Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


D R O G I

Klasyfikacja dróg publicznych

Drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. z 1985 r. Nr 14, poz. 60) do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych.
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430) dzieli drogi na następujące klasy:
 1. autostrady (oznaczane symbolem "A"),
 2. drogi ekspresowe (oznaczane symbolem "S"),
 3. drogi główne ruchu przyspieszonego (oznaczane symbolem "GP"),
 4. drogi główne (oznaczane symbolem "G"),
 5. drogi zbiorcze (oznaczane symbolem "Z"),
 6. drogi lokalne (oznaczane symbolem "L"),
 7. drogi dojazdowe (oznaczane symbolem "D").
Drogi zaliczone do jednej z kategorii, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, powinny mieć parametry techniczne i użytkowe odpowiadające następującym klasom dróg:
 1. drogi krajowe - klasy A, S, GP i wyjątkowo klasy G,
 2. drogi wojewódzkie - klasy G, Z i wyjątkowo klasy GP,
 3. drogi powiatowe - klasy G, Z i wyjątkowo klasy L,
 4. drogi gminne - klasy L, D i wyjątkowo klasy Z.
Ulice leżące w ciągu dróg wyżej wymienionych należą do tej samej kategorii co te drogi.
Drogi krajowe stanowią własność Skarbu Państwa.
Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią własność właściwego samorządu województwa, powiatu lub gminy.
Drogi publiczne ze względu na ich dostępność dzielą się na:
 • drogi ogólnodostępne,
 • drogi o ograniczonej dostępności, w tym autostrady i drogi ekspresowe.

  Numeracja dróg publicznych

  Sposób numeracji oraz zakres, treść i sposób prowadzenia ewidencji dróg publicznych określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r. Nr 67, poz. 582).
  Każdej drodze publicznej nadaje się numer, zwany dalej "numerem drogi".
  Numer drogi nadawany jest na potrzeby oznaczania przebiegu drogi na mapach oraz oznakowania dróg zgodnie z przepisami Prawa o ruchu drogowym.
  Wg rozporządzenia ustalono następujący sposób numeracji dróg:
  1. drogi krajowe - liczba jedno- lub dwucyfrowa, z możliwością poprzedzenia liczby literą A na odcinkach dróg o parametrach autostrady lub literą S na odcinkach dróg o parametrach drogi ekspresowej;
  2. drogi wojewódzkie - liczba trzycyfrowa,
  3. drogi powiatowe - liczba czterocyfrowa i wyróżnik literowy województwa,
  4. drogi gminne - lliczba sześciocyfrowa i wyróżnik województwa.
  Numery dróg krajowych i wojewódzkich powinny być niepowtarzalne na obszarze kraju i niezmienne w przypadku ciągu komunikacyjnego przekraczającego granice administracyjne województw.
  Numery dróg powiatowych i gminnych powinny być niepowtarzalne na obszarze województwa i niezmienne w przypadku ciągu komunikacyjnego przekraczającego granice administracyjne powiatów lub gmin.

  Administracja dróg publicznych

  Szczegółowy zakres zadań w zakresie administracji dróg publicznych określa Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. z 1985 r. Nr 14, poz. 60)
  W sprawach dróg krajowych centralnym organem administracji rządowej jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.
  Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad powołuje Prezes Rady Ministrów, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek ministra właściwego do spraw transportu.
  Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad realizuje swoje zadania przy pomocy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wykonuje również zadania zarządu dróg krajowych.

  Zarządcami dróg, są dla dróg:
  1. krajowych - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;
  2. wojewódzkich - zarząd województwa;
  3. powiatowych - zarząd powiatu;
  4. gminnych - wójt (burmistrz, prezydent miasta).
  Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad jest zarządcą autostrady do czasu przekazania jej, w drodze porozumienia, spółce, z którą zawarto umowę o budowę i/lub eksploatację autostrady.
  W przypadku zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym zadania zarządcy może wykonywać partner prywatny.
  W granicach miast na prawach powiatu zarządcą wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest prezydent miasta.
  Zarządca drogi może wykonywać swoje obowiązki przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi, utworzonej odpowiednio przez sejmik województwa, radę powiatu lub radę gminy. Jeżeli jednostka taka nie została utworzona, zadania zarządu drogi wykonuje zarządca.

  Dopuszczalne prędkości na drogach publicznych w Polsce

  Dopuszczalne maksymalne prędkości na drogach określa Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997, (Dz.U. z 1997 roku, Nr 98, poz. 602).

  samochód osobowy
  motocykl
  samochód ciężarowy do 3,5t
  inny pojazd lub zespół pojazdów podczas holowania
  strefa zamieszkania 20 km/h
  obszar zabudowany 50 km/h - w godzinach 5:00-23:00
  60 km/h - w godzinach 23:00-5:00
  30 km/h
  poza obszarem zabudowanym, droga jednojezdniowa90 km/h 70 km/h60 km/h
  poza obszarem zabudowanym, droga dwujezdniowa100 km/h80 km/h60 km/h
  droga ekspresowa (jednojezdniowa)100 km/h80 km/h60 km/h
  droga ekspresowa (dwujezdniowa)120 km/h80 km/h60 km/h
  autostrada140 km/h80 km/h60 km/h
  tylko przez pojazdy przeznaczone do tego celu


  Polecane strony internetowe

  Drogi w Polsce - Samochodowa Mapa Polski - autostrady, drogi ekspresowe, drogi krajowe, drogi wojewódzkie, informacje, utrudnienia, radary, zdjęcia, mapy drogi.
  Znakomita witryna klasyfikująca i opisująca wszystkie drogi krajowe (w tym autostrady i drogi ekspresowe) oraz wojewódzkie.
  Portal automoc.pl
  Aktulności motoryzacyjne, informacje o inwestycjach drogowych w Polsce, bezpieczeństwo ruchu drogowego, prawo, rozrywka.
  Internetowa platforma motoryzacyjna.
  Wiadomości motoryzacyjne, aktualności prasowe o inwestycjach drogowych w Polsce, bezpieczeństwo ruchu drogowego.