Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Kolej w Warszawie i województwie mazowieckimSieć linii kolejowych w granicach WarszawySchemat Warszawskiego Węzła KolejowegoSchemat linii WKD

Obecny stan komunikacji kolejowej w Warszawie i warszawskiej aglomeracji

Warszawa posiada bardzo dobrze rozbudowaną sieć linii kolejowych, łączących niemal wszystkie dzielnice oraz wiele gmin warszawskiej aglomeracji. Warszawski Węzeł Kolejowy tworzy 7 linii kolejowych znaczenia magistralnego i pierwszorzędnych oraz linia WKD łącząca Warszawę z Grodziskiem Mazowieckim i Milanówkiem. Długość linii kolejowych w granicach Warszawy, po których kursują pociągi pasażerskie wynosi 93 kilometry. Zlokalizowanych jest na nich 5 stacji (Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna, Warszawa Wschodnia, Warszawa Gdańska i Warszawa Wileńska) oraz 40 przystanków osobowych.
Według analiz dotyczących pasażerskiego transportu publicznego [1], konkurencję dla przewozów kolejowych w obrębie warszawskiej aglomeracji stanowi komunikacja autobusowa i tramwajowa skupiająca łącznie około 95% ogółu podróżujących komunikacją miejską. Miejska komunikacja autobusowa w chwili obecnej obsługuje kilka linii, które pokrywają się z kierunkami obsługiwanymi przez kolej i według zachodnioeuropejskich rozwiązań, pożądane byłoby ich zastąpienie podstawową ofertą transportu kolejowego. Obecny układ linii metra nie stanowi konkurencji dla kolei z powodu obsługi relacji prostopadłej, również sieć autobusów podmiejskich ZTM w większości nie pokrywa się z liniami kolejowymi. Jednak na kierunkach: Legionowo, Sulejówek i Piaseczno pożądane byłoby przejęcie potoków pasażerskich korzystających z komunikacji autobusowej przez kolej. Analizy dotyczące przewozów ludności w obrębie miasta i aglomeracji wskazują na niewielkie, czy wręcz marginalne znaczenie Warszawskiego Węzła Kolejowego w obsłudze przewozowej pasażerów. Z przytoczonych danych wynika, iż komunikacja kolejowa po Warszawie oraz w ramach warszawskiej aglomeracji ma poważne rezerwy do wykorzystania i może stać się alternatywą dla ruchu indywidualnego - samochodowego, zwłaszcza wjazdowo-wyjazdowego, co skutecznie odkorkowałoby warszawskie ulice.

Największymi bolączkami dla rozwoju komunikacji pasażerskiej w ruchu wewnętrznym w Warszawie są:
 • Niezadowalający stan infrastruktury technicznej linii kolejowych - torowisk i urządzeń sterowania i zabezpieczenia ruchu, a co za tym idzie - zbyt mała prędkość przewozowa pociągów i ich konkurencyjność z innymi środkami transportu.
 • Zbyt mała częstotliwość kursowania pociągów w relacjach podmiejskich.
 • Niezadowalający stan taboru, a co za tym idzie - niezadowalający komfort podróżowania koleją.
 • Brak integracji komunikacji kolejowej z komunikacją miejską. Dworce i przystanki kolejowe najczęściej są bardzo oddalone od przystanków tramwajowych, autobusowych i metra, co wymaga od podróżnego pokonywania wieluset metrów podczas koniecznych przesiadek.
 • Niezadowalający stan bezpieczeństwa pasażerów podróżujących koleją.
 • Niewystarczający system Park&Rail i Bike&Rail przy przystankach podmiejskich i peryferyjnych dzielnicach Warszawy.
 • Zły stan przystanków kolejowych.
 • Brak systemów informowania na dworcach i przystankach.
 • Brak przystanków kolejowych w wielu rejonach Warszawy, gdzie w ostatnich latach nastąpił gwałtowny rozwój budownictwa mieszkaniowego.
 • Wzrost poziomu zmotoryzowania społeczeństwa.
[1] - Wstępne Studium Wykonalności dla zadania "Modernizacja i rozbudowa Warszawskiego Węzła Kolejowego"

Planowany rozwój systemu kolejowego w Warszawie i warszawskiej aglomeracji
System kolejowy wymaga, przede wszystkim, zasadniczego podniesienia standardu obsługi pasażerskiej. Nacisk powinien zostać położony na działania modernizacyjne i organizacyjne podnoszące funkcjonalność i sprawność systemu, szczególnie dla powiązań podmiejskich i wewnątrzmiejskich.

Najważniejsze działania to:
 • modrnizacja torowisk i systemów zabezpieczania ruchu, by zwiększyć prędkość przejazdu pociągów;
 • przebudowa i modernizacja istniejących dworców kolejowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich roli jako węzłów przesiadkowych;
 • adaptacja i modernizacja istniejących linii i łącznic z budową dodatkowych przystanków osobowych - między innymi należy zbadać następujące lokalizacje: Niedźwiadek, Bracka, Zacisze, Utrata, Wiatraczna, Obozowa, Radzymińska, Targówek, Św. Wincentego, Bródno;
 • uzupełnienie sieci o odcinek linii kolejowej od rejonu istniejącego przystanku osobowego Warszawa-Wola do przystanku końcowego zlokalizowanego w rejonie dawnego Dworca Głównego;
 • uzupełnienie sieci o łącznicę kolejową od linii nr 8 Warszawa - Kraków do podziemnego dworca kolejowego zlokalizowanego w rejonie terminali pasażerskich w Porcie Lotniczym im. Fryderyka Chopina,
 • skrócenie czasu dotarcia do przystanków kolejowych poprzez zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym;
 • budowa systemu Park&Rail oraz Bike&Rail.
A także:
- zakup nowego i nowoczesnego taboru,
- ucywilizowanie i modernizacja przystanków kolejowych,
- poprawa bezpieczeństwa podróżnych.

Opracowano na podstawie STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Pociągiem na lotnisko Okęcie
Prezentacja

19 czerwca 2007 r. odbyła się konferencja prasowa poświęcona I etapowi modernizacji linii nr 8 Warszawa - Radom - Kraków na odcinku Warszawa Zachodnia - Warszawa Okęcie - lotnisko im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Opis projektu


Zaprezentowane niżej plany rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej Sp. z o.o. w Warszawie pochodzą z października 2007 roku. W dużej części są już nieaktualne. Obecnie SKM jest w trakcie opracowywania nowej strategii rozwoju, którą mamy nadzieję zaprezentować Państwu wkrótce, po jej przyjęciu do realizacji.
Modernizacja Warszawskiego Węzła Kolejowego
W dniu 14 marca 2007 r. decyzją Komisji Europejskiej nr K (2007) 1248, została przyznana pomoc finansowa do projektu Przygotowanie przedsięwzięcia "Modernizacja i rozbudowa Warszawskiego Węzła Kolejowego", nr projektu 2006/PL/92608/S.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z budżetu Sieci Transeuropejskich. Przyznana pomoc finansowa Wspólnoty pochodzi z budżetu TEN -T 2006 i odpowiada 50 % całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu.
Wartość projektu: 9 800 000, 00 euro

Głównym celem projektu jest przygotowanie studium modernizacji i rozbudowy Warszawskiego Węzła Kolejowego na obszarze województwa mazowieckiego, obejmującego układy torowe na terenie miasta stołecznego Warszawy wraz z odcinkami linii wychodzącymi z Warszawy, a ograniczonymi następującymi stacjami:
 • Grodzisk Mazowiecki na linii nr 1 Warszawa-Katowice,
 • Mińsk Mazowiecki na linii nr 2 Warszawa-Terespol,
 • Sochaczew na linii nr 3 Warszawa-Kunowice,
 • Tłuszcz na linii nr 6 Warszawa-Białystok,
 • Pilawa na linii nr 7 Warszawa-Dorohusk,
 • Czachówek Południowy na linii nr 8 Warszawa-Kraków,
 • Nasielsk na linii nr 9 Warszawa-Gdańsk.
  Przedsięwzięcie to obejmować będzie grupę powiązanych ze sobą projektów zlokalizowanych na terenie Warszawskiego Węzła Kolejowego. Studium będzie uwzględniało dwa najkorzystniejsze warianty (grupy projektów) zidentyfikowane i wybrane w ramach obecnie opracowywanego Wstępnego Studium Wykonalności dla zadania „Modernizacja i rozbudowa Warszawskiego Węzła Kolejowego”. Wstępne Studium Wykonalności jest realizowane ze środków własnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
  Prezentacja obecnie prowadzonych i przygotowywanych prac modernizacyjnych infrastruktury w obrębie Warszawskiego Węzła Kolejowego.
  Prezentacja

  7 września 2007r. odbyła się prezentacja Projektów cząstkowych zdefiniowanych przez Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa w ramach realizowanego na zlecenie PKP PLK S.A. Wstępnego Studium Wykonalności dla zadania "Modernizacja i rozbudowa Warszawskiego Węzła Kolejowego".


  Źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Analiza potoków pasażerskich na wybranych przystankach kolejowych w Warszawie

  W dokumencie m.in.:

 • Identyfikacja planowanych przystanków kolejowych i charakterystyka uwarunkowań lokalizacyjnych w zakresie powiązań z układem komunikacji zbiorowej
 • Odwzorowanie przebiegu linii kolei miejskiej z uwzględnieniem planowanych przystanków
 • Wyznaczenie wielkości potoków pasażerskich na analizowanych przystankach oraz na odcinkach międzywęzłowych
 • Opracowanie rankingu celowości budowy / modernizacji przystanków kolejowych

  Celem niniejszego opracowania jest analiza lokalizacji 31 przystanków kolejowych planowanych do budowy lub modernizacji. Proponowane podejście będzie bazować na ocenie poszczególnych lokalizacji w aspekcie powiązań z układem komunikacji zbiorowej Warszawy, atrakcyjności położenia oraz zagospodarowania przestrzennego. W drugim etapie zostanie wyznaczona liczba podróży odbywanych liniami kolejowymi z wyszczególnieniem liczby wsiadających na każdym z przystanków oraz potoków przekrojowych na odcinkach międzyprzystankowych. Całość obliczeń zostanie przeprowadzona na podstawie modelu symulacyjnego miasta Warszawy bazującego na wynikach Warszawskiego Badania Ruchu, przeprowadzonego w roku 2005. Analizie poddane będą również dostępne materiały źródłowe, zarówno dokumenty planistyczne jak i informacje prasowe oraz opinie organizacji społecznych.
  W opracowaniu uwzględniono 31 istniejących i potencjalnych lokalizacji przystanków i stacji kolejowych. W ocenie przystanków uwzględniono przede wszystkim możliwości powiązania układu kolejowego innymi środkami transportu publicznego. Dlatego zestawiono przystanki linii metra, przystanki tramwajowe i autobusowe, które mogą wchodzić w skład potencjalnych węzłów przesiadkowych.
  Wszystkie 31 lokalizacji poddano analizie wielokryterialnej, biorąc pod uwagę kryteria dostępności do przystanków, stopień integracji kolei z innymi śodkami transportu publicznego, pod względem długości dojścia podczas przesiadki oraz częstości kursowania, jak również stopień wykorzystania istniejącej infrastruktury. Kryteriami są również prognozowana liczba pasażerów korzystających z przystanków. W efekcie uzyskano proponowany ranking celowości budowy / modernizacji analizowanych przystanków kolejowych.