Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Kolej w Polsce


Sieć linii kolejowych w Polsce
Link do interaktywnej mapy ze strony PKP PLK

Linie kolejowe w Polsce

Polska posiada jedną z gęstszych sieci linii kolejowych w Europie. Sieć linii kolejowych będąca pod zarządem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. udostępniana przewoźnikom obejmuje ponad 19 tys. km linii kolejowych.
Sieć kolejowa dzieli się na linie o znaczeniu państwowym (około 12 tys. km) oraz linie o znaczeniu lokalnym. Linie o znaczeniu państwowym określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. (Dziennik Ustaw Nr 273/poz. 2704 w roku 2004) w sprawie wykazu linii kolejowych, które ze względów gospodarczych, społecznych, obronnych lub ekologicznych mają znaczenie państwowe.
Przez Polskę przechodzą linie mające znaczenie dla międzynarodowych tranzytów kolejowych. Linie te objęte są umowami międzynarodowymi o liniach AGC i AGTC.
AGC - Umowa o głównych międzynarodowych liniach kolejowych.
AGTC - Umowa o ważnych międzynarodowych liniach transportu kombinowanego i obiektach towarzyszących.
W sieci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest eksploatowanych ok. 1 600 stacji. W ciągach eksploatowanych linii kolejowych znajduje się ponad 14 500 skrzyżowań z drogami kołowymi i przejść dla pieszych z czego ok. 3 000 jest strzeżonych z przez pracowników.
Stan techniczny infrastruktury kolejowej ulega pogorszeniu: - ocenia się, że zaległości w wykonaniu napraw głównych dla torów wynoszą 9600 km rozjazdów 16600 szt., potrzeby roczne w zakresie wymiany torów wynoszą 950 km, rozjazdów 1370 szt. Niemal 35% linii kolejowych w Polsce jest w stanie kwalifikującym się do wymiany. Na ponad 9 tysiącach km linii kolejowych (niemal połowa wszystkich linii) dopuszczalna prędkość nie przekracza 60 km/godz. Tylko na 2,3 tys. km linii pociągi mogą kursować z prędkością 120 km/h lub wyższą. Prędkość 160 km/h obowiązuje tylko na Centralnej Magistrali Kolejowej (linia E65) na długości 217 km oraz na odcinkach linii E20 o łącznej długości 321 km, a więc w sumie na mniej niż 3% sieci kolejowej w Polsce. Znaczna część torów i rozjazdów charakteryzuje się dużym stopniem degradacji.

Modernizacja linii kolejowych w Polsce

Linie objęte umowami międzynarodowymi są sukcesywnie modernizowane dla osiągnięcia docelowych standardów i zapewnienia interoperacyjności sieci kolejowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w transeuropejskim systemie kolei dużych prędkości i transeuropejskim systemie kolei konwencjonalnej. Modernizacja linii jest prowadzona ze środków budżetowych i funduszy Unii Europejskiej.

Plany modernizacji linii kolejowych w Polsce
Kierunki działań modernizacyjnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wynikają z przyjętej strategii rozwoju infrastruktury transportu i pozostają w zgodności z zaleceniami polityki transportowej UE. Wszystkie projekty dotyczące modernizacji infrastruktury kolejowej realizowane w tych ramach będą spełniać kryterium efektywności, a także będą minimalizować negatywne oddziaływanie na środowisko.
Najważniejszym celem rozwojowym polskiej infrastruktury jest poprawa jakościowa połączeń między ważnymi krajowymi ośrodkami gospodarczymi i między największymi aglomeracjami, zgodnie z oczekiwaniami przewoźników. Jednocześnie parametry eksploatacyjne polskiej sieci infrastrukturalnej jako części kolejowej sieci europejskiej powinny dorównywać standardom istniejącym w Unii Europejskiej. Niezwykle ważna jest również poprawa płynności ruchu i jego bezpieczeństwa.
Istotne znaczenie w strategii PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. mają przedsięwzięcia integrujące europejską sieć kolejową. Dotyczą one linii położonych na podstawowych ciągach komunikacyjnych. Zamierzeniem strategicznym jest, aby sieć kolejowa krajów unijnych stanowiła spójny system, zapewniający połączenia kolejowe pomiędzy wszystkimi krajami członkowskimi.
Do najważniejszych inwestycji modernizacji linii kolejowych realizowanych w najbliższych latach należą:
 • E20: Rzepin - Poznań - Warszawa - Siedlce - Terespol
 • E30: Zgorzelec - Wrocław - Katowice - Kraków - Przemyśl
 • E75: Warszawa - Białystok
 • E65: Gdynia - Warszawa - Katowice - Zebrzydowice
 • C-E65 Gdynia - Inoworcław - Zduńska Wola - Tarnowskie Góry - Pszczyna
 • C-E59: Międzylesie - Wrocław - Kostrzyń - Szczecin
 • Linia nr 8: Warszawa - Radom - Kielce - Kraków
 • Linia kolejowa Warszawa - Łódź

  Źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 • Master Plan dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku 3,45 MB

  W dokumencie m.in.:

 • Sektor kolejowy w Polsce - stan obecny
 • Prognoza popytu na usługi transportu kolejowego
 • Plan wdrażania nowoczesnych usług przewozowych
 • Plan rozbudowy, modernizacji i utrzymania infrastruktury
 • Uwarunkowania wdrożenia Master Planu
 • Plan finansowy
 • Wskazniki do ewaluacji i oceny Master Planu
 • Konsekwencje zaniechania realizacji Master Planu
 • Analiza ryzyk dla działan w ramach Master Planu

  Rozwój systemu transportowego pozostanie jednym z kluczowych zagadnień w Polsce w najbliższych latach. Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie koncepcji rozwoju transportu kolejowego w Polsce do roku 2030.
  Aby zrealizowac postulaty zrównoważonego rozwoju transportu, zakłada się, że kolej będzie dominowała w tych segmentach rynku, w których są generowane największe korzyści gospodarcze i społeczne. Rewitalizacja sektora kolejowego nastąpi poprzez skoncentrowanie działań i zasobów, tam gdzie wymagają tego oczekiwania rynku. Położony zostanie nacisk na sukcesywne zdobywanie i utrzymanie zaufania klientów i pasażerów. Osiagnięcie tego zaufania stanie się możliwe poprzez istotną poprawę jakości usług, wykorzystanie nowoczesnej infrastruktury, technologii informatycznych, integracji terytorialnej i międzygałeziowej usług transportowych.
  Dokument niniejszy jest adresowany do wszystkich zainteresowanych: władz polskich (parlament, rząd, samorządy wszystkich szczebli), Komisji Europejskiej, podmiotów sektora transportu kolejowego w Polsce (zarządcy infrastruktury, przewoźnicy kolejowi, przemysł), klientów i użytkowników transportu, do organizacji pozarzadowych.


 • STANDARDY TECHNICZNE
  szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości Vmax =< 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem) 16,1 MB

  W dokumencie m.in.:

 • PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE
 • POSTERUNKI RUCHU I ICH FUNKCJE
 • PARAMETRY FIZYCZNE
 • UKŁAD GEOMETRYCZNY LINII
 • PARAMETRY NAWIERZCHNI
 • KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
 • ROZJAZDY I PODTORZE

  Podstawowym celem opracowania "Standardow technicznych ..." było stworzenie w Spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przepisów określających wymagania dla modernizacji istniejących lub budowy nowych linii kolejowych, w sposób umożliwiający uzyskanie na nich standardów europejskich, obowiązujących na liniach kolejowych należących do transeuropejskich korytarzy transportowych. Opracowane przez Centrum Naukowo - Techniczne Kolejnictwa w Warszawie "Standardy techniczne ..." uwzględniają już europejskie przepisy w zakresie kolejnictwa.
 • Więcej informacji na temat inwestycji o modernizacji i rozwoju linii kolejowych w Polsce
  znajdziecie Państwo na stronach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.


  plk.warszawa.pl  Zespół pod kierunkiem Janusza Piechocińskiego
  Raport społeczny o stanie rynku kolejowego w Polsce 2007
  Warszawa, maj 2008r.

  PKP SA
  Grupa PKP - Plany i wyniki
  Warszawa, luty 2008r.

  Railway Business Forum (RBF)
  RAPORT O STANIE RYNKU KOLEJOWEGO W POLSCE
  Warszawa, wrzesień 2006r.

  Ministerstwo Transportu i Budownictwa
  STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009
  Warszawa, marzec 2006 r.

  Janusz Piechociński Zespół doradców gospodarczych TOR
  PLATFORMA KOLEJOWA KIG
  UWAGI DO DOKUMENTU STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO 2009
  Warszawa, luty 2006 r.