Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Linie kolejowe dużych prędkości

Pod pojęciem kolei dużych prędkości należy rozumieć wykonywanie przewozów pasażerskich z prędkościami powyżej 200 km/h. Pierwszą koncepcją budowy linii dużych prędkość w Polsce był Kierunkowy program linii dużych prędkości w Polsce z 1993 r. Program ten powstawał na początku lat 90 ub wieku., a horyzont jego realizacji został wyznaczony do 2030 r. Jego głównymi założeniami była budowa nowej linii wschód - zachód przez Warszawę, Łódź i Poznań w ramach osi transeuropejskiej z Berlina do Moskwy, przedłużenie linii CMK z okolic Grodziska pod Warszawą do Gdańska przez Płock oraz budowa odgałęzienia od linii CMK w Idzikowicach do Piotrkowa, aby wraz linią Piotrków - Bełchatów oraz dalej fragmentami nowych odcinków i już istniejących stworzyć połączenie Warszawy z Wrocławiem.
Ostatnia z koncepcji zakłada zbudowanie linii kolejowych dla prędkości przekraczających 300 km/h łączących 4 duże miasta - Warszawę, Łódź, Wrocław i Poznań (dalej z możliwością połączenia z Berlinem i resztą Europy zachodniej). Pozwoliłoby to na skrócenie czasu przejazdu pomiędzy:
 • Warszawą a Łodzią do 45 minut,
 • Warszawą a Poznaniem do 1 godziny i 35 minut,
 • Warszawą a Wrocławiem do 1 godziny i 40 minut,
 • w dalszej kolejności Warszawą a Berlinem do 3 godzin.
  Konsepcja KDP na odcinku Warszawa - Łódź - Poznań/Wrocław,popularnie zwana "linią Y", jest kluczowym elementem restrukturyzacji polskich kolei w kierunku ich unowocześnienia i włączenia w europejski obszar kolejowy, którego standardy i jakość umożliwią sprostanie współczesnym oczekiwaniom społeczeństwa a także gospodarki. Modernizacje linii kolejowych w niewystarczającym stopniu poprawiają czasy przejazdu przy bardzo wysokim koszcie inwestycji w przeliczeniu na minutę skrócenia przejazdu, które są nierzadko kilka razy wyższe niż dla przypadku budowy nowej linii dużej prędkości.
 • Doświadczenia państw zachodnich UE pokazują, że jest społeczne zapotrzebowanie na coraz szybsze przemieszczanie się. Szybka kolej z powodzeniem konkuruje z samolotem, na dystansach nawet do 800 km, a jest zdecydowanie lepsza od przejazdu samochodem dla odległosci powyżej 100 km (patrz wykres).
  Koleje dużej prędkosci mają duże znaczenie dla gospodarki:
  - przesądzają o atrakcyjności regionów,
  - wpływają na ich rozwój gospodarczy,
  - zapewniają spójność gospodarczą i polityczną państw ze względu na krótkie czasy przejazdu do centrum i pomiędzy regionami,
  - wzmacniają pozycję międzynarodową państwa poprzez włączenie go w sieć międzynarodowych szybkich połączeń kolejowych.

  Porównanie czasu podróży różnymi środkami komunikacji.

  Program budowy i uruchomienia przewozów Kolejami Dużych Prędkości w Polsce do 2020 r.
  Dnia 20 lutego 2008 r. Prezes Rady Ministrów wydał zarządzenie w sprawie Miedzyresortowego Zespołu do Spraw Kolei Dużych Predkosci. Zgodnie z tym zarzadzeniem do zadań Zespołu należy:
  1) opracowanie projektu "Program budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych predkosci w Polsce";
  2) monitorowanie realizacji Programu.
  W skład Zespołu weszli przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Środowiska w randze sekretarzy lub podsekretarzy stanu, wojewodowie lub ich przedstawiciele z województw dolnoślaskiego, łódzkiego, mazowieckiego i wielkopolskiego oraz Prezesi Zarzadów spółek PKP S.A. i PKP PLK S.A.
  Efektem prac Zespołu jest "Program budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych predkości w Polsce". Program jest dokumentem strategicznym, którego celem jest zaprogramowanie przedsiewzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie nowej linii kolejowej dużych predkości. Program został przyjęty Uchwałą Rady Ministrów w dniu 19 grudnia 2008 r. Trwają prace nad kolejnymi dokumentami strategicznymi, które w swoim efekcie mają doprowadzić do budowy KDP w latach 2014-2020.

  Dokument zawiera m.in.:

 • Misja, wizja i cele Kolei Dużych Prędkości
 • Założenia przyjęte do Programu
 • Tematy kluczowe dla budowy Kolei Dużych Prędkości
 • Technologia dla Kolei Dużych Prędkości w Polsce
 • Rozwiazania prawne i organizacyjne w ramach Programu KDP
 • Wstępna analiza finansowa
 • Harmonogram realizacji Programu KDP
 • Ryzyka zwiazane z realizacja Programu KDP

  Celem nadrzędnym Programu budowy i uruchomienia kolei dużych prędkości w Polsce jest stworzenie w Polsce systemu przewozów kolejami dużych prędkości, połączonego z siecią kolejową Unii Europejskiej. Ponadto realizacja Programu przyczyni sie do stworzenia spójnego i efektywnego systemu transportu kolejowego w Polsce. Przedsięwzięcie takie musi byc realizowane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami określanymi w dokumentach programowych polskich i unijnych. Wymagania te zostały uwzglednione w ramach niniejszego Programu.
  Program dotyczy wybudowania nowej linii wysokich prędkości w układzie tzw. "Y". Prognozy finansowe, w tym szacunki nakładów na budowę i eksploatację Kolei Dużych Prędkości (KDP) dotyczą tej nowej linii. Jednakże Program rozpatruje budowe KDP w kontekście modernizacji tradycyjnych linii kolejowych, co pozwoli na maksymalne wykorzystanie korzyści związanych z budową KDP w skali całego kraju.


 • Dokument zawiera m.in.:

 • Rozwój koncepcji budowy linii dużych prędkości w Polsce
 • Opis projektu
 • Program działań
 • Wykaz ważniejszych studiów wykonanych w zakresie kolei dużych prędkości w Polsce

  Realizowany obecnie program budowy systemu kolei dużych prędkości w Polsce, którego pierwsze koncepcje powstały jeszcze w latach 90. ub. wieku jest kluczowym elementem restrukturyzacji polskich kolei w kierunku ich unowocześnienia i włączenia w europejski obszar kolejowy, którego standardy i jakość umożliwią sprostanie współczesnym oczekiwaniom społeczeństwa a także gospodarki. Polska sieć kolejowa należy do najbardziej zacofanych technicznie w Europie cechuje ją duża niespójność wynikająca z faktu, że w swoim kształcie pochodzi z XIX wieku a więc z okresu rozbiorów. Także jej gęstość jest najniższa w państwach Europy środkowej.
  Realizowane obecne modernizacje linii kolejowych w niewystarczającym stopniu poprawiają czasy przejazdu przy bardzo wysokim koszcie inwestycji w przeliczeniu na minutę skrócenia przejazdu, które są nierzadko kilka razy wyższe niż dla przypadku budowy nowej linii dużej prędkości. Wg europejskich standardów miasto stołeczne Warszawa powinna być osiągalna z największych aglomeracji w Polsce znajdujących się w promieniu około 300 km w ciągu 90 minut. Możliwe jest to tylko po wybudowaniu sieci kolei dużych prędkości, która w istotny sposób przyczyni się do poprawy spójności kraju i współpracy gospodarczej pomiędzy regionami i wykorzystania efektów synergii regionów a także do wzrostu mobilności społeczeństwa, jako warunku poprawy rynku usług i pracy i radykalnej poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Inne materiały
  Andrzej Żurkowski - Analiza: Duże prędkości - UIC, Polska 1,46 MB


                

                

  Więcej informacji na stronie:


  szybkiekoleje.org.pl