Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Linia kolejowa Warszawa - Płock


Status projektu

Po opracowaniu Wstępne Studium Wykonalności (listopad 2011) Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zaczął starać się o status linii o znaczeniu państwowym (cytat), choć w samym WSW określono że:"
"W ocenie autorów niniejszego opracowania w przedmiotowym przypadku trudno byłoby jednak mówić o kwalifikacji linii jako linii o znaczeniu państwowym, a więc uznać należy, że mamy do czynienia z "liniami pozostałymi w rozumieniu art. 6 ust.1 pkt 2 ustawy o transporcie kolejowym." (s.413).
Polecany w opracowaniu wariant 2 (omijający Wyszogród i Płońsk) wzbudza protesty m.in. w Płońsku.
Do lutego 2012 nie podjęto decyzji o wyborze któregokolwiek z wariantów.

Wstępna koncepcja

W 2009 roku powstała wstępna koncepcja połączeń Płock-Warszawa przygotowana przez firmę SPINDOC. Analizowane są dwa główne warianty połączeń
- Wariant 1: Warszawa - Sochaczew- Wyszogród- Płock
- Wariant 2: Warszawa - Modlin - (Wyszogród- wariant) - Płock.
Ze względu na wyższe koszty budowy (koszt mostu na Wiśle) oraz znaczący generator ruchu (Lotnisko Modlin) rekomendowany został wariant 1. Ponadto wskazano na możliwość rozbudowy linii po wschodnim brzegu Wisły do Włocławka i zaproponowano możliwości finansowania budowy.

W dokumencie m.in.:

 • Opis potencjału przewozowego korytarza transportowego oraz uwarunkowań społecznogospodarczych
 • Ocena konkurencyjności kolei w stosunku do przewozów drogowych
 • Analiza przestrzenna różnych wariantów przebiegu trasy
 • Oszacowanie nakładów na budowę połączenia
 • Możliwość integracji połączenia z ciągiem Bydgoszcz - Toruń - Włocławek
 • Potencjalne źródła finansowania projektu

  Niniejsze opracowanie zawiera wstępną analizę wariantów poprowadzenia linii kolejowej z Warszawy do Płocka. Pozwoli ona na ukierunkowanie ewentualnych dalszych prac i odpowie na pytanie o zasadność społeczną i ekonomiczną przedsięwzięcia. Pokaże także, czy poprowadzenie takiej linii jest możliwe przy określonych nakładach finansowych oraz, który z analizowanych potencjalnych korytarzy przewozowych jest najlepszy.

  Plan orientacyjny 0,1 MB • Wstępne studium wykonalności

  W wyniku przetargu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (zobacz interpelacje dot. przetargu i odpowiedź) w sierpniu 2011 wybrano konsorcjum IDOM. Opracowanie WSW (wraz z badaniami i konsultacjami społecznymi) odbyło się w okresie sierpień-październik 2011. Opracowane studium analizuje cztery korytarze trasy:

  - Korytarz 1: Płock - Radzanowo - Bylino - Dzierżążnia - Płońsk - Szczytno - Kroczewo - Modlin
  - Korytarz 2: Płock - Radzanowo - Daniszewo - Dzierżążnia - Płońsk - Szczytno - Kroczewo - Modlin
  - Korytarz 3: Płock - Słupno - Święcieniec - Bodzanów - Kobylniki - Nieborzyn - Emolinek - Modlin
  - Korytarz 4: Płock - Słupno - Miszewo - Wyszogród - Czerwińsk - Emolinek - Modlin.

  Na tej podstawie określono 3 warianty tras, dla których dokonano analiz i obliczeń. W wyniku analizy rekomendowany do dalszych prac został wariant nr 2 "z uwagi na najniższe koszty budowy, a zarazem największe korzyści wynikające z oszczędności czasu pasażerów i z redukcji kosztów zewnętrznych"

  Mapa orientacyjna analizowanych korytarzy

  W dokumencie m.in.:

 • Analizy uwarunkowań społeczno gospodarczych
 • Analiza uwarunkowań środowiskowych regionu
 • Analizy ruchowe i przewozowe
 • Wariantowanie
 • Analiza ekonomiczno finansowa
 • Analiza popytu
 • Analiza uwarunkowań prawnych dotyczących realizacji projektu

  Celem tego dokumentu jest sprawdzenie zasadności budowy nowego odcinka linii kolejowej łączącej Płock z Modlinem. Odcinek ten będzie miał kluczowe znacznie dla połączenia kolejowego Płocka ze stolicą Polski i stolicą województwa mazowieckiego - Warszawą. Opracowanie to obejmuje swoim zakresem Analizę uwarunkowań społeczno - gospodarczych regionu. W szczególności analizę dokumentów strategicznych i planistycznych szczebla państwowego, wojewódzkiego, powiatowego i gminnego. Ponadto wykonana została analiza uwarunkowań środowiskowych północno - zachodniej części Mazowsza. Istotną częścią opracowania jest analiza potrzeb komunikacyjnych mieszkańców. Część ta zawiera analizę istniejącej podaży w głównych ciągach transportowych wraz z analizą popytu. Opracowanie to obejmuje swoim zakresem również porównanie konkurencyjności poszczególnych gałęzi transportu. Ponadto przygotowany został uproszczony model ruchu

  Prezentacja studium wykonalności 1,65 MB • Opinia SISKOM

  W opracowaniu firmy IDOM z 2011 roku niestety nie uwzględniono uwag SISKOM zgłoszonych 21 lutego 2010 roku: Oprócz powyższych uwag w ramach analizy zabrakło: Ze względu na ograniczenie obszaru analizy do rozpatrywania jedynie połączeń Modlin-Płock, nie można z całą pewnością powiedzieć że rekomendowany wariant stanowi najkorzystniejsze rozwiązanie połączenia Warszawy i Płocka. W tym celu niezbędne byłyby analizy alternatywnych wariantów obsługi komunikacyjnej Płocka.