn, Liw. Przeważająca cześć trasy przebiega przez tereny rolnicze i nieliczne obszary leśne. Zabudowa zwarta występuje na łącznej długości 4,6 km. Planowany do rozbudowy fragment drogi wojewódzkiej nr 637 przecina na odcinku od miejscowości Liw do miasta Węgrów obszar zaliczany do sieci Natura 2000 Dolina Liwca PLB 140002. Droga na tym odcinku przenosi głównie ruch weekendowy-turystyczny. Średnie natężenie ruchu waha się od 4 tys. pojazdów na dobę w okolicy Stanisławowa i Dobrego do ponad 9 tys. w okolicy Węgrowa. Natężenie ruchu w dni wolne od pracy, zwłaszcza w sezonie wiosenno-letnim, może być nawet dwukrotnie większe. Szerokość jezdni jest zmienna i waha się od 5,8 do 6,7 m, a miejscami ma 8,0-9,0 m (w miejscowościach Liw i Węgrów).
  Planowana przebudowa drogi będzie polagać na:
 • wymianie nawierzchni bitumicznej
 • wykonaniu poboczy z kruszywa o szerokości 1,5 m,
 • budowie i rozbudowie zatok autobusowych,
 • budowie i przebudowie ciągów pieszych na terenie zabudowanym,
 • budowie lub rozbudowie istniejących dróg serwisowych,
 • budowie i rozbudowie włączeń dróg gminnych i powiatowych,
 • budowie zjazdów na posesje oraz pola,
 • modernizacji odwodnienia,
 • przebudowie lub remoncie istniejących obiektów mostowych,
 • budowie kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Liwiec,
 • wykonaniu nowego oznakowania pionowego i poziomego,
 • wycince drzew kolidujących z projektowaną geometrią drogi wojewódzkiej.

  Podstawowe parametry techniczne:

 • Klasa drogi - G
 • Prędkość projektowa - 70 km/h
 • Szerokość jezdni - 7 metrów
 • Nośność - 11,5 tony na oś
 • Kategoria ruchu - KR4


  Projekt budowlany

  W dniu 10 listopada 2010 r. została wydana przez wojewodę mazowieckiego decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji
  DECYZJA NR 20/10 z dnia 10.11.2010 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  Plan orientacyjny 3,03 MB

  Projekt stałej organizacji ruchu 27,8 MB  Plany sytuacyjne 32,4 MB  Dokumentacja środowiskowa

  Dokument zawiera m.in.:

 • OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA
 • OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW
 • UZASADNIENIE WYBRANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ WARIANTU
 • OPIS POTENCJALNIE ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
 • DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE I OGRANICZANIE NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO

  "Raport o oddziaływaniu na środowisko dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 637 relacji Warszawa - Węgrów na odcinku od km 44+000 (skrz. z DK 50) do km 75+309 oraz od km 75+898 do km 79+363 (rondo: ul.Piłsudskiego, ul. Słowackiego w m. Węgrów)został opracowany celem uzyskania przez Inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
 • Mapa orientacyjna 8,64 MB  Plany sytuacyjne 23,0 MB